ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - දෙමළ පරිවර්තනය - අබ්දුල් හමීද් බාකවී * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. ஸூரா அல்பாதிஹா - සූරා අල් ෆාතිහා 2. ஸூரா அல்பகரா - සූරා අල් බකරා 3. ஸூரா ஆலஇம்ரான் - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. ஸூரா அந்நிஸா - සූරා අන් නිසා 5. ஸூரா அல்மாயிதா - සූරා අල් මාඉදා 6. ஸூரா அல்அன்ஆம் - සූරා අල් අන්ආම් 7. ஸூரா அல்அஃராப் - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. ஸூரா அல்அன்பால் - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. ஸூரா அத்தவ்பா - සූරා අත් තව්බා 10. ஸூரா யூனுஸ் - සූරා යූනුස් 11. ஸூரா ஹூத் - සූරා හූද් 12. ஸூரா யூஸுப் - සූරා යූසුෆ් 13. ஸூரா அர்ரஃத் - සූරා අර් රඃද් 14. ஸூரா இப்ராஹீம் - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் - සූරා අල් හිජ්ර් 16. ஸூரா அந்நஹ்ல் - සූරා අන් නහ්ල් 17. ஸூரா அல்இஸ்ரா - සූරා අල් ඉස්රා 18. ஸூரா அல்கஹ்ப் - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. ஸூரா மர்யம் - සූරා මර්යම් 20. ஸூரா தாஹா - සූරා තාහා 21. ஸூரா அல்அன்பியா - සූරා අල් අන්බියා 22. ஸூரா அல்ஹஜ் - සූරා අල් හජ් 23. ஸூரா அல்முஃமினூன் - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. ஸூரா அந்நூர் - සූරා අන් නූර් 25. ஸூரா அல்புர்கான் - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. ஸூரா அஷ்ஷுஅரா - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. ஸூரா அந்நம்ல் - සූරා අන් නම්ල් 28. ஸூரா அல்கஸஸ் - සූරා අල් කසස් 29. ஸூரா அல்அன்கபூத் - සූරා අල් අන්කබූත් 30. ஸூரா அர்ரூம் - සූරා අර් රූම් 31. ஸூரா லுக்மான் - සූරා ලුක්මාන් 32. ஸூரா அஸ்ஸஜதா - සූරා අස්-සජදා 33. ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. ஸூரா ஸபஉ - සූරා සබඃ 35. ஸூரா பாதிர் - සූරා ෆාතිර් 36. ஸூரா யாஸீன் - සූරා යාසීන් 37. ஸூரா அஸ்ஸாபாத் - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. ஸூரா ஸாத் - සූරා සාද් 39. ஸூரா அஸ்ஸுமர் - සූරා අස් සුමර් 40. ஸூரா ஆஃபிர் - සූරා ගාෆිර් 41. ஸூரா புஸ்ஸிலத் - සූරා ෆුස්සිලත් 42. ஸூரா அஷ்ஷூரா - සූරා අෂ් ෂූරා 43. ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. ஸூரா அத்துகான் - සූරා අද් දුකාන් 45. ஸூரா அல்ஜாஸியா - සූරා අල් ජාසියා 46. ஸூரா அல்அஹ்காப் - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. ஸூரா முஹம்மத் - සූරා මුහම්මද් 48. ஸூரா அல்பத்ஹ் - සූරා අල් ෆත්හ් 49. ஸூரா அல்ஹுஜராத் - සූරා අල් හුජුරාත් 50. ஸூரா காஃப் - සූරා කාෆ් 51. ஸூரா அத்தாரியாத் - සූරා අස්සාරියාත් 52. ஸூரா அத்தூர் - සූරා අත් තූර් 53. ஸூரா அந்நஜ்ம் - සූරා අන් නජ්ම් 54. ஸூரா அல்கமர் - සූරා අල් කමර් 55. ஸூரா அர்ரஹ்மான் - සූරා අර් රහ්මාන් 56. ஸூரா அல்வாகிஆ - සූරා අල් වාකිආ 57. ஸூரா அல்ஹதீத் - සූරා අල් හදීද් 58. ஸூரா அல்முஜாதலா - සූරා අල් මුජාදලා 59. ஸூரா அல்ஹஷ்ர் - සූරා අල් හෂ්ර් 60. ஸூரா அல்மும்தஹினா - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. ஸூரா அஸ்ஸப் - සූරා අස් සෆ් 62. ஸூரா அல்ஜும்ஆ - සූරා අල් ජුමුආ 63. ஸூரா அல்முனாபிகூன் - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. ஸூரா அத்தகாபுன் - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. ஸூரா அத்தலாக் - සූරා අත් තලාක් 66. ஸூரா அத்தஹ்ரீம் - සූරා අත් තහ්රීම් 67. ஸூரா அல்முல்க் - සූරා අල් මුල්ක් 68. ஸூரா அல்கலம் - සූරා අල් කලම් 69. ஸூரா அல்ஹாக்கா - සූරා අල් හාක්කා 70. ஸூரா அல்மஆரிஜ் - සූරා අල් මආරිජ් 71. ஸூரா நூஹ் - සූරා නූහ් 72. ஸூரா அல்ஜின் - සූරා අල් ජින් 73. ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. ஸூரா அல்கியாமா - සූරා අල් කියාමා 76. ஸுரா அல்இன்ஸான் - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. ஸூரா அல்முர்ஸலாத் - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. ஸூரா அந்நபஃ - සූරා අන් නබඋ 79. ஸூரா அந்நாஸிஆத் - සූරා අන් නාසිආත් 80. ஸூரா அபஸ - සූරා අබස 81. ஸூரா அத்தக்வீர் - සූරා අත් තක්වීර් 82. ஸூரா அல்இன்பிதார் - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. ஸூரா அல்முதப்பிபீன் - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. ஸூரா அல்புரூஜ் - සූරා අල් බුරූජ් 86. ஸூரா அத்தாரிக் - සූරා අත් තාරික් 87. ஸூரா அல்அஃலா - සූරා අල් අඃලා 88. ஸூரா அல்காஷியா - සූරා අල් ඝාෂියා 89. ஸூரா அல்பஜ்ர் - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. ஸூரா அல்பலத் - සූරා අල් බලද් 91. ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. ஸூரா அல்லைல் - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. ஸூரா அழ்ழுஹா - සූරා අල් ළුහා 94. ஸூரா அஷ்ஷரஹ் - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. ஸூரா அத்தீன் - සූරා අත් තීන් 96. ஸூரா அல்அலக் - සූරා අල් අලක් 97. ஸூரா அல்கத்ர் - සූරා අල් කද්ර් 98. ஸூரா அல்பையினாஹ் - සූරා අල් බය්යිනා 99. ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் - සූරා අස් සල්සලා 100. ஸூரா அல்ஆதியாத் - සූරා අල් ආදියා 101. ஸூரா அல்காரிஆ - සූරා අල් කාරිආ 102. ஸூரா அத்தகாஸுர் - සූරා අත් තකාසුර් 103. ஸூரா அல்அஸ்ர் - සූරා අල් අස්ර් 104. ஸூரா அல்ஹுமஸா - සූරා අල් හුමසා 105. ஸூரா அல்பீல் - සූරා අල් ෆීල් 106. ஸூரா குரைஷ் - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. ஸூரா அல்மாஊன் - සූරා අල් මාඌන් 108. ஸூரா அல்கவ்ஸர் - සූරා අල් කව්සර් 109. ஸூரா அல்காபிரூன் - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. ஸூரா அந்நஸ்ர் - සූරා අන් නස්ර් 111. ஸூரா அல்மஸத் - සූරා අල් මසද් 112. ஸூரா அல்இக்லாஸ் - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. ஸூரா அல்பலக் - සූරා අල් ෆලක් 114. ஸூரா அந்நாஸ் - සූරා අන් නාස්
වසන්න