ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - හෙබ්‍රෙව් පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. אל-פאתיחה - සූරා අල් ෆාතිහා 2. אל-בקרה - සූරා අල් බකරා 3. אל-עמראן - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. א-ניסא' - සූරා අන් නිසා 5. אל-מאאידה - සූරා අල් මාඉදා 6. אל-אנעאם - සූරා අල් අන්ආම් 7. אל-אעראף - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. אל-אנפאל - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. א-תובה - සූරා අත් තව්බා 10. יונוס - සූරා යූනුස් 11. הוד - සූරා හූද් 12. יוסוף - සූරා යූසුෆ් 13. א-רעד - සූරා අර් රඃද් 14. אבראהים - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. אל-חגיר - සූරා අල් හිජ්ර් 16. א-נחל - සූරා අන් නහ්ල් 17. אל-אסרא' - සූරා අල් ඉස්රා 18. אל-כהף - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. מרים - සූරා මර්යම් 20. טא.הא - සූරා තාහා 21. אל-אנביא' - සූරා අල් අන්බියා 22. אל-חג' - සූරා අල් හජ් 23. אל-מואימנון - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. א-נור - සූරා අන් නූර් 25. אל-פורקאן - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. א-שוערא' - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. א-נמל - සූරා අන් නම්ල් 28. אל-קצצ - සූරා අල් කසස් 29. אל-ענכבות - සූරා අල් අන්කබූත් 30. סורה א-רום - සූරා අර් රූම් 31. לוקמאן - සූරා ලුක්මාන් 32. א-סגידה - සූරා අස්-සජදා 33. אל-אחזאב - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. סבא' - සූරා සබඃ 35. פאטר (הבורא) - සූරා ෆාතිර් 36. יא.סין (י.ס.) - සූරා යාසීන් 37. א-צאפאת - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. צאד - සූරා සාද් 39. א-זומר - සූරා අස් සුමර් 40. ע'אפר - සූරා ගාෆිර් 41. פוצלת - සූරා ෆුස්සිලත් 42. א-שורא - සූරා අෂ් ෂූරා 43. א-זוכרוף - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. א-דוחא'ן - සූරා අද් දුකාන් 45. אל-ג'את'יה - සූරා අල් ජාසියා 46. אל-אחקאף - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. מוחמד - සූරා මුහම්මද් 48. אל-פתח - සූරා අල් ෆත්හ් 49. אל-חוג'ראת - සූරා අල් හුජුරාත් 50. קאף - සූරා කාෆ් 51. ד'אריאת - සූරා අස්සාරියාත් 52. א-טור - සූරා අත් තූර් 53. א-נג'ם - සූරා අන් නජ්ම් 54. אל-קמר - සූරා අල් කමර් 55. א-רחמן - සූරා අර් රහ්මාන් 56. אל-ואקעה - සූරා අල් වාකිආ 57. אל-חדיד - සූරා අල් හදීද් 58. אל-מוג'אדִלה - සූරා අල් මුජාදලා 59. אל-חשר - සූරා අල් හෂ්ර් 60. אל-מומתחנה - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. א-צף - සූරා අස් සෆ් 62. אל-ג'ומועה - සූරා අල් ජුමුආ 63. אל-מונאפקון - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. א- א-תע'אבון - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. א-טלאק - සූරා අත් තලාක් 66. א-תחרים - සූරා අත් තහ්රීම් 67. אל-מולכְּ - සූරා අල් මුල්ක් 68. אל-קלם - සූරා අල් කලම් 69. אל-חאקה - සූරා අල් හාක්කා 70. אל-מעארג' - සූරා අල් මආරිජ් 71. אל-מעארג' - සූරා නූහ් 72. אל-ג'ין - සූරා අල් ජින් 73. אל-מוזאמיל - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. אל-מודתיר - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. אל-קיאמה - සූරා අල් කියාමා 76. אל-אִנסאן - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. אל-מורסלאת - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. א-נבא' - සූරා අන් නබඋ 79. א-נאזיעאת - සූරා අන් නාසිආත් 80. : עבס - සූරා අබස 81. א-תכוויר - සූරා අත් තක්වීර් 82. אל-אנפטאר - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. : אל-מוטפפין - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. אל-אנשקאק - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. אל-בורוג' - සූරා අල් බුරූජ් 86. א-טארק - සූරා අත් තාරික් 87. אל-אעלא - සූරා අල් අඃලා 88. אל-ע'אשיה - සූරා අල් ඝාෂියා 89. סוּרַת אֶל-פג'ר - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. אל-בלד - සූරා අල් බලද් 91. א-שמס - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. אל-ליל - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. א-דיוחא - සූරා අල් ළුහා 94. א-שרח - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. אל-תין - සූරා අත් තීන් 96. : "קרא' - සූරා අල් අලක් 97. אל-קרר - සූරා අල් කද්ර් 98. אֶל-ביינה - සූරා අල් බය්යිනා 99. א-זלזלה - සූරා අස් සල්සලා 100. אל-עאדיאת - සූරා අල් ආදියා 101. אל-קארעה - සූරා අල් කාරිආ 102. א-תכאתיור - සූරා අත් තකාසුර් 103. אל-עצר - සූරා අල් අස්ර් 104. אל-הומזה - සූරා අල් හුමසා 105. אל-פיל - සූරා අල් ෆීල් 106. קוראיש - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. אל-מאעון - සූරා අල් මාඌන් 108. אל-כאות'ר - සූරා අල් කව්සර් 109. אל-כאפרון - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. א-נצר - සූරා අන් නස්ර් 111. אל-מסד - සූරා අල් මසද් 112. אל-אחלאץ - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. אל-פלק - සූරා අල් ෆලක් 114. א-נאס - සූරා අන් නාස්
වසන්න