Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - "Qurani Kərimin müxtəsər tərfsiri" kitabının Assam dilinə tərcüməsi. * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - əl-Fatihə 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - əl-Bəqərə 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - Ali-İmran 4. ছুৰা আন-নিছা - ən-Nisa 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - əl-Maidə 6. ছুৰা আল-আনআম - əl-Ənam 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - əl-Əraf 8. ছুৰা আল-আনফাল - əl-Ənfal 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - ət-Tovbə 10. ছুৰা ইউনুছ - Yunus 11. ছুৰা হূদ - Hud 12. ছুৰা ইউছুফ - Yusuf 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - ər-Rəd 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - İbrahim 15. ছুৰা আল-হিজৰ - əl-Hicr 16. ছুৰা আন-নাহল - ən-Nəhl 17. ছুৰা আল-ইছৰা - əl-İsra 18. ছুৰা আল-কাহাফ - əl-Kəhf 19. ছুৰা মাৰয়াম - Məryəm 20. ছুৰা ত্বা-হা - Ta ha 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - əl-Ənbiya 22. ছুৰা আল-হজ্জ - əl-Həcc 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - əl-Muminun 24. ছুৰা আন-নূৰ - ən-Nur 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - əl-Furqan 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - əş-Şuəra 27. ছুৰা আন-নামল - ən-Nəml 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - əl-Qəsəs 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - əl-Ənkəbut 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - ər-Rum 31. ছুৰা লুক্বমান - Loğman 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - əs-Səcdə 33. ছুৰা আল-আহযাব - əl-Əhzab 34. ছুৰা ছাবা - Səba 35. ছুৰা ফাতিৰ - Fatir 36. ছুৰা ইয়াছীন - Ya sin 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - əs-Saffat 38. ছুৰা চ'দ - Sad 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - əz-Zumər 40. ছুৰা গাফিৰ - Ğafir 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - Fussilət 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - əş-Şura 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - əz-Zuxruf 44. ছুৰা আদ-দুখান - əd-Duxan 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - əl-Casiyə 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - əl-Əhqaf 47. ছুৰা মুহাম্মদ - Muhəmməd 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - əl-Fəth 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - əl-Hucurat 50. ছুৰা ক্বাফ - Qaf 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - əz-Zariyat 52. ছুৰা আত-তুৰ - ət-Tur 53. ছুৰা আন-নাজম - ən-Nəcm 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - əl-Qəmər 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - ər-Rəhman 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - əl-Vaqiə 57. ছুৰা আল-হাদীদ - əl-Hədid 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - əl-Mucadilə 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - əl-Həşr 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - əl-Mumtəhənə 61. ছুৰা আচ-চফ - əs-Saff 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - əl-Cumuə 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - əl-Munafiqun 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - ət-Təğabun 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - ət-Talaq 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - ət-Təhrim 67. ছুৰা আল-মুল্ক - əl-Mulk 68. ছুৰা আল-কলম - əl-Qələm 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - əl-Haqqə 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - əl-Məaric 71. ছুৰা নূহ - Nuh 72. ছুৰা আল-জ্বিন - əl-Cinn 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - əl-Muzzəmmil 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - əl-Muddəssir 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - əl-Qiyamə 76. ছুৰা আল-ইনছান - əl-İnsan 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - əl-Mursəlat 78. ছুৰা আন-নাবা' - ən-Nəbə 79. ছুৰা আন-নাযিআত - ən-Naziat 80. ছুৰা আবাছা - Əbəsə 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - ət-Təkvir 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - əl-İnfitar 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - əl-Mutaffifin 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - əl-İnşiqaq 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - əl-Buruc 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - ət-Tariq 87. ছুৰা আল-আ'লা - əl-Əla 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - əl-Ğaşiyə 89. ছুৰা আল-ফজৰ - əl-Fəcr 90. ছুৰা আল-বালাদ - əl-Bələd 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - əş-Şəms 92. ছুৰা আল-লাইল - əl-Leyl 93. ছুৰা আদ-জুহা - əd-Duha 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - əş-Şərh 95. ছুৰা আত-তীন - ət-Tin 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - əl-Ələq 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - əl-Qədr 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - əl-Beyyinə 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - əz-Zəlzələ 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - əl-Adiyat 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - əl-Qariə 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - ət-Təkasur 103. ছুৰা আল-আচৰ - əl-Əsr 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - əl-Huməzə 105. ছুৰা আল-ফীল - əl-Fil 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - Qureyş 107. ছুৰা আল-মাঊন - əl-Maun 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - əl-Kovsər 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - əl-Kafirun 110. ছুৰা আন-নাচৰ - ən-Nəsr 111. ছুৰা আল-মাছাদ - əl-Məsəd 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - əl-İxlas 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - əl-Fələq 114. ছুৰা আন-নাচ - ən-Nas
Bağlamaq