വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തമിഴ് വിവർത്തനം - അബ്ദുൽ ഹമീദ് ബാഖവി * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക XML ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക CSV ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. ஸூரா அல்பாதிஹா - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. ஸூரா அல்பகரா - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. ஸூரா ஆலஇம்ரான் - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. ஸூரா அந்நிஸா - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. ஸூரா அல்மாயிதா - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. ஸூரா அல்அன்ஆம் - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. ஸூரா அல்அஃராப் - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. ஸூரா அல்அன்பால் - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. ஸூரா அத்தவ்பா - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. ஸூரா யூனுஸ் - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. ஸூரா ஹூத் - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. ஸூரா யூஸுப் - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. ஸூரா அர்ரஃத் - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. ஸூரா இப்ராஹீம் - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. ஸூரா அந்நஹ்ல் - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. ஸூரா அல்இஸ்ரா - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. ஸூரா அல்கஹ்ப் - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. ஸூரா மர்யம் - സൂറത്ത് മർയം 20. ஸூரா தாஹா - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. ஸூரா அல்அன்பியா - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. ஸூரா அல்ஹஜ் - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. ஸூரா அல்முஃமினூன் - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. ஸூரா அந்நூர் - സൂറത്തുന്നൂർ 25. ஸூரா அல்புர்கான் - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. ஸூரா அஷ்ஷுஅரா - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. ஸூரா அந்நம்ல் - സൂറത്തുന്നംല് 28. ஸூரா அல்கஸஸ் - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. ஸூரா அல்அன்கபூத் - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. ஸூரா அர்ரூம் - സൂറത്തു റൂം 31. ஸூரா லுக்மான் - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. ஸூரா அஸ்ஸஜதா - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. ஸூரா ஸபஉ - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. ஸூரா பாதிர் - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. ஸூரா யாஸீன் - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. ஸூரா அஸ்ஸாபாத் - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. ஸூரா ஸாத் - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. ஸூரா அஸ்ஸுமர் - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. ஸூரா ஆஃபிர் - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. ஸூரா புஸ்ஸிலத் - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. ஸூரா அஷ்ஷூரா - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. ஸூரா அத்துகான் - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. ஸூரா அல்ஜாஸியா - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. ஸூரா அல்அஹ்காப் - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. ஸூரா முஹம்மத் - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. ஸூரா அல்பத்ஹ் - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. ஸூரா அல்ஹுஜராத் - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. ஸூரா காஃப் - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. ஸூரா அத்தாரியாத் - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. ஸூரா அத்தூர் - സൂറത്തുത്തൂർ 53. ஸூரா அந்நஜ்ம் - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. ஸூரா அல்கமர் - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. ஸூரா அர்ரஹ்மான் - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. ஸூரா அல்வாகிஆ - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. ஸூரா அல்ஹதீத் - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. ஸூரா அல்முஜாதலா - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. ஸூரா அல்ஹஷ்ர் - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. ஸூரா அல்மும்தஹினா - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. ஸூரா அஸ்ஸப் - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. ஸூரா அல்ஜும்ஆ - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. ஸூரா அல்முனாபிகூன் - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. ஸூரா அத்தகாபுன் - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. ஸூரா அத்தலாக் - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. ஸூரா அத்தஹ்ரீம் - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. ஸூரா அல்முல்க் - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. ஸூரா அல்கலம் - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. ஸூரா அல்ஹாக்கா - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. ஸூரா அல்மஆரிஜ் - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. ஸூரா நூஹ் - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. ஸூரா அல்ஜின் - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. ஸூரா அல்கியாமா - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. ஸுரா அல்இன்ஸான் - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. ஸூரா அல்முர்ஸலாத் - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. ஸூரா அந்நபஃ - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. ஸூரா அந்நாஸிஆத் - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. ஸூரா அபஸ - സൂറത്ത് അബസ 81. ஸூரா அத்தக்வீர் - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. ஸூரா அல்இன்பிதார் - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. ஸூரா அல்முதப்பிபீன் - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. ஸூரா அல்புரூஜ் - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. ஸூரா அத்தாரிக் - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. ஸூரா அல்அஃலா - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. ஸூரா அல்காஷியா - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. ஸூரா அல்பஜ்ர் - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. ஸூரா அல்பலத் - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. ஸூரா அல்லைல் - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. ஸூரா அழ்ழுஹா - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. ஸூரா அஷ்ஷரஹ் - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. ஸூரா அத்தீன் - സൂറത്തുത്തീൻ 96. ஸூரா அல்அலக் - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. ஸூரா அல்கத்ர் - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. ஸூரா அல்பையினாஹ் - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. ஸூரா அல்ஆதியாத் - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. ஸூரா அல்காரிஆ - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. ஸூரா அத்தகாஸுர் - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. ஸூரா அல்அஸ்ர் - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. ஸூரா அல்ஹுமஸா - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. ஸூரா அல்பீல் - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. ஸூரா குரைஷ் - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. ஸூரா அல்மாஊன் - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. ஸூரா அல்கவ்ஸர் - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. ஸூரா அல்காபிரூன் - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. ஸூரா அந்நஸ்ர் - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. ஸூரா அல்மஸத் - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. ஸூரா அல்இக்லாஸ் - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. ஸூரா அல்பலக் - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. ஸூரா அந்நாஸ் - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക