ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಅಸ್ಸಾಮಿ ಅನುವಾದ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. ছুৰা আন-নিছা - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. ছুৰা আল-আনআম - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. ছুৰা আল-আনফাল - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. ছুৰা ইউনুছ - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. ছুৰা হূদ - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. ছুৰা ইউছুফ - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. ছুৰা আল-হিজৰ - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. ছুৰা আন-নাহল - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. ছুৰা আল-ইছৰা - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. ছুৰা আল-কাহাফ - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. ছুৰা মাৰয়াম - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. ছুৰা ত্বা-হা - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. ছুৰা আল-হজ্জ - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. ছুৰা আন-নূৰ - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. ছুৰা আন-নামল - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. ছুৰা লুক্বমান - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. ছুৰা আল-আহযাব - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. ছুৰা ছাবা - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. ছুৰা ফাতিৰ - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. ছুৰা ইয়াছীন - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. ছুৰা চ'দ - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. ছুৰা গাফিৰ - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. ছুৰা আদ-দুখান - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. ছুৰা ক্বাফ - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. ছুৰা আত-তুৰ - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. ছুৰা আন-নাজম - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. ছুৰা আচ-চফ - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. ছুৰা আল-মুল্ক - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. ছুৰা আল-কলম - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. ছুৰা নূহ - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. ছুৰা আল-জ্বিন - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. ছুৰা আল-ইনছান - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. ছুৰা আন-নাবা' - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. ছুৰা আন-নাযিআত - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. ছুৰা আবাছা - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. ছুৰা আল-আ'লা - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. ছুৰা আল-ফজৰ - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. ছুৰা আল-বালাদ - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. ছুৰা আল-লাইল - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. ছুৰা আদ-জুহা - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. ছুৰা আত-তীন - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. ছুৰা আল-আচৰ - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. ছুৰা আল-ফীল - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. ছুৰা আল-মাঊন - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. ছুৰা আন-নাচৰ - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. ছুৰা আল-মাছাদ - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. ছুৰা আন-নাচ - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ