పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. ছুৰা আন-নিছা - సూరహ్ అన్-నిసా 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. ছুৰা আল-আনআম - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. ছুৰা আল-আনফাল - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. ছুৰা ইউনুছ - సూరహ్ యూనుస్ 11. ছুৰা হূদ - సూరహ్ హూద్ 12. ছুৰা ইউছুফ - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. ছুৰা আল-হিজৰ - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. ছুৰা আন-নাহল - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. ছুৰা আল-ইছৰা - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. ছুৰা আল-কাহাফ - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. ছুৰা মাৰয়াম - సూరహ్ మర్యమ్ 20. ছুৰা ত্বা-হা - సూరహ్ తహా 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. ছুৰা আল-হজ্জ - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. ছুৰা আন-নূৰ - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. ছুৰা আন-নামল - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. ছুৰা লুক্বমান - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. ছুৰা আল-আহযাব - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. ছুৰা ছাবা - సూరహ్ సబా 35. ছুৰা ফাতিৰ - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. ছুৰা ইয়াছীন - సూరహ్ యా-సీన్ 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. ছুৰা চ'দ - సూరహ్ సాద్ 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. ছুৰা গাফিৰ - సూరహ్ గాఫిర్ 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - సూరహ్ అష్-షురా 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. ছুৰা আদ-দুখান - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. ছুৰা ক্বাফ - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. ছুৰা আত-তুৰ - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. ছুৰা আন-নাজম - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. ছুৰা আচ-চফ - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. ছুৰা আল-মুল্ক - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. ছুৰা আল-কলম - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. ছুৰা নূহ - సూరహ్ నూహ్ 72. ছুৰা আল-জ্বিন - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. ছুৰা আল-ইনছান - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. ছুৰা আন-নাবা' - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. ছুৰা আন-নাযিআত - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. ছুৰা আবাছা - సూరహ్ అబస 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. ছুৰা আল-আ'লা - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. ছুৰা আল-ফজৰ - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. ছুৰা আল-বালাদ - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. ছুৰা আল-লাইল - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. ছুৰা আদ-জুহা - సూరహ్ అద్-దుహా 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. ছুৰা আত-তীন - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. ছুৰা আল-আচৰ - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. ছুৰা আল-ফীল - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - సూరహ్ ఖురైష్ 107. ছুৰা আল-মাঊন - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. ছুৰা আন-নাচৰ - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. ছুৰা আল-মাছাদ - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. ছুৰা আন-নাচ - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం