அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - ஸூரா அல்பகரா 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. ছুৰা আন-নিছা - ஸூரா அந்நிஸா 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - ஸூரா அல்மாயிதா 6. ছুৰা আল-আনআম - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - ஸூரா அல்அஃராப் 8. ছুৰা আল-আনফাল - ஸூரா அல்அன்பால் 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - ஸூரா அத்தவ்பா 10. ছুৰা ইউনুছ - ஸூரா யூனுஸ் 11. ছুৰা হূদ - ஸூரா ஹூத் 12. ছুৰা ইউছুফ - ஸூரா யூஸுப் 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - ஸூரா அர்ரஃத் 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. ছুৰা আল-হিজৰ - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. ছুৰা আন-নাহল - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. ছুৰা আল-ইছৰা - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. ছুৰা আল-কাহাফ - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. ছুৰা মাৰয়াম - ஸூரா மர்யம் 20. ছুৰা ত্বা-হা - ஸூரா தாஹா 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - ஸூரா அல்அன்பியா 22. ছুৰা আল-হজ্জ - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. ছুৰা আন-নূৰ - ஸூரா அந்நூர் 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - ஸூரா அல்புர்கான் 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. ছুৰা আন-নামল - ஸூரா அந்நம்ல் 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - ஸூரா அர்ரூம் 31. ছুৰা লুক্বমান - ஸூரா லுக்மான் 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. ছুৰা আল-আহযাব - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. ছুৰা ছাবা - ஸூரா ஸபஉ 35. ছুৰা ফাতিৰ - ஸூரா பாதிர் 36. ছুৰা ইয়াছীন - ஸூரா யாஸீன் 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. ছুৰা চ'দ - ஸூரா ஸாத் 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. ছুৰা গাফিৰ - ஸூரா ஆஃபிர் 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. ছুৰা আদ-দুখান - ஸூரா அத்துகான் 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. ছুৰা মুহাম্মদ - ஸூரா முஹம்மத் 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. ছুৰা ক্বাফ - ஸூரா காஃப் 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. ছুৰা আত-তুৰ - ஸூரா அத்தூர் 53. ছুৰা আন-নাজম - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - ஸூரா அல்கமர் 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. ছুৰা আচ-চফ - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - ஸூரா அத்தலாக் 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. ছুৰা আল-মুল্ক - ஸூரா அல்முல்க் 68. ছুৰা আল-কলম - ஸூரா அல்கலம் 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. ছুৰা নূহ - ஸூரா நூஹ் 72. ছুৰা আল-জ্বিন - ஸூரா அல்ஜின் 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - ஸூரா அல்கியாமா 76. ছুৰা আল-ইনছান - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. ছুৰা আন-নাবা' - ஸூரா அந்நபஃ 79. ছুৰা আন-নাযিআত - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. ছুৰা আবাছা - ஸூரா அபஸ 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - ஸூரா அத்தாரிக் 87. ছুৰা আল-আ'লা - ஸூரா அல்அஃலா 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - ஸூரா அல்காஷியா 89. ছুৰা আল-ফজৰ - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. ছুৰা আল-বালাদ - ஸூரா அல்பலத் 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. ছুৰা আল-লাইল - ஸூரா அல்லைல் 93. ছুৰা আদ-জুহা - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. ছুৰা আত-তীন - ஸூரா அத்தீன் 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - ஸூரா அல்அலக் 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - ஸூரா அல்கத்ர் 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - ஸூரா அல்காரிஆ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. ছুৰা আল-আচৰ - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. ছুৰা আল-ফীল - ஸூரா அல்பீல் 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - ஸூரா குரைஷ் 107. ছুৰা আল-মাঊন - ஸூரா அல்மாஊன் 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. ছুৰা আন-নাচৰ - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. ছুৰা আল-মাছাদ - ஸூரா அல்மஸத் 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - ஸூரா அல்பலக் 114. ছুৰা আন-নাচ - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக