വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. ছুৰা আন-নিছা - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. ছুৰা আল-আনআম - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. ছুৰা আল-আনফাল - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. ছুৰা ইউনুছ - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. ছুৰা হূদ - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. ছুৰা ইউছুফ - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. ছুৰা আল-হিজৰ - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. ছুৰা আন-নাহল - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. ছুৰা আল-ইছৰা - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. ছুৰা আল-কাহাফ - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. ছুৰা মাৰয়াম - സൂറത്ത് മർയം 20. ছুৰা ত্বা-হা - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. ছুৰা আল-হজ্জ - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. ছুৰা আন-নূৰ - സൂറത്തുന്നൂർ 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. ছুৰা আন-নামল - സൂറത്തുന്നംല് 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - സൂറത്തു റൂം 31. ছুৰা লুক্বমান - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. ছুৰা আল-আহযাব - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. ছুৰা ছাবা - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. ছুৰা ফাতিৰ - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. ছুৰা ইয়াছীন - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. ছুৰা চ'দ - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. ছুৰা গাফিৰ - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. ছুৰা আদ-দুখান - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. ছুৰা মুহাম্মদ - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. ছুৰা ক্বাফ - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. ছুৰা আত-তুৰ - സൂറത്തുത്തൂർ 53. ছুৰা আন-নাজম - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. ছুৰা আচ-চফ - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. ছুৰা আল-মুল্ক - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. ছুৰা আল-কলম - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. ছুৰা নূহ - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. ছুৰা আল-জ্বিন - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. ছুৰা আল-ইনছান - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. ছুৰা আন-নাবা' - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. ছুৰা আন-নাযিআত - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. ছুৰা আবাছা - സൂറത്ത് അബസ 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. ছুৰা আল-আ'লা - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. ছুৰা আল-ফজৰ - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. ছুৰা আল-বালাদ - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. ছুৰা আল-লাইল - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. ছুৰা আদ-জুহা - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. ছুৰা আত-তীন - സൂറത്തുത്തീൻ 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. ছুৰা আল-আচৰ - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. ছুৰা আল-ফীল - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. ছুৰা আল-মাঊন - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. ছুৰা আন-নাচৰ - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. ছুৰা আল-মাছাদ - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. ছুৰা আন-নাচ - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക