Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Do Thái * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. אל-פאתיחה - Chương Al-Fatihah 2. אל-בקרה - Chương Al-Baqarah 3. אל-עמראן - Chương Ali 'Imran 4. א-ניסא' - Chương Al-Nisa' 5. אל-מאאידה - Chương Al-Ma-idah 6. אל-אנעאם - Chương Al-An-'am 7. אל-אעראף - Chương Al-'Araf 8. אל-אנפאל - Chương Al-Anfal 9. א-תובה - Chương Al-Tawbah 10. יונוס - Chương Yunus 11. הוד - Chương Hud 12. יוסוף - Chương Yusuf 13. א-רעד - Chương Al-R'ad 14. אבראהים - Chương Ibrahim 15. אל-חגיר - Chương Al-Hijr 16. א-נחל - Chương Al-Nahl 17. אל-אסרא' - Chương Al-Isra' 18. אל-כהף - Chương Al-Kahf 19. מרים - Chương Mar-yam 20. טא.הא - Chương Taha 21. אל-אנביא' - Chương Al-Ambiya' 22. אל-חג' - Chương Al-Hajj 23. אל-מואימנון - Chương Al-Muminun 24. א-נור - Chương Al-Nur 25. אל-פורקאן - Chương Al-Furqan 26. א-שוערא' - Chương Al-Shu-'ara' 27. א-נמל - Chương Al-Naml 28. אל-קצצ - Chương Al-Qasas 29. אל-ענכבות - Chương Al-'Ankabut 30. סורה א-רום - Chương Al-Rum 31. לוקמאן - Chương Luqman 32. א-סגידה - Chương Al-Sajadah 33. אל-אחזאב - Chương Al-Ahzab 34. סבא' - Chương Saba' 35. פאטר (הבורא) - Chương Fatir 36. יא.סין (י.ס.) - Chương Yasin 37. א-צאפאת - Chương Saffat 38. צאד - Chương Sad 39. א-זומר - Chương Al-Zumar 40. ע'אפר - Chương Ghafir 41. פוצלת - Chương Fussilat 42. א-שורא - Chương Al-Shura 43. א-זוכרוף - Chương Al-Zukhruf 44. א-דוחא'ן - Chương Al-Dukhan 45. אל-ג'את'יה - Chương Al-Jathiyah 46. אל-אחקאף - Chương Al-Ahqaf 47. מוחמד - Chương Muhammad 48. אל-פתח - Chương Al-Fat-h 49. אל-חוג'ראת - Chương Al-Hujurat 50. קאף - Chương Qaf 51. ד'אריאת - Chương Al-Zariyat 52. א-טור - Chương Al-Tur 53. א-נג'ם - Chương Al-Najm 54. אל-קמר - Chương Al-Qamar 55. א-רחמן - Chương Al-Rahman 56. אל-ואקעה - Chương Al-Waqi-'ah 57. אל-חדיד - Chương Al-Hadid 58. אל-מוג'אדִלה - Chương Al-Mujadalah 59. אל-חשר - Chương Al-Hashr 60. אל-מומתחנה - Chương Al-Mumtahinah 61. א-צף - Chương Al-Saf 62. אל-ג'ומועה - Chương Al-Jumu-'ah 63. אל-מונאפקון - Chương Al-Munafiqun 64. א- א-תע'אבון - Chương Al-Taghabun 65. א-טלאק - Chương Al-Talaq 66. א-תחרים - Chương Al-Tahrim 67. אל-מולכְּ - Chương Al-Mulk 68. אל-קלם - Chương Al-Qalam 69. אל-חאקה - Chương Al-Haqah 70. אל-מעארג' - Chương Al-Ma-'arij 71. אל-מעארג' - Chương Nuh 72. אל-ג'ין - Chương Al-Jinn 73. אל-מוזאמיל - Chương Al-Muzzammil 74. אל-מודתיר - Chương Al-Muddaththir 75. אל-קיאמה - Chương Al-Qiyamah 76. אל-אִנסאן - Chương Al-Insan 77. אל-מורסלאת - Chương Al-Mursalat 78. א-נבא' - Chương Al-Naba' 79. א-נאזיעאת - Chương Al-Nazi-'at 80. : עבס - Chương 'Abasa 81. א-תכוויר - Chương Al-Takwir 82. אל-אנפטאר - Chương Al-Infitar 83. : אל-מוטפפין - Chương Al-Mutaffifin 84. אל-אנשקאק - Chương Al-Inshiqaq 85. אל-בורוג' - Chương Al-Buruj 86. א-טארק - Chương Al-Tariq 87. אל-אעלא - Chương Al-'Ala 88. אל-ע'אשיה - Chương Al-Ghashiyah 89. סוּרַת אֶל-פג'ר - Chương Al-Fajr 90. אל-בלד - Chương Al-Balad 91. א-שמס - Chương Al-Shams 92. אל-ליל - Chương Al-Lail 93. א-דיוחא - Chương Al-Dhuha 94. א-שרח - Chương Al-Sharh 95. אל-תין - Chương Al-Tin 96. : "קרא' - Chương Al-'Alaq 97. אל-קרר - Chương Al-Qadar 98. אֶל-ביינה - Chương Al-Baiyinah 99. א-זלזלה - Chương Al-Zalzalah 100. אל-עאדיאת - Chương Al-'Adiyat 101. אל-קארעה - Chương Al-Qari-'ah 102. א-תכאתיור - Chương Al-Takathur 103. אל-עצר - Chương Al-'Asr 104. אל-הומזה - Chương Al-Humazah 105. אל-פיל - Chương Al-Fil 106. קוראיש - Chương Quraish 107. אל-מאעון - Chương Al-Ma-'un 108. אל-כאות'ר - Chương Al-Kawthar 109. אל-כאפרון - Chương Al-Kafirun 110. א-נצר - Chương Al-Nasr 111. אל-מסד - Chương Al-Masad 112. אל-אחלאץ - Chương Al-Ikhlas 113. אל-פלק - Chương Al-Falaq 114. א-נאס - Chương Al-Nas
Đóng lại