ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. ছুৰা আন-নিছা - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. ছুৰা আল-আনআম - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. ছুৰা আল-আনফাল - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. ছুৰা ইউনুছ - សូរ៉ោះយូនូស 11. ছুৰা হূদ - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. ছুৰা ইউছুফ - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. ছুৰা আল-হিজৰ - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. ছুৰা আন-নাহল - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. ছুৰা আল-ইছৰা - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. ছুৰা আল-কাহাফ - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. ছুৰা মাৰয়াম - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. ছুৰা ত্বা-হা - សូរ៉ោះតហា 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. ছুৰা আল-হজ্জ - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. ছুৰা আন-নূৰ - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. ছুৰা আন-নামল - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. ছুৰা লুক্বমান - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. ছুৰা আল-আহযাব - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. ছুৰা ছাবা - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. ছুৰা ফাতিৰ - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. ছুৰা ইয়াছীন - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. ছুৰা চ'দ - សូរ៉ោះសទ 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. ছুৰা গাফিৰ - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. ছুৰা আদ-দুখান - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. ছুৰা ক্বাফ - សូរ៉ោះកហ្វ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. ছুৰা আত-তুৰ - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. ছুৰা আন-নাজম - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. ছুৰা আচ-চফ - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. ছুৰা আল-মুল্ক - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. ছুৰা আল-কলম - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. ছুৰা নূহ - សូរ៉ោះនួហ 72. ছুৰা আল-জ্বিন - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. ছুৰা আল-ইনছান - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. ছুৰা আন-নাবা' - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. ছুৰা আন-নাযিআত - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. ছুৰা আবাছা - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. ছুৰা আল-আ'লা - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. ছুৰা আল-ফজৰ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. ছুৰা আল-বালাদ - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. ছুৰা আল-লাইল - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. ছুৰা আদ-জুহা - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. ছুৰা আত-তীন - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. ছুৰা আল-আচৰ - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. ছুৰা আল-ফীল - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. ছুৰা আল-মাঊন - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. ছুৰা আন-নাচৰ - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. ছুৰা আল-মাছাদ - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. ছুৰা আন-নাচ - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ