വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ഹീബ്രു പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. אל-פאתיחה - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. אל-בקרה - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. אל-עמראן - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. א-ניסא' - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. אל-מאאידה - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. אל-אנעאם - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. אל-אעראף - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. אל-אנפאל - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. א-תובה - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. יונוס - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. הוד - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. יוסוף - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. א-רעד - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. אבראהים - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. אל-חגיר - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. א-נחל - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. אל-אסרא' - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. אל-כהף - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. מרים - സൂറത്ത് മർയം 20. טא.הא - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. אל-אנביא' - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. אל-חג' - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. אל-מואימנון - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. א-נור - സൂറത്തുന്നൂർ 25. אל-פורקאן - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. א-שוערא' - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. א-נמל - സൂറത്തുന്നംല് 28. אל-קצצ - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. אל-ענכבות - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. סורה א-רום - സൂറത്തു റൂം 31. לוקמאן - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. א-סגידה - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. אל-אחזאב - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. סבא' - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. פאטר (הבורא) - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. יא.סין (י.ס.) - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. א-צאפאת - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. צאד - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. א-זומר - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. ע'אפר - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. פוצלת - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. א-שורא - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. א-זוכרוף - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. א-דוחא'ן - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. אל-ג'את'יה - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. אל-אחקאף - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. מוחמד - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. אל-פתח - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. אל-חוג'ראת - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. קאף - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. ד'אריאת - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. א-טור - സൂറത്തുത്തൂർ 53. א-נג'ם - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. אל-קמר - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. א-רחמן - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. אל-ואקעה - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. אל-חדיד - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. אל-מוג'אדִלה - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. אל-חשר - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. אל-מומתחנה - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. א-צף - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. אל-ג'ומועה - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. אל-מונאפקון - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. א- א-תע'אבון - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. א-טלאק - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. א-תחרים - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. אל-מולכְּ - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. אל-קלם - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. אל-חאקה - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. אל-מעארג' - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. אל-מעארג' - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. אל-ג'ין - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. אל-מוזאמיל - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. אל-מודתיר - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. אל-קיאמה - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. אל-אִנסאן - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. אל-מורסלאת - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. א-נבא' - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. א-נאזיעאת - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. : עבס - സൂറത്ത് അബസ 81. א-תכוויר - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. אל-אנפטאר - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. : אל-מוטפפין - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. אל-אנשקאק - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. אל-בורוג' - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. א-טארק - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. אל-אעלא - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. אל-ע'אשיה - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. סוּרַת אֶל-פג'ר - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. אל-בלד - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. א-שמס - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. אל-ליל - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. א-דיוחא - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. א-שרח - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. אל-תין - സൂറത്തുത്തീൻ 96. : "קרא' - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. אל-קרר - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. אֶל-ביינה - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. א-זלזלה - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. אל-עאדיאת - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. אל-קארעה - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. א-תכאתיור - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. אל-עצר - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. אל-הומזה - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. אל-פיל - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. קוראיש - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. אל-מאעון - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. אל-כאות'ר - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. אל-כאפרון - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. א-נצר - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. אל-מסד - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. אל-אחלאץ - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. אל-פלק - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. א-נאס - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക