Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch tiếng Assam phân tích sơ lược Kinh Qur’an * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - Chương Al-Fatihah 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - Chương Al-Baqarah 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - Chương Ali 'Imran 4. ছুৰা আন-নিছা - Chương Al-Nisa' 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - Chương Al-Ma-idah 6. ছুৰা আল-আনআম - Chương Al-An-'am 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - Chương Al-'Araf 8. ছুৰা আল-আনফাল - Chương Al-Anfal 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - Chương Al-Tawbah 10. ছুৰা ইউনুছ - Chương Yunus 11. ছুৰা হূদ - Chương Hud 12. ছুৰা ইউছুফ - Chương Yusuf 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - Chương Al-R'ad 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - Chương Ibrahim 15. ছুৰা আল-হিজৰ - Chương Al-Hijr 16. ছুৰা আন-নাহল - Chương Al-Nahl 17. ছুৰা আল-ইছৰা - Chương Al-Isra' 18. ছুৰা আল-কাহাফ - Chương Al-Kahf 19. ছুৰা মাৰয়াম - Chương Mar-yam 20. ছুৰা ত্বা-হা - Chương Taha 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - Chương Al-Ambiya' 22. ছুৰা আল-হজ্জ - Chương Al-Hajj 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - Chương Al-Muminun 24. ছুৰা আন-নূৰ - Chương Al-Nur 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - Chương Al-Furqan 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - Chương Al-Shu-'ara' 27. ছুৰা আন-নামল - Chương Al-Naml 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - Chương Al-Qasas 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - Chương Al-'Ankabut 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - Chương Al-Rum 31. ছুৰা লুক্বমান - Chương Luqman 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - Chương Al-Sajadah 33. ছুৰা আল-আহযাব - Chương Al-Ahzab 34. ছুৰা ছাবা - Chương Saba' 35. ছুৰা ফাতিৰ - Chương Fatir 36. ছুৰা ইয়াছীন - Chương Yasin 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - Chương Saffat 38. ছুৰা চ'দ - Chương Sad 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - Chương Al-Zumar 40. ছুৰা গাফিৰ - Chương Ghafir 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - Chương Fussilat 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - Chương Al-Shura 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - Chương Al-Zukhruf 44. ছুৰা আদ-দুখান - Chương Al-Dukhan 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - Chương Al-Jathiyah 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - Chương Al-Ahqaf 47. ছুৰা মুহাম্মদ - Chương Muhammad 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - Chương Al-Fat-h 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - Chương Al-Hujurat 50. ছুৰা ক্বাফ - Chương Qaf 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - Chương Al-Zariyat 52. ছুৰা আত-তুৰ - Chương Al-Tur 53. ছুৰা আন-নাজম - Chương Al-Najm 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - Chương Al-Qamar 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - Chương Al-Rahman 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - Chương Al-Waqi-'ah 57. ছুৰা আল-হাদীদ - Chương Al-Hadid 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - Chương Al-Mujadalah 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - Chương Al-Hashr 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - Chương Al-Mumtahinah 61. ছুৰা আচ-চফ - Chương Al-Saf 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - Chương Al-Jumu-'ah 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - Chương Al-Munafiqun 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - Chương Al-Taghabun 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - Chương Al-Talaq 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - Chương Al-Tahrim 67. ছুৰা আল-মুল্ক - Chương Al-Mulk 68. ছুৰা আল-কলম - Chương Al-Qalam 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - Chương Al-Haqah 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - Chương Al-Ma-'arij 71. ছুৰা নূহ - Chương Nuh 72. ছুৰা আল-জ্বিন - Chương Al-Jinn 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - Chương Al-Muzzammil 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - Chương Al-Muddaththir 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - Chương Al-Qiyamah 76. ছুৰা আল-ইনছান - Chương Al-Insan 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - Chương Al-Mursalat 78. ছুৰা আন-নাবা' - Chương Al-Naba' 79. ছুৰা আন-নাযিআত - Chương Al-Nazi-'at 80. ছুৰা আবাছা - Chương 'Abasa 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - Chương Al-Takwir 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - Chương Al-Infitar 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - Chương Al-Mutaffifin 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - Chương Al-Inshiqaq 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - Chương Al-Buruj 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - Chương Al-Tariq 87. ছুৰা আল-আ'লা - Chương Al-'Ala 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - Chương Al-Ghashiyah 89. ছুৰা আল-ফজৰ - Chương Al-Fajr 90. ছুৰা আল-বালাদ - Chương Al-Balad 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - Chương Al-Shams 92. ছুৰা আল-লাইল - Chương Al-Lail 93. ছুৰা আদ-জুহা - Chương Al-Dhuha 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - Chương Al-Sharh 95. ছুৰা আত-তীন - Chương Al-Tin 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - Chương Al-'Alaq 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - Chương Al-Qadar 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - Chương Al-Baiyinah 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - Chương Al-Zalzalah 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - Chương Al-'Adiyat 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - Chương Al-Qari-'ah 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - Chương Al-Takathur 103. ছুৰা আল-আচৰ - Chương Al-'Asr 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - Chương Al-Humazah 105. ছুৰা আল-ফীল - Chương Al-Fil 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - Chương Quraish 107. ছুৰা আল-মাঊন - Chương Al-Ma-'un 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - Chương Al-Kawthar 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - Chương Al-Kafirun 110. ছুৰা আন-নাচৰ - Chương Al-Nasr 111. ছুৰা আল-মাছাদ - Chương Al-Masad 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - Chương Al-Ikhlas 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - Chương Al-Falaq 114. ছুৰা আন-নাচ - Chương Al-Nas
Đóng lại