அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة الألبانية - مركز رواد الترجمة - جار العمل عليها * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்


பக்க எண்
1. Suretu El Fatiha - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Suretu El Bekare - ஸூரா அல்பகரா 3. Suretu Ali Imran - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Suretu En Nisa - ஸூரா அந்நிஸா 5. Suretu El Maide - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Suretu El Enam - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Suretu El A’raf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Suretu El Enfal - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Suretu Et Tevbe - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Suretu Junus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Suretu Hud - ஸூரா ஹூத் 12. Suretu Jusuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Suretu Er Rad - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Suretu Ibrahim - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Suretu El Hixhr - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Suretu En Nahl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Suretu El Isra - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Suretu El Kehf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Suretu Merjem - ஸூரா மர்யம் 20. Suretu Taha - ஸூரா தாஹா 21. Suretu El Enbija - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Suretu El Haxh - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Suretu El Muminun - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Suretu En Nur - ஸூரா அந்நூர் 25. Suretu El Furkan - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Suretu Esh Shuara - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Suretu En Neml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Suretu El Kasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Suretu El Ankebut - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Suretu Er Rrum - ஸூரா அர்ரூம் 31. Suretu Lukman - ஸூரா லுக்மான் 32. Suretu Es Sexhde - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Suretu El Ahzab - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Suretu Sebe’ - ஸூரா ஸபஉ 35. Suretu Fatir - ஸூரா பாதிர் 36. Suretu Jasin - ஸூரா யாஸீன் 37. Suretu Es Saffat - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Suretu Sad - ஸூரா ஸாத் 39. Suretu Zumer - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Suretu Gafir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Suretu Fussilet - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Suretu Esh Shura - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Suretu Ez Zuhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Suretu Ed Duhan - ஸூரா அத்துகான் 45. Suretu El Xhathije - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Suretu El Ahkaf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Suretu Muhamed - ஸூரா முஹம்மத் 48. Suretu El Fet-h - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Suretu El Huxhurat - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Suretu Kaf - ஸூரா காஃப் 51. Suretu Edh Dharijat - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Suretu Et Tur - ஸூரா அத்தூர் 53. Suretu En Nexhm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Suretu El Kamer - ஸூரா அல்கமர் 55. Suretu Err Rrahman - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Suretu El Vakia - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Suretu El Hadid - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Suretu El Muxhadele - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Suretu El Hashr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Suretu El Mumtehine - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Suretu Es Saff - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Suretu El Xhumua - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Suretu El Munafikun - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Suretu Et Tegabun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Suretu Et Talak - ஸூரா அத்தலாக் 66. Suretu Et Tahrim - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Suretu El Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Suretu El Kalem - ஸூரா அல்கலம் 69. Suretu El Hakkah - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Suretu El Mearixh - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Suretu Nuh - ஸூரா நூஹ் 72. Suretu El Xhinn - ஸூரா அல்ஜின் 73. Suretu El Muzzemmil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Suretu El Mudethir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Suretu El Kijame - ஸூரா அல்கியாமா 76. Kaptina El Insan - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Suretu El Murselat - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Suretu En Nebe’ - ஸூரா அந்நபஃ 79. Suretu En Naziat - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Suretu Abese - ஸூரா அபஸ 81. Suretu Et Tekvir - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Suretu El Infitar - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Suretu El Mutaffifin - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Suretu El Inshikak - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Suretu El Buruxh - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Suretu Et Tarik - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Suretu El A’la - ஸூரா அல்அஃலா 88. Suretu El Gashije - ஸூரா அல்காஷியா 89. Suretu El Fexhr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Suretu El Beled - ஸூரா அல்பலத் 91. Suretu Esh Shems - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Suretu El Lejl - ஸூரா அல்லைல் 93. Suretu Ed Duha - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Suretu Esh Sherh - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Suretu Et Tin - ஸூரா அத்தீன் 96. Suretu El Alak - ஸூரா அல்அலக் 97. Suretu El Kadr - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Suretu El Bejjine - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Suretu Ez Zelzele - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Suretu El Adijat - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Suretu El Karia - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Suretu Et Tekathur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Suretu El Asr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Suretu El Hemze - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Suretu El Fil - ஸூரா அல்பீல் 106. Suretu Kurejsh - ஸூரா குரைஷ் 107. Suretu El Maun - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Suretu El Kevther - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Suretu El Kafirun - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Suretu En Nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Suretu El Mesed - ஸூரா அல்மஸத் 112. Suretu El Ihlas - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Suretu El Felek - ஸூரா அல்பலக் 114. Suretu En Nas - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக