કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - સંક્ષિપ્ત કુરઆન મજીદની તફસીર * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - અલ્ ફાતિહા 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - અલ્ બકરહ 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - આલિ ઇમરાન 4. ছুৰা আন-নিছা - અન્ નિસા 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - અલ્ માઇદહ 6. ছুৰা আল-আনআম - અલ્ અન્આમ 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - અલ્ અઅરાફ 8. ছুৰা আল-আনফাল - અલ્ અન્ફાલ 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - અત્ તૌબા 10. ছুৰা ইউনুছ - યૂનુસ 11. ছুৰা হূদ - હૂદ 12. ছুৰা ইউছুফ - યૂસુફ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - અર્ રઅદ 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - ઈબ્રાહીમ 15. ছুৰা আল-হিজৰ - અલ્ હિજ્ર 16. ছুৰা আন-নাহল - અન્ નહલ 17. ছুৰা আল-ইছৰা - અલ્ ઇસ્રા 18. ছুৰা আল-কাহাফ - અલ્ કહફ 19. ছুৰা মাৰয়াম - મરયમ 20. ছুৰা ত্বা-হা - તો-હા 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - અલ્ અન્બિયા 22. ছুৰা আল-হজ্জ - અલ્ હજ્ 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - અલ્ મુઅમિનૂન 24. ছুৰা আন-নূৰ - અન્ નૂર 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - અલ્ ફુરકાન 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - અશ્ શુઅરાઅ 27. ছুৰা আন-নামল - અન્ નમલ 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - અલ્ કસસ 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - અલ્ અન્કબુત 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - અર્ રુમ 31. ছুৰা লুক্বমান - લુકમાન 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - અસ્ સજદહ 33. ছুৰা আল-আহযাব - અલ્ અહઝાબ 34. ছুৰা ছাবা - સબા 35. ছুৰা ফাতিৰ - ફાતિર 36. ছুৰা ইয়াছীন - યાસિન 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - અસ્ સોફ્ફાત 38. ছুৰা চ'দ - સૉદ 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - અઝ્ ઝુમર 40. ছুৰা গাফিৰ - ગાફિર 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - ફુસ્સિલત 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - અશ્ શૂરા 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. ছুৰা আদ-দুখান - અદ્ દુખાન 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - અલ્ જાષિયહ 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - અલ્ અહકાફ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - મુહમ્મદ 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - અલ્ ફત્હ 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - અલ્ હુજુરાત 50. ছুৰা ক্বাফ - કૉફ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - અઝ્ ઝારિયાત 52. ছুৰা আত-তুৰ - અત્ તૂર 53. ছুৰা আন-নাজম - અન્ નજમ 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - અલ્ કમર 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - અર્ રહમાન 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - અલ્ વાકિઆ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - અલ્ હદીદ 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - અલ્ મુજાદિલહ 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - અલ્ હશ્ર 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - અલ્ મુમતહિનહ 61. ছুৰা আচ-চফ - અસ્ સફ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - અલ્ જુમ્આ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - અલ્ મુનાફિકુન 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - અત્ તગાબુન 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - અત્ તલાક 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - અત્ તહરીમ 67. ছুৰা আল-মুল্ক - અલ્ મુલ્ક 68. ছুৰা আল-কলম - અલ્ કલમ 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - અલ્ હાકકહ 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - અલ્ મઆરિજ 71. ছুৰা নূহ - નૂહ 72. ছুৰা আল-জ্বিন - અલ્ જિન 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - અલ્ મુદષષિર 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - અલ્ કિયામહ 76. ছুৰা আল-ইনছান - અલ્ ઇન્સાન 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - અલ્ મુર્સલાત 78. ছুৰা আন-নাবা' - અન્ નબા 79. ছুৰা আন-নাযিআত - અન્ નાઝિઆત 80. ছুৰা আবাছা - અબસ 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - અત્ તકવીર 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - અલ્ મુતફ્ફીન 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - અલ્ ઇન્શિકાક 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - અલ્ બુરુજ 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - અત્ તારિક 87. ছুৰা আল-আ'লা - અલ્ અઅલા 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - અલ્ ગોશિયહ 89. ছুৰা আল-ফজৰ - અલ્ ફજર 90. ছুৰা আল-বালাদ - અલ્ બલદ 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - અશ્ શમ્શ 92. ছুৰা আল-লাইল - અલ્ લૈલ 93. ছুৰা আদ-জুহা - અઝ્ ઝોહા 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - અશ્ શરહ 95. ছুৰা আত-তীন - અત્ તીન 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - અલ્ અલક 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - અલ્ કદર 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - અલ્ બય્યિનહ 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - અલ્ આદિયાત 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - અલ્ કોરિઅહ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - અત્ તકાષુર 103. ছুৰা আল-আচৰ - અલ્ અસ્ર 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - અલ્ હુમઝહ 105. ছুৰা আল-ফীল - અલ્ ફીલ 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - કુરૈશ 107. ছুৰা আল-মাঊন - અલ્ માઉન 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - અલ્ કૌષર 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - અલ્ કાફિરુન 110. ছুৰা আন-নাচৰ - અન્ નસ્ર 111. ছুৰা আল-মাছাদ - અલ્ મસદ 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - અલ્ ઇખ્લાસ 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - અલ્ ફલક 114. ছুৰা আন-নাচ - અન્ નાસ
બંધ કરો