Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Tamil - 'Abdul Hamid Al-Baqawi * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML Tải về CSV Tải về Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. ஸூரா அல்பாதிஹா - Chương Al-Fatihah 2. ஸூரா அல்பகரா - Chương Al-Baqarah 3. ஸூரா ஆலஇம்ரான் - Chương Ali 'Imran 4. ஸூரா அந்நிஸா - Chương Al-Nisa' 5. ஸூரா அல்மாயிதா - Chương Al-Ma-idah 6. ஸூரா அல்அன்ஆம் - Chương Al-An-'am 7. ஸூரா அல்அஃராப் - Chương Al-'Araf 8. ஸூரா அல்அன்பால் - Chương Al-Anfal 9. ஸூரா அத்தவ்பா - Chương Al-Tawbah 10. ஸூரா யூனுஸ் - Chương Yunus 11. ஸூரா ஹூத் - Chương Hud 12. ஸூரா யூஸுப் - Chương Yusuf 13. ஸூரா அர்ரஃத் - Chương Al-R'ad 14. ஸூரா இப்ராஹீம் - Chương Ibrahim 15. அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் - Chương Al-Hijr 16. ஸூரா அந்நஹ்ல் - Chương Al-Nahl 17. ஸூரா அல்இஸ்ரா - Chương Al-Isra' 18. ஸூரா அல்கஹ்ப் - Chương Al-Kahf 19. ஸூரா மர்யம் - Chương Mar-yam 20. ஸூரா தாஹா - Chương Taha 21. ஸூரா அல்அன்பியா - Chương Al-Ambiya' 22. ஸூரா அல்ஹஜ் - Chương Al-Hajj 23. ஸூரா அல்முஃமினூன் - Chương Al-Muminun 24. ஸூரா அந்நூர் - Chương Al-Nur 25. ஸூரா அல்புர்கான் - Chương Al-Furqan 26. ஸூரா அஷ்ஷுஅரா - Chương Al-Shu-'ara' 27. ஸூரா அந்நம்ல் - Chương Al-Naml 28. ஸூரா அல்கஸஸ் - Chương Al-Qasas 29. ஸூரா அல்அன்கபூத் - Chương Al-'Ankabut 30. ஸூரா அர்ரூம் - Chương Al-Rum 31. ஸூரா லுக்மான் - Chương Luqman 32. ஸூரா அஸ்ஸஜதா - Chương Al-Sajadah 33. ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் - Chương Al-Ahzab 34. ஸூரா ஸபஉ - Chương Saba' 35. ஸூரா பாதிர் - Chương Fatir 36. ஸூரா யாஸீன் - Chương Yasin 37. ஸூரா அஸ்ஸாபாத் - Chương Saffat 38. ஸூரா ஸாத் - Chương Sad 39. ஸூரா அஸ்ஸுமர் - Chương Al-Zumar 40. ஸூரா ஆஃபிர் - Chương Ghafir 41. ஸூரா புஸ்ஸிலத் - Chương Fussilat 42. ஸூரா அஷ்ஷூரா - Chương Al-Shura 43. ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் - Chương Al-Zukhruf 44. ஸூரா அத்துகான் - Chương Al-Dukhan 45. ஸூரா அல்ஜாஸியா - Chương Al-Jathiyah 46. ஸூரா அல்அஹ்காப் - Chương Al-Ahqaf 47. ஸூரா முஹம்மத் - Chương Muhammad 48. ஸூரா அல்பத்ஹ் - Chương Al-Fat-h 49. ஸூரா அல்ஹுஜராத் - Chương Al-Hujurat 50. ஸூரா காஃப் - Chương Qaf 51. ஸூரா அத்தாரியாத் - Chương Al-Zariyat 52. ஸூரா அத்தூர் - Chương Al-Tur 53. ஸூரா அந்நஜ்ம் - Chương Al-Najm 54. ஸூரா அல்கமர் - Chương Al-Qamar 55. ஸூரா அர்ரஹ்மான் - Chương Al-Rahman 56. ஸூரா அல்வாகிஆ - Chương Al-Waqi-'ah 57. ஸூரா அல்ஹதீத் - Chương Al-Hadid 58. ஸூரா அல்முஜாதலா - Chương Al-Mujadalah 59. ஸூரா அல்ஹஷ்ர் - Chương Al-Hashr 60. ஸூரா அல்மும்தஹினா - Chương Al-Mumtahinah 61. ஸூரா அஸ்ஸப் - Chương Al-Saf 62. ஸூரா அல்ஜும்ஆ - Chương Al-Jumu-'ah 63. ஸூரா அல்முனாபிகூன் - Chương Al-Munafiqun 64. ஸூரா அத்தகாபுன் - Chương Al-Taghabun 65. ஸூரா அத்தலாக் - Chương Al-Talaq 66. ஸூரா அத்தஹ்ரீம் - Chương Al-Tahrim 67. ஸூரா அல்முல்க் - Chương Al-Mulk 68. ஸூரா அல்கலம் - Chương Al-Qalam 69. ஸூரா அல்ஹாக்கா - Chương Al-Haqah 70. ஸூரா அல்மஆரிஜ் - Chương Al-Ma-'arij 71. ஸூரா நூஹ் - Chương Nuh 72. ஸூரா அல்ஜின் - Chương Al-Jinn 73. ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் - Chương Al-Muzzammil 74. ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் - Chương Al-Muddaththir 75. ஸூரா அல்கியாமா - Chương Al-Qiyamah 76. ஸுரா அல்இன்ஸான் - Chương Al-Insan 77. ஸூரா அல்முர்ஸலாத் - Chương Al-Mursalat 78. ஸூரா அந்நபஃ - Chương Al-Naba' 79. ஸூரா அந்நாஸிஆத் - Chương Al-Nazi-'at 80. ஸூரா அபஸ - Chương 'Abasa 81. ஸூரா அத்தக்வீர் - Chương Al-Takwir 82. ஸூரா அல்இன்பிதார் - Chương Al-Infitar 83. ஸூரா அல்முதப்பிபீன் - Chương Al-Mutaffifin 84. ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் - Chương Al-Inshiqaq 85. ஸூரா அல்புரூஜ் - Chương Al-Buruj 86. ஸூரா அத்தாரிக் - Chương Al-Tariq 87. ஸூரா அல்அஃலா - Chương Al-'Ala 88. ஸூரா அல்காஷியா - Chương Al-Ghashiyah 89. ஸூரா அல்பஜ்ர் - Chương Al-Fajr 90. ஸூரா அல்பலத் - Chương Al-Balad 91. ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் - Chương Al-Shams 92. ஸூரா அல்லைல் - Chương Al-Lail 93. ஸூரா அழ்ழுஹா - Chương Al-Dhuha 94. ஸூரா அஷ்ஷரஹ் - Chương Al-Sharh 95. ஸூரா அத்தீன் - Chương Al-Tin 96. ஸூரா அல்அலக் - Chương Al-'Alaq 97. ஸூரா அல்கத்ர் - Chương Al-Qadar 98. ஸூரா அல்பையினாஹ் - Chương Al-Baiyinah 99. ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் - Chương Al-Zalzalah 100. ஸூரா அல்ஆதியாத் - Chương Al-'Adiyat 101. ஸூரா அல்காரிஆ - Chương Al-Qari-'ah 102. ஸூரா அத்தகாஸுர் - Chương Al-Takathur 103. ஸூரா அல்அஸ்ர் - Chương Al-'Asr 104. ஸூரா அல்ஹுமஸா - Chương Al-Humazah 105. ஸூரா அல்பீல் - Chương Al-Fil 106. ஸூரா குரைஷ் - Chương Quraish 107. ஸூரா அல்மாஊன் - Chương Al-Ma-'un 108. ஸூரா அல்கவ்ஸர் - Chương Al-Kawthar 109. ஸூரா அல்காபிரூன் - Chương Al-Kafirun 110. ஸூரா அந்நஸ்ர் - Chương Al-Nasr 111. ஸூரா அல்மஸத் - Chương Al-Masad 112. ஸூரா அல்இக்லாஸ் - Chương Al-Ikhlas 113. ஸூரா அல்பலக் - Chương Al-Falaq 114. ஸூரா அந்நாஸ் - Chương Al-Nas
Đóng lại