വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - സവാഹിലി വിവർത്തനം - അബ്ദുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് & നാസ്വിർ ഖമീസ്. * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Surat Al-Fatihah - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Surat Al-Baqarah - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Surat Al-'Imran - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Surat An-Nisa - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Surat Al-Ma'idah - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Surat Al-An'am - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Surat Al-A'raf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Surat Al-Anfal - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Surat At-Tawbah - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Surat Yunus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Surat Hud - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Surat Yusuf - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Surat Ar-Ra'd - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Surat Ibrahim - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Surat Al-hijr - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Surat An-Nahl - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Surat Al-Isra - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Surat Al-Kahf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Surat Maryam - സൂറത്ത് മർയം 20. Surat Taha - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Surat Al-Anbiya - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Surat Al-Hajj - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Surat Al-Mu'minun - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Surat An-Nur - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Surat Al-Furqan - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Surat Ash-Shu'ara - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Surat An-Naml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Surat Al-Qasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Surat Al-Ankabut - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Surat Ar-Rum - സൂറത്തു റൂം 31. Surat Luqman - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Surat As-Sajdah - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Surat Al-Ahzab - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Surat Saba - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Surat Fatir - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Surat Yasin - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Surat As-Saffat - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Surat Sad - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Surat Az-Zumar - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Surat Ghafir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Surat Fussilat - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Surat Ash-Shura - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Surat Az-Zukhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Surat Ad-Dukhan - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Surat Al-Jathiyah - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Surat Al-Ahqaf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Surat Muhammad - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Surat Al-Fath - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Surat AlHujurat - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Surat Qaf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Surat Adh-Dhariyat - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Surat At-Tur - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Surat An-Najm - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Surat Qamar - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Surat Ar-Rahman - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Surat Al-Waqi'ah - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Surat Al-Hadid - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Surat Al-Mujadilah - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Surat Al-Hashr - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Surat Al-Mumtahanah - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Surat As-Saff - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Surat Al-Jumu'ah - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Surat Al-Munafiqun - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Surat At-Taghabun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Surat At-Talaq - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Surat At-Tahrim - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Surat Al-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Surat Al-Qalam - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Surat Al-Haqqah - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Surat Al-Ma'arij - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Surat Nuh - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Surat Al-Jinn - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Surat Al-Muzzammil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Surat Al-Muddathir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Surat Al-Qiyamah - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Surat Al-Insan - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Surat Al-Mursalat - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Surat An-Naba - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Surat An-Nazi'at - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Surat Abasa - സൂറത്ത് അബസ 81. Surat At-Takwir - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Surat Al-Infitar - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Surat Al-Mutaffifin - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Surat Al-Inshiqaq - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Surat Al-Buruj - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Surat At-Tariq - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Surat Al-A'la - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Surat Al-Ghashiyah - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Surat Al-Fajr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Surat Al-Balad - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Surat Ash-Shams - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Surat Al-Lail - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Surat Ad-Duha - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Surat Ash-Sharh - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Surat At-Tin - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Surat Al-Alaq - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Surat Al-Qadr - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Surat Al-Bayyinah - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Surat Az-Zalzalah - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Surat Al-Aadiyat - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Surat Al-Qari'ah - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Surat At-Takathur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Surat Al-Asr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Surat Al-Humazah - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Surat Al-Fil - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Surat Quraish - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Surat Al-Ma'un - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Surat Al-Kauthar - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Surat Al-Kafirun - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Surat An-Nasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Surat Al-Masad - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Surat Al-Ikhlas - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Surat Al-Falaq - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Surat An-Nas - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക