ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - සූරා අල් ෆාතිහා 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - සූරා අල් බකරා 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. ছুৰা আন-নিছা - සූරා අන් නිසා 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - සූරා අල් මාඉදා 6. ছুৰা আল-আনআম - සූරා අල් අන්ආම් 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. ছুৰা আল-আনফাল - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - සූරා අත් තව්බා 10. ছুৰা ইউনুছ - සූරා යූනුස් 11. ছুৰা হূদ - සූරා හූද් 12. ছুৰা ইউছুফ - සූරා යූසුෆ් 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - සූරා අර් රඃද් 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. ছুৰা আল-হিজৰ - සූරා අල් හිජ්ර් 16. ছুৰা আন-নাহল - සූරා අන් නහ්ල් 17. ছুৰা আল-ইছৰা - සූරා අල් ඉස්රා 18. ছুৰা আল-কাহাফ - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. ছুৰা মাৰয়াম - සූරා මර්යම් 20. ছুৰা ত্বা-হা - සූරා තාහා 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - සූරා අල් අන්බියා 22. ছুৰা আল-হজ্জ - සූරා අල් හජ් 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. ছুৰা আন-নূৰ - සූරා අන් නූර් 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. ছুৰা আন-নামল - සූරා අන් නම්ල් 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - සූරා අල් කසස් 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - සූරා අල් අන්කබූත් 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - සූරා අර් රූම් 31. ছুৰা লুক্বমান - සූරා ලුක්මාන් 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - සූරා අස්-සජදා 33. ছুৰা আল-আহযাব - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. ছুৰা ছাবা - සූරා සබඃ 35. ছুৰা ফাতিৰ - සූරා ෆාතිර් 36. ছুৰা ইয়াছীন - සූරා යාසීන් 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. ছুৰা চ'দ - සූරා සාද් 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - සූරා අස් සුමර් 40. ছুৰা গাফিৰ - සූරා ගාෆිර් 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - සූරා ෆුස්සිලත් 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - සූරා අෂ් ෂූරා 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. ছুৰা আদ-দুখান - සූරා අද් දුකාන් 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - සූරා අල් ජාසියා 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. ছুৰা মুহাম্মদ - සූරා මුහම්මද් 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - සූරා අල් ෆත්හ් 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - සූරා අල් හුජුරාත් 50. ছুৰা ক্বাফ - සූරා කාෆ් 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - සූරා අස්සාරියාත් 52. ছুৰা আত-তুৰ - සූරා අත් තූර් 53. ছুৰা আন-নাজম - සූරා අන් නජ්ම් 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - සූරා අල් කමර් 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - සූරා අර් රහ්මාන් 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - සූරා අල් වාකිආ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - සූරා අල් හදීද් 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - සූරා අල් මුජාදලා 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - සූරා අල් හෂ්ර් 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. ছুৰা আচ-চফ - සූරා අස් සෆ් 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - සූරා අල් ජුමුආ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - සූරා අත් තලාක් 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - සූරා අත් තහ්රීම් 67. ছুৰা আল-মুল্ক - සූරා අල් මුල්ක් 68. ছুৰা আল-কলম - සූරා අල් කලම් 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - සූරා අල් හාක්කා 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - සූරා අල් මආරිජ් 71. ছুৰা নূহ - සූරා නූහ් 72. ছুৰা আল-জ্বিন - සූරා අල් ජින් 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - සූරා අල් කියාමා 76. ছুৰা আল-ইনছান - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. ছুৰা আন-নাবা' - සූරා අන් නබඋ 79. ছুৰা আন-নাযিআত - සූරා අන් නාසිආත් 80. ছুৰা আবাছা - සූරා අබස 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - සූරා අත් තක්වීර් 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - සූරා අල් බුරූජ් 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - සූරා අත් තාරික් 87. ছুৰা আল-আ'লা - සූරා අල් අඃලා 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - සූරා අල් ඝාෂියා 89. ছুৰা আল-ফজৰ - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. ছুৰা আল-বালাদ - සූරා අල් බලද් 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. ছুৰা আল-লাইল - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. ছুৰা আদ-জুহা - සූරා අල් ළුහා 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. ছুৰা আত-তীন - සූරා අත් තීන් 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - සූරා අල් අලක් 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - සූරා අල් කද්ර් 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - සූරා අල් බය්යිනා 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - සූරා අස් සල්සලා 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - සූරා අල් ආදියා 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - සූරා අල් කාරිආ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - සූරා අත් තකාසුර් 103. ছুৰা আল-আচৰ - සූරා අල් අස්ර් 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - සූරා අල් හුමසා 105. ছুৰা আল-ফীল - සූරා අල් ෆීල් 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. ছুৰা আল-মাঊন - සූරා අල් මාඌන් 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - සූරා අල් කව්සර් 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. ছুৰা আন-নাচৰ - සූරා අන් නස්ර් 111. ছুৰা আল-মাছাদ - සූරා අල් මසද් 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - සූරා අල් ෆලක් 114. ছুৰা আন-নাচ - සූරා අන් නාස්
වසන්න