وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی عیبری * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌


ژمارەی پەڕە
1. אל-פאתיחה - سورەتی الفاتحة 2. אל-בקרה - سورەتی البقرة 3. אל-עמראן - سورەتی آل عمران 4. א-ניסא' - سورەتی النساء 5. אל-מאאידה - سورەتی المائدة 6. אל-אנעאם - سورەتی الأنعام 7. אל-אעראף - سورەتی الأعراف 8. אל-אנפאל - سورەتی الأنفال 9. א-תובה - سورەتی التوبة 10. יונוס - سورەتی یونس 11. הוד - سورەتی هود 12. יוסוף - سورەتی یوسف 13. א-רעד - سورەتی الرعد 14. אבראהים - سورەتی إبراهیم 15. אל-חגיר - سورەتی الحجر 16. א-נחל - سورەتی النحل 17. אל-אסרא' - سورەتی الإسراء 18. אל-כהף - سورەتی الكهف 19. מרים - سورەتی مریم 20. טא.הא - سورەتی طه 21. אל-אנביא' - سورەتی الأنبياء 22. אל-חג' - سورەتی الحج 23. אל-מואימנון - سورەتی المؤمنون 24. א-נור - سورەتی النور 25. אל-פורקאן - سورەتی الفرقان 26. א-שוערא' - سورەتی الشعراء 27. א-נמל - سورەتی النمل 28. אל-קצצ - سورەتی القصص 29. אל-ענכבות - سورەتی العنكبوت 30. סורה א-רום - سورەتی الروم 31. לוקמאן - سورەتی لقمان 32. א-סגידה - سورەتی السجدة 33. אל-אחזאב - سورەتی الأحزاب 34. סבא' - سورەتی سبأ 35. פאטר (הבורא) - سورەتی فاطر 36. יא.סין (י.ס.) - سورەتی یس 37. א-צאפאת - سورەتی الصافات 38. צאד - سورەتی ص 39. א-זומר - سورەتی الزمر 40. ע'אפר - سورەتی غافر 41. פוצלת - سورەتی فصلت 42. א-שורא - سورەتی الشوری 43. א-זוכרוף - سورەتی الزخرف 44. א-דוחא'ן - سورەتی الدخان 45. אל-ג'את'יה - سورەتی الجاثیة 46. אל-אחקאף - سورەتی الأحقاف 47. מוחמד - سورەتی محمد 48. אל-פתח - سورەتی الفتح 49. אל-חוג'ראת - سورەتی الحجرات 50. קאף - سورەتی ق 51. ד'אריאת - سورەتی الذاریات 52. א-טור - سورەتی الطور 53. א-נג'ם - سورەتی النجم 54. אל-קמר - سورەتی القمر 55. א-רחמן - سورەتی الرحمن 56. אל-ואקעה - سورەتی الواقعة 57. אל-חדיד - سورەتی الحدید 58. אל-מוג'אדִלה - سورەتی المجادلة 59. אל-חשר - سورەتی الحشر 60. אל-מומתחנה - سورەتی الممتحنة 61. א-צף - سورەتی الصف 62. אל-ג'ומועה - سورەتی الجمعة 63. אל-מונאפקון - سورەتی المنافقون 64. א- א-תע'אבון - سورەتی التغابن 65. א-טלאק - سورەتی الطلاق 66. א-תחרים - سورەتی التحریم 67. אל-מולכְּ - سورەتی الملك 68. אל-קלם - سورەتی القلم 69. אל-חאקה - سورەتی الحاقة 70. אל-מעארג' - سورەتی المعارج 71. אל-מעארג' - سورەتی نوح 72. אל-ג'ין - سورەتی الجن 73. אל-מוזאמיל - سورەتی المزمل 74. אל-מודתיר - سورەتی المدثر 75. אל-קיאמה - سورەتی القیامة 76. אל-אִנסאן - سورەتی الإنسان 77. אל-מורסלאת - سورەتی المرسلات 78. א-נבא' - سورەتی النبأ 79. א-נאזיעאת - سورەتی النازعات 80. : עבס - سورەتی عبس 81. א-תכוויר - سورەتی التكویر 82. אל-אנפטאר - سورەتی الإنفطار 83. : אל-מוטפפין - سورەتی المطففین 84. אל-אנשקאק - سورەتی الانشقاق 85. אל-בורוג' - سورەتی البروج 86. א-טארק - سورەتی الطارق 87. אל-אעלא - سورەتی الأعلى 88. אל-ע'אשיה - سورەتی الغاشیة 89. סוּרַת אֶל-פג'ר - سورەتی الفجر 90. אל-בלד - سورەتی البلد 91. א-שמס - سورەتی الشمس 92. אל-ליל - سورەتی اللیل 93. א-דיוחא - سورەتی الضحی 94. א-שרח - سورەتی الشرح 95. אל-תין - سورەتی التین 96. : "קרא' - سورەتی العلق 97. אל-קרר - سورەتی القدر 98. אֶל-ביינה - سورەتی البینة 99. א-זלזלה - سورەتی الزلزلة 100. אל-עאדיאת - سورەتی العادیات 101. אל-קארעה - سورەتی القارعة 102. א-תכאתיור - سورەتی التكاثر 103. אל-עצר - سورەتی العصر 104. אל-הומזה - سورەتی الهمزة 105. אל-פיל - سورەتی الفیل 106. קוראיש - سورەتی قریش 107. אל-מאעון - سورەتی الماعون 108. אל-כאות'ר - سورەتی الكوثر 109. אל-כאפרון - سورەتی الكافرون 110. א-נצר - سورەتی النصر 111. אל-מסד - سورەتی المسد 112. אל-אחלאץ - سورەتی الإخلاص 113. אל-פלק - سورەتی الفلق 114. א-נאס - سورەتی الناس
داخستن