ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - الترجمة الألبانية - مركز رواد الترجمة - جار العمل عليها * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. Suretu El Fatiha - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Suretu El Bekare - සූරා අල් බකරා 3. Suretu Ali Imran - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Suretu En Nisa - සූරා අන් නිසා 5. Suretu El Maide - සූරා අල් මාඉදා 6. Suretu El Enam - සූරා අල් අන්ආම් 7. Suretu El A’raf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Suretu El Enfal - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Suretu Et Tevbe - සූරා අත් තව්බා 10. Suretu Junus - සූරා යූනුස් 11. Suretu Hud - සූරා හූද් 12. Suretu Jusuf - සූරා යූසුෆ් 13. Suretu Er Rad - සූරා අර් රඃද් 14. Suretu Ibrahim - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Suretu El Hixhr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Suretu En Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Suretu El Isra - සූරා අල් ඉස්රා 18. Suretu El Kehf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Suretu Merjem - සූරා මර්යම් 20. Suretu Taha - සූරා තාහා 21. Suretu El Enbija - සූරා අල් අන්බියා 22. Suretu El Haxh - සූරා අල් හජ් 23. Suretu El Muminun - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Suretu En Nur - සූරා අන් නූර් 25. Suretu El Furkan - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Suretu Esh Shuara - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Suretu En Neml - සූරා අන් නම්ල් 28. Suretu El Kasas - සූරා අල් කසස් 29. Suretu El Ankebut - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Suretu Er Rrum - සූරා අර් රූම් 31. Suretu Lukman - සූරා ලුක්මාන් 32. Suretu Es Sexhde - සූරා අස්-සජදා 33. Suretu El Ahzab - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Suretu Sebe’ - සූරා සබඃ 35. Suretu Fatir - සූරා ෆාතිර් 36. Suretu Jasin - සූරා යාසීන් 37. Suretu Es Saffat - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Suretu Sad - සූරා සාද් 39. Suretu Zumer - සූරා අස් සුමර් 40. Suretu Gafir - සූරා ගාෆිර් 41. Suretu Fussilet - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Suretu Esh Shura - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Suretu Ez Zuhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Suretu Ed Duhan - සූරා අද් දුකාන් 45. Suretu El Xhathije - සූරා අල් ජාසියා 46. Suretu El Ahkaf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Suretu Muhamed - සූරා මුහම්මද් 48. Suretu El Fet-h - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Suretu El Huxhurat - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Suretu Kaf - සූරා කාෆ් 51. Suretu Edh Dharijat - සූරා අස්සාරියාත් 52. Suretu Et Tur - සූරා අත් තූර් 53. Suretu En Nexhm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Suretu El Kamer - සූරා අල් කමර් 55. Suretu Err Rrahman - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Suretu El Vakia - සූරා අල් වාකිආ 57. Suretu El Hadid - සූරා අල් හදීද් 58. Suretu El Muxhadele - සූරා අල් මුජාදලා 59. Suretu El Hashr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Suretu El Mumtehine - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Suretu Es Saff - සූරා අස් සෆ් 62. Suretu El Xhumua - සූරා අල් ජුමුආ 63. Suretu El Munafikun - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Suretu Et Tegabun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Suretu Et Talak - සූරා අත් තලාක් 66. Suretu Et Tahrim - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Suretu El Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Suretu El Kalem - සූරා අල් කලම් 69. Suretu El Hakkah - සූරා අල් හාක්කා 70. Suretu El Mearixh - සූරා අල් මආරිජ් 71. Suretu Nuh - සූරා නූහ් 72. Suretu El Xhinn - සූරා අල් ජින් 73. Suretu El Muzzemmil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Suretu El Mudethir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Suretu El Kijame - සූරා අල් කියාමා 76. Kaptina El Insan - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Suretu El Murselat - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Suretu En Nebe’ - සූරා අන් නබඋ 79. Suretu En Naziat - සූරා අන් නාසිආත් 80. Suretu Abese - සූරා අබස 81. Suretu Et Tekvir - සූරා අත් තක්වීර් 82. Suretu El Infitar - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Suretu El Mutaffifin - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Suretu El Inshikak - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Suretu El Buruxh - සූරා අල් බුරූජ් 86. Suretu Et Tarik - සූරා අත් තාරික් 87. Suretu El A’la - සූරා අල් අඃලා 88. Suretu El Gashije - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Suretu El Fexhr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Suretu El Beled - සූරා අල් බලද් 91. Suretu Esh Shems - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Suretu El Lejl - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Suretu Ed Duha - සූරා අල් ළුහා 94. Suretu Esh Sherh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Suretu Et Tin - සූරා අත් තීන් 96. Suretu El Alak - සූරා අල් අලක් 97. Suretu El Kadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Suretu El Bejjine - සූරා අල් බය්යිනා 99. Suretu Ez Zelzele - සූරා අස් සල්සලා 100. Suretu El Adijat - සූරා අල් ආදියා 101. Suretu El Karia - සූරා අල් කාරිආ 102. Suretu Et Tekathur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Suretu El Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Suretu El Hemze - සූරා අල් හුමසා 105. Suretu El Fil - සූරා අල් ෆීල් 106. Suretu Kurejsh - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Suretu El Maun - සූරා අල් මාඌන් 108. Suretu El Kevther - සූරා අල් කව්සර් 109. Suretu El Kafirun - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Suretu En Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Suretu El Mesed - සූරා අල් මසද් 112. Suretu El Ihlas - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Suretu El Felek - සූරා අල් ෆලක් 114. Suretu En Nas - සූරා අන් නාස්
වසන්න