அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة العبرية * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்


பக்க எண்
1. אל-פאתיחה - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. אל-בקרה - ஸூரா அல்பகரா 3. אל-עמראן - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. א-ניסא' - ஸூரா அந்நிஸா 5. אל-מאאידה - ஸூரா அல்மாயிதா 6. אל-אנעאם - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. אל-אעראף - ஸூரா அல்அஃராப் 8. אל-אנפאל - ஸூரா அல்அன்பால் 9. א-תובה - ஸூரா அத்தவ்பா 10. יונוס - ஸூரா யூனுஸ் 11. הוד - ஸூரா ஹூத் 12. יוסוף - ஸூரா யூஸுப் 13. א-רעד - ஸூரா அர்ரஃத் 14. אבראהים - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. אל-חגיר - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. א-נחל - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. אל-אסרא' - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. אל-כהף - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. מרים - ஸூரா மர்யம் 20. טא.הא - ஸூரா தாஹா 21. אל-אנביא' - ஸூரா அல்அன்பியா 22. אל-חג' - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. אל-מואימנון - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. א-נור - ஸூரா அந்நூர் 25. אל-פורקאן - ஸூரா அல்புர்கான் 26. א-שוערא' - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. א-נמל - ஸூரா அந்நம்ல் 28. אל-קצצ - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. אל-ענכבות - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. סורה א-רום - ஸூரா அர்ரூம் 31. לוקמאן - ஸூரா லுக்மான் 32. א-סגידה - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. אל-אחזאב - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. סבא' - ஸூரா ஸபஉ 35. פאטר (הבורא) - ஸூரா பாதிர் 36. יא.סין (י.ס.) - ஸூரா யாஸீன் 37. א-צאפאת - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. צאד - ஸூரா ஸாத் 39. א-זומר - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. ע'אפר - ஸூரா ஆஃபிர் 41. פוצלת - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. א-שורא - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. א-זוכרוף - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. א-דוחא'ן - ஸூரா அத்துகான் 45. אל-ג'את'יה - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. אל-אחקאף - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. מוחמד - ஸூரா முஹம்மத் 48. אל-פתח - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. אל-חוג'ראת - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. קאף - ஸூரா காஃப் 51. ד'אריאת - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. א-טור - ஸூரா அத்தூர் 53. א-נג'ם - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. אל-קמר - ஸூரா அல்கமர் 55. א-רחמן - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. אל-ואקעה - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. אל-חדיד - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. אל-מוג'אדִלה - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. אל-חשר - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. אל-מומתחנה - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. א-צף - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. אל-ג'ומועה - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. אל-מונאפקון - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. א- א-תע'אבון - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. א-טלאק - ஸூரா அத்தலாக் 66. א-תחרים - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. אל-מולכְּ - ஸூரா அல்முல்க் 68. אל-קלם - ஸூரா அல்கலம் 69. אל-חאקה - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. אל-מעארג' - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. אל-מעארג' - ஸூரா நூஹ் 72. אל-ג'ין - ஸூரா அல்ஜின் 73. אל-מוזאמיל - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. אל-מודתיר - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. אל-קיאמה - ஸூரா அல்கியாமா 76. אל-אִנסאן - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. אל-מורסלאת - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. א-נבא' - ஸூரா அந்நபஃ 79. א-נאזיעאת - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. : עבס - ஸூரா அபஸ 81. א-תכוויר - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. אל-אנפטאר - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. : אל-מוטפפין - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. אל-אנשקאק - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. אל-בורוג' - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. א-טארק - ஸூரா அத்தாரிக் 87. אל-אעלא - ஸூரா அல்அஃலா 88. אל-ע'אשיה - ஸூரா அல்காஷியா 89. סוּרַת אֶל-פג'ר - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. אל-בלד - ஸூரா அல்பலத் 91. א-שמס - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. אל-ליל - ஸூரா அல்லைல் 93. א-דיוחא - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. א-שרח - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. אל-תין - ஸூரா அத்தீன் 96. : "קרא' - ஸூரா அல்அலக் 97. אל-קרר - ஸூரா அல்கத்ர் 98. אֶל-ביינה - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. א-זלזלה - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. אל-עאדיאת - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. אל-קארעה - ஸூரா அல்காரிஆ 102. א-תכאתיור - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. אל-עצר - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. אל-הומזה - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. אל-פיל - ஸூரா அல்பீல் 106. קוראיש - ஸூரா குரைஷ் 107. אל-מאעון - ஸூரா அல்மாஊன் 108. אל-כאות'ר - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. אל-כאפרון - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. א-נצר - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. אל-מסד - ஸூரா அல்மஸத் 112. אל-אחלאץ - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. אל-פלק - ஸூரா அல்பலக் 114. א-נאס - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக