Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - Salin sa Wikang Tamil ni Abdul Hameed Baqavi * - Indise ng mga Salin

Download XML Download CSV Download Excel API
Please review the Terms and Policies

Mangyaring pumili ng kabanata


Pagkopya ng Memorya para sa Larangan ng Salin
1. ஸூரா அல்பாதிஹா - Al-Fātihah 2. ஸூரா அல்பகரா - Al-Baqarah 3. ஸூரா ஆலஇம்ரான் - Āl-‘Imrān 4. ஸூரா அந்நிஸா - An-Nisā’ 5. ஸூரா அல்மாயிதா - Al-Mā’idah 6. ஸூரா அல்அன்ஆம் - Al-An‘ām 7. ஸூரா அல்அஃராப் - Al-A‘rāf 8. ஸூரா அல்அன்பால் - Al-Anfāl 9. ஸூரா அத்தவ்பா - At-Tawbah 10. ஸூரா யூனுஸ் - Yūnus 11. ஸூரா ஹூத் - Hūd 12. ஸூரா யூஸுப் - Yūsuf 13. ஸூரா அர்ரஃத் - Ar-Ra‘d 14. ஸூரா இப்ராஹீம் - Ibrāhīm 15. அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் - Al-Hijr 16. ஸூரா அந்நஹ்ல் - An-Nahl 17. ஸூரா அல்இஸ்ரா - Al-Isrā’ 18. ஸூரா அல்கஹ்ப் - Al-Kahf 19. ஸூரா மர்யம் - Maryam 20. ஸூரா தாஹா - Tā-ha 21. ஸூரா அல்அன்பியா - Al-Anbiyā’ 22. ஸூரா அல்ஹஜ் - Al-Hajj 23. ஸூரா அல்முஃமினூன் - Al-Mu’minūn 24. ஸூரா அந்நூர் - An-Noor 25. ஸூரா அல்புர்கான் - Al-Furqān 26. ஸூரா அஷ்ஷுஅரா - Ash-Shu‘arā’ 27. ஸூரா அந்நம்ல் - An-Naml 28. ஸூரா அல்கஸஸ் - Al-Qasas 29. ஸூரா அல்அன்கபூத் - Al-‘Ankabūt 30. ஸூரா அர்ரூம் - Ar-Rūm 31. ஸூரா லுக்மான் - Luqmān 32. ஸூரா அஸ்ஸஜதா - As-Sajdah 33. ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் - Al-Ahzāb 34. ஸூரா ஸபஉ - Saba’ 35. ஸூரா பாதிர் - Fātir 36. ஸூரா யாஸீன் - Yā-Sīn 37. ஸூரா அஸ்ஸாபாத் - As-Sāffāt 38. ஸூரா ஸாத் - Sād 39. ஸூரா அஸ்ஸுமர் - Az-Zumar 40. ஸூரா ஆஃபிர் - Ghāfir 41. ஸூரா புஸ்ஸிலத் - Fussilat 42. ஸூரா அஷ்ஷூரா - Ash-Shūra 43. ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் - Az-Zukhruf 44. ஸூரா அத்துகான் - Ad-Dukhān 45. ஸூரா அல்ஜாஸியா - Al-Jāthiyah 46. ஸூரா அல்அஹ்காப் - Al-Ahqāf 47. ஸூரா முஹம்மத் - Muhammad 48. ஸூரா அல்பத்ஹ் - Al-Fat'h 49. ஸூரா அல்ஹுஜராத் - Al-Hujurāt 50. ஸூரா காஃப் - Qāf 51. ஸூரா அத்தாரியாத் - Adh-Dhāriyāt 52. ஸூரா அத்தூர் - At-Toor 53. ஸூரா அந்நஜ்ம் - An-Najm 54. ஸூரா அல்கமர் - Al-Qamar 55. ஸூரா அர்ரஹ்மான் - Ar-Rahmān 56. ஸூரா அல்வாகிஆ - Al-Wāqi‘ah 57. ஸூரா அல்ஹதீத் - Al-Hadīd 58. ஸூரா அல்முஜாதலா - Al-Mujādalah 59. ஸூரா அல்ஹஷ்ர் - Al-Hashr 60. ஸூரா அல்மும்தஹினா - Al-Mumtahanah 61. ஸூரா அஸ்ஸப் - As-Saff 62. ஸூரா அல்ஜும்ஆ - Al-Jumu‘ah 63. ஸூரா அல்முனாபிகூன் - Al-Munāfiqūn 64. ஸூரா அத்தகாபுன் - At-Taghābun 65. ஸூரா அத்தலாக் - At-Talāq 66. ஸூரா அத்தஹ்ரீம் - At-Tahrīm 67. ஸூரா அல்முல்க் - Al-Mulk 68. ஸூரா அல்கலம் - Al-Qalam 69. ஸூரா அல்ஹாக்கா - Al-Hāqqah 70. ஸூரா அல்மஆரிஜ் - Al-Ma‘ārij 71. ஸூரா நூஹ் - Nūh 72. ஸூரா அல்ஜின் - Al-Jinn 73. ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் - Al-Muzzammil 74. ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் - Al-Muddaththir 75. ஸூரா அல்கியாமா - Al-Qiyāmah 76. ஸுரா அல்இன்ஸான் - Al-Insān 77. ஸூரா அல்முர்ஸலாத் - Al-Mursalāt 78. ஸூரா அந்நபஃ - An-Naba’ 79. ஸூரா அந்நாஸிஆத் - An-Nāzi‘āt 80. ஸூரா அபஸ - ‘Abasa 81. ஸூரா அத்தக்வீர் - At-Takwīr 82. ஸூரா அல்இன்பிதார் - Al-Infitār 83. ஸூரா அல்முதப்பிபீன் - Al-Mutaffifīn 84. ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் - Al-Inshiqāq 85. ஸூரா அல்புரூஜ் - Al-Burūj 86. ஸூரா அத்தாரிக் - At-Tāriq 87. ஸூரா அல்அஃலா - Al-A‘lā 88. ஸூரா அல்காஷியா - Al-Ghāshiyah 89. ஸூரா அல்பஜ்ர் - Al-Fajr 90. ஸூரா அல்பலத் - Al-Balad 91. ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் - Ash-Shams 92. ஸூரா அல்லைல் - Al-Layl 93. ஸூரா அழ்ழுஹா - Ad-Duhā 94. ஸூரா அஷ்ஷரஹ் - Ash-Sharh 95. ஸூரா அத்தீன் - At-Teen 96. ஸூரா அல்அலக் - Al-‘Alaq 97. ஸூரா அல்கத்ர் - Al-Qadr 98. ஸூரா அல்பையினாஹ் - Al-Bayyinah 99. ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் - Az-Zalzalah 100. ஸூரா அல்ஆதியாத் - Al-‘Ādiyāt 101. ஸூரா அல்காரிஆ - Al-Qāri‘ah 102. ஸூரா அத்தகாஸுர் - At-Takāthur 103. ஸூரா அல்அஸ்ர் - Al-‘Asr 104. ஸூரா அல்ஹுமஸா - Al-Humazah 105. ஸூரா அல்பீல் - Al-Feel 106. ஸூரா குரைஷ் - Quraysh 107. ஸூரா அல்மாஊன் - Al-Mā‘ūn 108. ஸூரா அல்கவ்ஸர் - Al-Kawthar 109. ஸூரா அல்காபிரூன் - Al-Kāfirūn 110. ஸூரா அந்நஸ்ர் - An-Nasr 111. ஸூரா அல்மஸத் - Al-Masad 112. ஸூரா அல்இக்லாஸ் - Al-Ikhlās 113. ஸூரா அல்பலக் - Al-Falaq 114. ஸூரா அந்நாஸ் - An-Nās
Pagkopya ng Memorya para sa Larangan ng Salin