क़ुरआन के अर्थों का अनुवाद - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - अनुवादों की सूची


कृपया सूरा चुनें
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - सूरा अल्-फ़ातिह़ा 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - सूरा अल्-ब-क़-रा 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - सूरा आले इम्रान 4. ছুৰা আন-নিছা - सूरा अन्-निसा 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - सूरा अल्-माइदा 6. ছুৰা আল-আনআম - सूरा अल्-अन्आम 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - सूरा अल्-आराफ़ 8. ছুৰা আল-আনফাল - सूरा अल्-अन्फ़ाल 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - सूरा अत्-तौबा 10. ছুৰা ইউনুছ - सूरा यूनुस 11. ছুৰা হূদ - सूरा हूद 12. ছুৰা ইউছুফ - सूरा यूसुफ़ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - सूरा अर्-रअ़्द 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - सूरा इब्राहीम 15. ছুৰা আল-হিজৰ - सूरा अल्-ह़िज्र 16. ছুৰা আন-নাহল - सूरा अन्-नह़्ल 17. ছুৰা আল-ইছৰা - सूरा अल्-इस्रा 18. ছুৰা আল-কাহাফ - सूरा अल्-कह्फ़ 19. ছুৰা মাৰয়াম - सूरा मर्यम 20. ছুৰা ত্বা-হা - सूरा ताहा 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - सूरा अल्-अम्बिया 22. ছুৰা আল-হজ্জ - सूरा अल्-ह़ज्ज 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - सूरा अल्-मुमिनून 24. ছুৰা আন-নূৰ - सूरा अन्-नूर 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - सूरा अल्-फ़ुर्क़ान 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - सूरा अश्-शु-अ़-रा 27. ছুৰা আন-নামল - सूरा अन्-नम्ल 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - सूरा अल्-क़सस 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - सूरा अल्-अन्कबूत 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - सूरा अर्-रूम 31. ছুৰা লুক্বমান - सूरा लुक़्मान 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - सूरा अस्-सज्दा 33. ছুৰা আল-আহযাব - सूरा अल्-अह़ज़ाब 34. ছুৰা ছাবা - सूरा सबा 35. ছুৰা ফাতিৰ - सूरा फ़ातिर 36. ছুৰা ইয়াছীন - सूरा यासीन 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - सूरा अस्-साफ़्फ़ात 38. ছুৰা চ'দ - सूरा साद 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - सूरा अज़्-ज़ुमर 40. ছুৰা গাফিৰ - सूरा ग़ाफ़िर 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - सूरा फ़ुस्सिलत 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - सूरा अश़्-शूरा 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ 44. ছুৰা আদ-দুখান - सूरा अद्-दुख़ान 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - सूरा अल्-जासिया 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - सूरा मुह़म्मद 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - सूरा अल्-फ़त्ह़ 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - सूरा अल्-ह़ुजुरात 50. ছুৰা ক্বাফ - सूरा क़ाफ़ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - सूरा अज़्-ज़ारियात 52. ছুৰা আত-তুৰ - सूरा अत्-तूर 53. ছুৰা আন-নাজম - सूरा अन्-नज्म 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - सूरा अल्-क़मर 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - सूरा अर्-रह़मान 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - सूरा अल्-वाक़िआ़ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - सूरा अल्-ह़दीद 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - सूरा अल्-मुजादिला 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - सूरा अल्-ह़श्र 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - सूरा अल्-मुम्तह़िना 61. ছুৰা আচ-চফ - सूरा अस्-सफ़्फ़ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - सूरा अल्-जुमुआ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - सूरा अत्-तग़ाबुन 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - सूरा अत्-तलाक़ 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - सूरा अत्-तह़रीम 67. ছুৰা আল-মুল্ক - सूरा अल्-मुल्क 68. ছুৰা আল-কলম - सूरा अल्-क़लम 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - सूरा अल्-मआ़रिज 71. ছুৰা নূহ - सूरा नूह़ 72. ছুৰা আল-জ্বিন - सूरा अल्-जिन्न 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - सूरा अल्-मुद्दस्सिर 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - सूरा अल्-क़ियामह 76. ছুৰা আল-ইনছান - सूरा अल्-इन्सान 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - सूरा अल्-मुर्सलात 78. ছুৰা আন-নাবা' - सूरा अन्-नबा 79. ছুৰা আন-নাযিআত - सूरा अन्-नाज़िआ़त 80. ছুৰা আবাছা - सूरा अ़बस 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - सूरा अत्-तक्वीर 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - सूरा अल्-इन्फ़ितार 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - सूरा अल्-बुरूज 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - सूरा अत्-तारिक़ 87. ছুৰা আল-আ'লা - सूरा अल्-आला 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - सूरा अल्-ग़ाशिया 89. ছুৰা আল-ফজৰ - सूरा अल्-फ़ज्र 90. ছুৰা আল-বালাদ - सूरा अल्-बलद 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - सूरा अश्-शम्स 92. ছুৰা আল-লাইল - सूरा अल्-लैल 93. ছুৰা আদ-জুহা - सूरा अज़्-ज़ुह़ा 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - सूरा अश्-शर्ह़ 95. ছুৰা আত-তীন - सूरा अत्-तीन 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - सूरा अल्-अ़लक़ 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - सूरा अल्-क़द्र 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - सूरा अल्-बय्यिना 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - सूरा अल्-आ़दियात 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - सूरा अल्-क़ारिआ़ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - सूरा अत्-तकासुर 103. ছুৰা আল-আচৰ - सूरा अल्-अ़स्र 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - सूरा अल्-हु-म-ज़ह 105. ছুৰা আল-ফীল - सूरा अल्-फ़ील 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - सूरा क़ुरैश 107. ছুৰা আল-মাঊন - सूरा अल्-माऊ़न 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - सूरा अल्-कौसर 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - सूरा अल्-काफ़िरून 110. ছুৰা আন-নাচৰ - सूरा अन्-नस्र 111. ছুৰা আল-মাছাদ - सूरा अल्-मसद 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - सूरा अल-इख़्लास 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - सूरा अल्-फ़लक़ 114. ছুৰা আন-নাচ - सूरा अन्-नास
बंद करें