पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको असामी भाषामा अनुवाद । * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - सूरतुल् फातिहा 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - सूरतुल् बकरः 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - सूरतु अाले इम्रान 4. ছুৰা আন-নিছা - सूरतुन्निसा 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - सूरतुल् माइदः 6. ছুৰা আল-আনআম - सूरतुल् अनअाम 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - सूरतुल् अअराफ 8. ছুৰা আল-আনফাল - सूरतुल् अन्फाल 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - सूरतुत्ताैबः 10. ছুৰা ইউনুছ - सूरतु यूनुस 11. ছুৰা হূদ - सूरतु हूद 12. ছুৰা ইউছুফ - सूरतु यूसुफ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - सूरतुर्रअद 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - सूरतु इब्राहीम 15. ছুৰা আল-হিজৰ - सूरतुल् हिज्र 16. ছুৰা আন-নাহল - सूरतुन्नहल 17. ছুৰা আল-ইছৰা - सूरतुल् इस्रा 18. ছুৰা আল-কাহাফ - सूरतुल् कहफ 19. ছুৰা মাৰয়াম - सूरतु मरयम 20. ছুৰা ত্বা-হা - सूरतु ताहा 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - सूरतुल् अंबिया 22. ছুৰা আল-হজ্জ - सूरतुल् हज्ज 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - सूरतुल् मुमिनून 24. ছুৰা আন-নূৰ - सूरतुन्नूर 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - सूरतुल् फुर्कान 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - सूरतुश्शुअरा 27. ছুৰা আন-নামল - सूरतुन्नमल 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - सूरतुल् कसस 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - सूरतुल् अन्कबूत 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - सूरतुर्रूम 31. ছুৰা লুক্বমান - सूरतु लुकमान 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - सूरतस्सजिदः 33. ছুৰা আল-আহযাব - सूरतुल् अहजाब 34. ছুৰা ছাবা - सूरत सबा 35. ছুৰা ফাতিৰ - सूरतु फातिर 36. ছুৰা ইয়াছীন - सूरतु यासीन 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - सूरतुस्साफ्फात 38. ছুৰা চ'দ - सूरतु साद 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - सूरतुज्जुमर 40. ছুৰা গাফিৰ - सूरतु गाफिर 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - सूरतु फुस्सिलत 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - सूरतुश्शूरा 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - सूरतुज्जुखरूफ 44. ছুৰা আদ-দুখান - सूरतुद्दुखान 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - सूरतुल् जासिया 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - सूरतुल् अहकाफ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - सूरतु मुहम्मद 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - सूरतुल् फतह 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - सूरतुल् हुजुरात 50. ছুৰা ক্বাফ - सूरतु काफ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - सूरतुज्जारियात 52. ছুৰা আত-তুৰ - सूरतुत्तूर 53. ছুৰা আন-নাজম - सूरतुन्नज्म 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - सूरतुल् कमर 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - सूरतुर्रहमान 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - सूरतुल् वाकियह 57. ছুৰা আল-হাদীদ - सूरतुल् हदीद 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - सूरतुल् मुजादिलह 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - सूरतुल् हश्र 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - सूरतुल् मुमतहिना 61. ছুৰা আচ-চফ - सूरतुस्सफ्फ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - सूरतुल् जुमुअः 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - सूरतुल् मुनाफिकून 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - सूरतुत्तगाबुन 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - सूरतुत्तलाक 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - सूरतुत्तहरीम 67. ছুৰা আল-মুল্ক - सूरतुल् मुल्क 68. ছুৰা আল-কলম - सूरतुल् कलम 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - सूरतुल् हाक्कः 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - सूरतुल् मअारिज 71. ছুৰা নূহ - सूरतु नूह 72. ছুৰা আল-জ্বিন - सूरतुल् जिन्न 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - सूरतुल् कियामः 76. ছুৰা আল-ইনছান - सूरतुल् इन्सान 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - सूरतुल् मुर्सलात 78. ছুৰা আন-নাবা' - सूरतुन्नबा 79. ছুৰা আন-নাযিআত - सूरतुन्नाजिअात 80. ছুৰা আবাছা - सूरतु अबस 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - सूरतुत्तक्वीर 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - सूरतुल् इन्फितार 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - सूरतुल् इन्शिकाक 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - सूरतुल् बुरूज 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - सूरतुत्तारिक 87. ছুৰা আল-আ'লা - सूरतुल् अअ्ला 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - सूरतुल् गाशियः 89. ছুৰা আল-ফজৰ - सूरतुल् पज्र 90. ছুৰা আল-বালাদ - सूरतुल् बलद 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - सूरतुश्शम्स 92. ছুৰা আল-লাইল - सूरतुल्लैल 93. ছুৰা আদ-জুহা - सूरतुज्जुहा 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - सूरतुश्शरह 95. ছুৰা আত-তীন - सूरतुत्तीन 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - सूरतुल् अलक 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - सूरतुल् कद्र 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - सूरतुल् बैयिनः 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - सूरतुज्जलजलः 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - सूरतुल् अादियात 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - सूरतुल् कारिअः 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - सूरतुत्तकासुर 103. ছুৰা আল-আচৰ - सूरतुल् अस्र 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - सूरतुल् हुमुजः 105. ছুৰা আল-ফীল - सूरतुल् फील 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - सूरतु कुरैश 107. ছুৰা আল-মাঊন - सूरतुल् माऊन 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - सूरतुल् काैसर 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - सूरतुल् काफिरून 110. ছুৰা আন-নাচৰ - सूरतुन्नस्र 111. ছুৰা আল-মাছাদ - सूरतुल् मसद 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - सूरतुल् इख्लास 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - सूरतुल् फलक 114. ছুৰা আন-নাচ - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्