Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi suahilisht - Abdullah Muhammed dhe Nasir Khamis * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren
1. Surat Al-Fatihah - Suretu El Fatiha 2. Surat Al-Baqarah - Suretu El Bekare 3. Surat Al-'Imran - Suretu Ali Imran 4. Surat An-Nisa - Suretu En Nisa 5. Surat Al-Ma'idah - Suretu El Maide 6. Surat Al-An'am - Suretu El Enam 7. Surat Al-A'raf - Suretu El A’raf 8. Surat Al-Anfal - Suretu El Enfal 9. Surat At-Tawbah - Suretu Et Tevbe 10. Surat Yunus - Suretu Junus 11. Surat Hud - Suretu Hud 12. Surat Yusuf - Suretu Jusuf 13. Surat Ar-Ra'd - Suretu Er Rad 14. Surat Ibrahim - Suretu Ibrahim 15. Surat Al-hijr - Suretu El Hixhr 16. Surat An-Nahl - Suretu En Nahl 17. Surat Al-Isra - Suretu El Isra 18. Surat Al-Kahf - Suretu El Kehf 19. Surat Maryam - Suretu Merjem 20. Surat Taha - Suretu Taha 21. Surat Al-Anbiya - Suretu El Enbija 22. Surat Al-Hajj - Suretu El Haxh 23. Surat Al-Mu'minun - Suretu El Muminun 24. Surat An-Nur - Suretu En Nur 25. Surat Al-Furqan - Suretu El Furkan 26. Surat Ash-Shu'ara - Suretu Esh Shuara 27. Surat An-Naml - Suretu En Neml 28. Surat Al-Qasas - Suretu El Kasas 29. Surat Al-Ankabut - Suretu El Ankebut 30. Surat Ar-Rum - Suretu Er Rrum 31. Surat Luqman - Suretu Lukman 32. Surat As-Sajdah - Suretu Es Sexhde 33. Surat Al-Ahzab - Suretu El Ahzab 34. Surat Saba - Suretu Sebe’ 35. Surat Fatir - Suretu Fatir 36. Surat Yasin - Suretu Jasin 37. Surat As-Saffat - Suretu Es Saffat 38. Surat Sad - Suretu Sad 39. Surat Az-Zumar - Suretu Zumer 40. Surat Ghafir - Suretu Gafir 41. Surat Fussilat - Suretu Fussilet 42. Surat Ash-Shura - Suretu Esh Shura 43. Surat Az-Zukhruf - Suretu Ez Zuhruf 44. Surat Ad-Dukhan - Suretu Ed Duhan 45. Surat Al-Jathiyah - Suretu El Xhathije 46. Surat Al-Ahqaf - Suretu El Ahkaf 47. Surat Muhammad - Suretu Muhamed 48. Surat Al-Fath - Suretu El Fet-h 49. Surat AlHujurat - Suretu El Huxhurat 50. Surat Qaf - Suretu Kaf 51. Surat Adh-Dhariyat - Suretu Edh Dharijat 52. Surat At-Tur - Suretu Et Tur 53. Surat An-Najm - Suretu En Nexhm 54. Surat Qamar - Suretu El Kamer 55. Surat Ar-Rahman - Suretu Err Rrahman 56. Surat Al-Waqi'ah - Suretu El Vakia 57. Surat Al-Hadid - Suretu El Hadid 58. Surat Al-Mujadilah - Suretu El Muxhadele 59. Surat Al-Hashr - Suretu El Hashr 60. Surat Al-Mumtahanah - Suretu El Mumtehine 61. Surat As-Saff - Suretu Es Saff 62. Surat Al-Jumu'ah - Suretu El Xhumua 63. Surat Al-Munafiqun - Suretu El Munafikun 64. Surat At-Taghabun - Suretu Et Tegabun 65. Surat At-Talaq - Suretu Et Talak 66. Surat At-Tahrim - Suretu Et Tahrim 67. Surat Al-Mulk - Suretu El Mulk 68. Surat Al-Qalam - Suretu El Kalem 69. Surat Al-Haqqah - Suretu El Hakkah 70. Surat Al-Ma'arij - Suretu El Mearixh 71. Surat Nuh - Suretu Nuh 72. Surat Al-Jinn - Suretu El Xhinn 73. Surat Al-Muzzammil - Suretu El Muzzemmil 74. Surat Al-Muddathir - Suretu El Mudethir 75. Surat Al-Qiyamah - Suretu El Kijame 76. Surat Al-Insan - Kaptina El Insan 77. Surat Al-Mursalat - Suretu El Murselat 78. Surat An-Naba - Suretu En Nebe’ 79. Surat An-Nazi'at - Suretu En Naziat 80. Surat Abasa - Suretu Abese 81. Surat At-Takwir - Suretu Et Tekvir 82. Surat Al-Infitar - Suretu El Infitar 83. Surat Al-Mutaffifin - Suretu El Mutaffifin 84. Surat Al-Inshiqaq - Suretu El Inshikak 85. Surat Al-Buruj - Suretu El Buruxh 86. Surat At-Tariq - Suretu Et Tarik 87. Surat Al-A'la - Suretu El A’la 88. Surat Al-Ghashiyah - Suretu El Gashije 89. Surat Al-Fajr - Suretu El Fexhr 90. Surat Al-Balad - Suretu El Beled 91. Surat Ash-Shams - Suretu Esh Shems 92. Surat Al-Lail - Suretu El Lejl 93. Surat Ad-Duha - Suretu Ed Duha 94. Surat Ash-Sharh - Suretu Esh Sherh 95. Surat At-Tin - Suretu Et Tin 96. Surat Al-Alaq - Suretu El Alak 97. Surat Al-Qadr - Suretu El Kadr 98. Surat Al-Bayyinah - Suretu El Bejjine 99. Surat Az-Zalzalah - Suretu Ez Zelzele 100. Surat Al-Aadiyat - Suretu El Adijat 101. Surat Al-Qari'ah - Suretu El Karia 102. Surat At-Takathur - Suretu Et Tekathur 103. Surat Al-Asr - Suretu El Asr 104. Surat Al-Humazah - Suretu El Hemze 105. Surat Al-Fil - Suretu El Fil 106. Surat Quraish - Suretu Kurejsh 107. Surat Al-Ma'un - Suretu El Maun 108. Surat Al-Kauthar - Suretu El Kevther 109. Surat Al-Kafirun - Suretu El Kafirun 110. Surat An-Nasr - Suretu En Nasr 111. Surat Al-Masad - Suretu El Mesed 112. Surat Al-Ikhlas - Suretu El Ihlas 113. Surat Al-Falaq - Suretu El Felek 114. Surat An-Nas - Suretu En Nas
Mbyll