ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - චෙවා පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. සූරා අල් ෆාතිහා 2. සූරා අල් බකරා 3. සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. සූරා අන් නිසා 5. සූරා අල් මාඉදා 6. සූරා අල් අන්ආම් 7. සූරා අල් අඃරාෆ් 8. සූරා අල් අන්ෆාල් 9. සූරා අත් තව්බා 10. සූරා යූනුස් 11. සූරා හූද් 12. සූරා යූසුෆ් 13. සූරා අර් රඃද් 14. සූරා ඉබ්රාහීම් 15. සූරා අල් හිජ්ර් 16. සූරා අන් නහ්ල් 17. සූරා අල් ඉස්රා 18. සූරා අල් කහ්ෆ් 19. සූරා මර්යම් 20. සූරා තාහා 21. සූරා අල් අන්බියා 22. සූරා අල් හජ් 23. සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. සූරා අන් නූර් 25. සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. සූරා අන් නම්ල් 28. සූරා අල් කසස් 29. සූරා අල් අන්කබූත් 30. සූරා අර් රූම් 31. සූරා ලුක්මාන් 32. සූරා අස්-සජදා 33. සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. සූරා සබඃ 35. සූරා ෆාතිර් 36. සූරා යාසීන් 37. සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. සූරා සාද් 39. සූරා අස් සුමර් 40. සූරා ගාෆිර් 41. සූරා ෆුස්සිලත් 42. සූරා අෂ් ෂූරා 43. සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. සූරා අද් දුකාන් 45. සූරා අල් ජාසියා 46. සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. සූරා මුහම්මද් 48. සූරා අල් ෆත්හ් 49. සූරා අල් හුජුරාත් 50. සූරා කාෆ් 51. සූරා අස්සාරියාත් 52. සූරා අත් තූර් 53. සූරා අන් නජ්ම් 54. සූරා අල් කමර් 55. සූරා අර් රහ්මාන් 56. සූරා අල් වාකිආ 57. සූරා අල් හදීද් 58. සූරා අල් මුජාදලා 59. සූරා අල් හෂ්ර් 60. සූරා අල් මුම්තහිනා 61. සූරා අස් සෆ් 62. සූරා අල් ජුමුආ 63. සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. සූරා අත් තාඝාබුන් 65. සූරා අත් තලාක් 66. සූරා අත් තහ්රීම් 67. සූරා අල් මුල්ක් 68. සූරා අල් කලම් 69. සූරා අල් හාක්කා 70. සූරා අල් මආරිජ් 71. සූරා නූහ් 72. සූරා අල් ජින් 73. සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. සූරා අල් කියාමා 76. සූරා අල් ඉන්සාන් 77. සූරා අල් මුර්සලාත් 78. සූරා අන් නබඋ 79. සූරා අන් නාසිආත් 80. සූරා අබස 81. සූරා අත් තක්වීර් 82. සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. සූරා අල් බුරූජ් 86. සූරා අත් තාරික් 87. සූරා අල් අඃලා 88. සූරා අල් ඝාෂියා 89. සූරා අල් ෆජ්ර් 90. සූරා අල් බලද් 91. සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. සූරා අල් ලෙය්ල් 93. සූරා අල් ළුහා 94. සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. සූරා අත් තීන් 96. සූරා අල් අලක් 97. සූරා අල් කද්ර් 98. සූරා අල් බය්යිනා 99. සූරා අස් සල්සලා 100. සූරා අල් ආදියා 101. සූරා අල් කාරිආ 102. සූරා අත් තකාසුර් 103. සූරා අල් අස්ර් 104. සූරා අල් හුමසා 105. සූරා අල් ෆීල් 106. සූරා කුරෙය්ෂ් 107. සූරා අල් මාඌන් 108. සූරා අල් කව්සර් 109. සූරා අල් කාෆිරූන් 110. සූරා අන් නස්ර් 111. සූරා අල් මසද් 112. සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. සූරා අල් ෆලක් 114. සූරා අන් නාස්
වසන්න