Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassara da yaren Sawahili - Abdullah Muhammad da Nasir Khamis * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar
1. Surat Al-Fatihah - Suratu Al'fatiha 2. Surat Al-Baqarah - Suratu Al'bakara 3. Surat Al-'Imran - Suratu Aal'Imran 4. Surat An-Nisa - Suratu Al'nisaa 5. Surat Al-Ma'idah - Suratu Al'ma'ida 6. Surat Al-An'am - Suratu Al'an'am 7. Surat Al-A'raf - Suratu Al'a'raf 8. Surat Al-Anfal - Suratu Al'anfal 9. Surat At-Tawbah - Suratu Al'taubah 10. Surat Yunus - Suratu Yunus 11. Surat Hud - Suratu Houd 12. Surat Yusuf - Suratu Yusuf 13. Surat Ar-Ra'd - Suratu Al'ra'ad 14. Surat Ibrahim - Suratu Ibrahim 15. Surat Al-hijr - Suratu Alhijr 16. Surat An-Nahl - Suratu Al'nahl 17. Surat Al-Isra - Suratu Al'israa 18. Surat Al-Kahf - Suratu Al'kahf 19. Surat Maryam - Suratu Maryam 20. Surat Taha - Suratu Daha 21. Surat Al-Anbiya - Suratu Al'anbiyaa 22. Surat Al-Hajj - Suratu Alhajj 23. Surat Al-Mu'minun - Suratu Almu'aminoun 24. Surat An-Nur - Suratu Al'nour 25. Surat Al-Furqan - Suratu Al'furqan 26. Surat Ash-Shu'ara - Suratu Al'shu'araa 27. Surat An-Naml - Suratu Al'naml 28. Surat Al-Qasas - Sura tu Al'qasas 29. Surat Al-Ankabut - Suratu Al'ankabout 30. Surat Ar-Rum - Suratu Al'roum 31. Surat Luqman - Suratu Luqman 32. Surat As-Sajdah - Suratu Al'sajadah 33. Surat Al-Ahzab - Suratu Al'ahzab 34. Surat Saba - Suratu Saba'i 35. Surat Fatir - Suratu Fadir 36. Surat Yasin - Suratu Yaseen 37. Surat As-Saffat - Suratu Al'safat 38. Surat Sad - Suratu Saad 39. Surat Az-Zumar - Suratu Al'zumar 40. Surat Ghafir - Suratu Ghafir 41. Surat Fussilat - Suratu Fussilat 42. Surat Ash-Shura - Suratu Al'shuraa 43. Surat Az-Zukhruf - Suratu Al'zukhruf 44. Surat Ad-Dukhan - Suratu Al'dukhan 45. Surat Al-Jathiyah - Suratu Al'Jathiyah 46. Surat Al-Ahqaf - Suratu Al'ahkab 47. Surat Muhammad - Suratu Muhammad 48. Surat Al-Fath - Suratu Al'fath 49. Surat AlHujurat - Suratu Al'hujurat 50. Surat Qaf - Suratu Qaaf 51. Surat Adh-Dhariyat - Suratu Al'thariyat 52. Surat At-Tur - Suratu Al'dour 53. Surat An-Najm - Suratu Al'najm 54. Surat Qamar - Suratu Al'kamar 55. Surat Ar-Rahman - Suratu Al'rahman 56. Surat Al-Waqi'ah - Suratu Al'waki'ah 57. Surat Al-Hadid - Suratu Alhadid 58. Surat Al-Mujadilah - Suratu Al'mujadalah 59. Surat Al-Hashr - Suratu Al'hashr 60. Surat Al-Mumtahanah - Suratu Al'mumtahanah 61. Surat As-Saff - Suratu Al'saff 62. Surat Al-Jumu'ah - Suratu Al'Jumu'a 63. Surat Al-Munafiqun - Suratu Al'munafikoun 64. Surat At-Taghabun - Suratu Al'taghaboun 65. Surat At-Talaq - Suratu Al'dalaq 66. Surat At-Tahrim - Suratu Al'tahreem 67. Surat Al-Mulk - Suratu Al'mulk 68. Surat Al-Qalam - Suratu Al'kalam 69. Surat Al-Haqqah - Suratu Al'haqah 70. Surat Al-Ma'arij - Suratu Al'ma'arij 71. Surat Nuh - Suratu Nouh 72. Surat Al-Jinn - Suratu Al'jinn 73. Surat Al-Muzzammil - Suratu Al'muzammil 74. Surat Al-Muddathir - Suratu Al'mudathir 75. Surat Al-Qiyamah - Suratu Alkiyama 76. Surat Al-Insan - Suratu Al'insan 77. Surat Al-Mursalat - Suratu Almursala 78. Surat An-Naba - Suratu Al'naba'i 79. Surat An-Nazi'at - Suratu Al'nazi'at 80. Surat Abasa - Suratu Abasa 81. Surat At-Takwir - Suratu Al'takweer 82. Surat Al-Infitar - Suratu Al'ifidar 83. Surat Al-Mutaffifin - Suratu Almudaffifeen 84. Surat Al-Inshiqaq - Suratu Alishiqaq 85. Surat Al-Buruj - Suratu Al'burouj 86. Surat At-Tariq - Suratu Al'dariq 87. Surat Al-A'la - Suratu Al'a'ala 88. Surat Al-Ghashiyah - Suratu Algashiyah 89. Surat Al-Fajr - Suratu Al'fajr 90. Surat Al-Balad - Suratu Al'balad 91. Surat Ash-Shams - Suratu Al'shams 92. Surat Al-Lail - Suratu Al'lail 93. Surat Ad-Duha - Suratu Al'dhuha 94. Surat Ash-Sharh - Suratu Al'sharh 95. Surat At-Tin - Suratu Al'teen 96. Surat Al-Alaq - Suratu Al'alaq 97. Surat Al-Qadr - Suratu Al'qadar 98. Surat Al-Bayyinah - Suratu Al'bayyinah 99. Surat Az-Zalzalah - Suratu Al'zalzala 100. Surat Al-Aadiyat - Suratu Al'adiyat 101. Surat Al-Qari'ah - Suratu Al'qari'ah 102. Surat At-Takathur - Suratu Al'takathur 103. Surat Al-Asr - Suratu Al'asr 104. Surat Al-Humazah - Suratu Al'humazah 105. Surat Al-Fil - Suratu Al'feel 106. Surat Quraish - Suratu Quraish 107. Surat Al-Ma'un - Suratu Al'maaoun 108. Surat Al-Kauthar - Suratu Al'kauthar 109. Surat Al-Kafirun - Suratu Alkafiroun 110. Surat An-Nasr - Suratu Al'nasr 111. Surat Al-Masad - Suratu Al'masad 112. Surat Al-Ikhlas - Suratu Al'ikhlas 113. Surat Al-Falaq - Suratu Al'falaq 114. Surat An-Nas - Suratu Al'nas
Rufewa