ترجمهٔ معانی قرآن کریم - الترجمة العبرية * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید


شماره صفحه
1. אל-פאתיחה - سوره فاتحه 2. אל-בקרה - سوره بقره 3. אל-עמראן - سوره آل عمران 4. א-ניסא' - سوره نساء 5. אל-מאאידה - سوره مائده 6. אל-אנעאם - سوره انعام 7. אל-אעראף - سوره اعراف 8. אל-אנפאל - سوره انفال 9. א-תובה - سوره توبه 10. יונוס - سوره يونس 11. הוד - سوره هود 12. יוסוף - سوره يوسف 13. א-רעד - سوره رعد 14. אבראהים - سوره ابراهيم 15. אל-חגיר - سوره حجر 16. א-נחל - سوره نحل 17. אל-אסרא' - سوره اسراء 18. אל-כהף - سوره كهف 19. מרים - سوره مريم 20. טא.הא - سوره طه 21. אל-אנביא' - سوره انبياء 22. אל-חג' - سوره حج 23. אל-מואימנון - سوره مؤمنون 24. א-נור - سوره نور 25. אל-פורקאן - سوره فرقان 26. א-שוערא' - سوره شعراء 27. א-נמל - سوره نمل 28. אל-קצצ - سوره قصص 29. אל-ענכבות - سوره عنكبوت 30. סורה א-רום - سوره روم 31. לוקמאן - سوره لقمان 32. א-סגידה - سوره سجده 33. אל-אחזאב - سوره احزاب 34. סבא' - سوره سبأ 35. פאטר (הבורא) - سوره فاطر 36. יא.סין (י.ס.) - سوره يس 37. א-צאפאת - سوره صافات 38. צאד - سوره ص 39. א-זומר - سوره زمر 40. ע'אפר - سوره غافر 41. פוצלת - سوره فصلت 42. א-שורא - سوره شورى 43. א-זוכרוף - سوره زخرف 44. א-דוחא'ן - سوره دخان 45. אל-ג'את'יה - سوره جاثيه 46. אל-אחקאף - سوره احقاف 47. מוחמד - سوره محمد 48. אל-פתח - سوره فتح 49. אל-חוג'ראת - سوره حجرات 50. קאף - سوره ق 51. ד'אריאת - سوره ذاريات 52. א-טור - سوره طور 53. א-נג'ם - سوره نجم 54. אל-קמר - سوره قمر 55. א-רחמן - سوره رحمن 56. אל-ואקעה - سوره واقعه 57. אל-חדיד - سوره حديد 58. אל-מוג'אדִלה - سوره مجادله 59. אל-חשר - سوره حشر 60. אל-מומתחנה - سوره ممتحنه 61. א-צף - سوره صف 62. אל-ג'ומועה - سوره جمعه 63. אל-מונאפקון - سوره منافقون 64. א- א-תע'אבון - سوره تغابن 65. א-טלאק - سوره طلاق 66. א-תחרים - سوره تحريم 67. אל-מולכְּ - سوره ملك 68. אל-קלם - سوره قلم 69. אל-חאקה - سوره حاقه 70. אל-מעארג' - سوره معارج 71. אל-מעארג' - سوره نوح 72. אל-ג'ין - سوره جن 73. אל-מוזאמיל - سوره مزمل 74. אל-מודתיר - سوره مدثر 75. אל-קיאמה - سوره قيامه 76. אל-אִנסאן - سوره انسان 77. אל-מורסלאת - سوره مرسلات 78. א-נבא' - سوره نبأ 79. א-נאזיעאת - سوره نازعات 80. : עבס - سوره عبس 81. א-תכוויר - سوره تكوير 82. אל-אנפטאר - سوره انفطار 83. : אל-מוטפפין - سوره مطففين 84. אל-אנשקאק - سوره انشقاق 85. אל-בורוג' - سوره بروج 86. א-טארק - سوره طارق 87. אל-אעלא - سوره اعلى 88. אל-ע'אשיה - سوره غاشيه 89. סוּרַת אֶל-פג'ר - سوره فجر 90. אל-בלד - سوره بلد 91. א-שמס - سوره شمس 92. אל-ליל - سوره ليل 93. א-דיוחא - سوره ضحى 94. א-שרח - سوره شرح 95. אל-תין - سوره تين 96. : "קרא' - سوره علق 97. אל-קרר - سوره قدر 98. אֶל-ביינה - سوره بينه 99. א-זלזלה - سوره زلزله 100. אל-עאדיאת - سوره عاديات 101. אל-קארעה - سوره قارعه 102. א-תכאתיור - سوره تكاثر 103. אל-עצר - سوره عصر 104. אל-הומזה - سوره همزه 105. אל-פיל - سوره فيل 106. קוראיש - سوره قريش 107. אל-מאעון - سوره ماعون 108. אל-כאות'ר - سوره كوثر 109. אל-כאפרון - سوره كافرون 110. א-נצר - سوره نصر 111. אל-מסד - سوره مسد 112. אל-אחלאץ - اخلاص 113. אל-פלק - سوره فلق 114. א-נאס - سوره ناس
بستن