ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - කසක පරිවර්තනය - කලීෆා අල්තායි * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. суратуль-Фатиха - සූරා අල් ෆාතිහා 2. суратуль-Бақара - සූරා අල් බකරා 3. сурату Әли Ъимран - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. суратун-Ниса - සූරා අන් නිසා 5. суратуль-Мәида - සූරා අල් මාඉදා 6. суратуль-Әнғам - සූරා අල් අන්ආම් 7. суратуль-Әғраф - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. суратуль-Әнфәл - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. суратут-Тәуба - සූරා අත් තව්බා 10. сурату Юнус - සූරා යූනුස් 11. сурату Һуд - සූරා හූද් 12. сурату Юсуф - සූරා යූසුෆ් 13. суратур-Рағд - සූරා අර් රඃද් 14. сурату Ибраһим - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. суратуль-Хижр - සූරා අල් හිජ්ර් 16. суратун-Нәхл - සූරා අන් නහ්ල් 17. суратуль-Исраа - සූරා අල් ඉස්රා 18. суратуль-Кәһф - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. сурату Мәрьям - සූරා මර්යම් 20. сурату Таһа - සූරා තාහා 21. суратуль-Әнбия - සූරා අල් අන්බියා 22. суратуль-Хәж - සූරා අල් හජ් 23. суратуль-Му`минун - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. суратун-Нур - සූරා අන් නූර් 25. суратуль-Фурқан - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. суратуш-Шуғараа - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. суратун-Нәмл - සූරා අන් නම්ල් 28. суратуль-Қасас - සූරා අල් කසස් 29. суратуль-Ъанкәбут - සූරා අල් අන්කබූත් 30. суратур-Рум - සූරා අර් රූම් 31. сурату Луқман - සූරා ලුක්මාන් 32. суратус-Сажда - සූරා අස්-සජදා 33. суратуль-Әхзәб - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. сурату Сәбә - සූරා සබඃ 35. сурату Фатыр - සූරා ෆාතිර් 36. сурату Ясин - සූරා යාසීන් 37. суратус-Сафат - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. сурату Сад - සූරා සාද් 39. суратуз-Зумәр - සූරා අස් සුමර් 40. сурату Ғафир - සූරා ගාෆිර් 41. сурату Фуссиләт - සූරා ෆුස්සිලත් 42. суратуш-Шура - සූරා අෂ් ෂූරා 43. суратуз-Зухруф - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. суратуд-Духан - සූරා අද් දුකාන් 45. суратуль-Жәсия - සූරා අල් ජාසියා 46. суратуль-Әхқаф - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. сурату Мухаммад - සූරා මුහම්මද් 48. суратуль-Фәтх - සූරා අල් ෆත්හ් 49. суратуль-Хужурат - සූරා අල් හුජුරාත් 50. сурату Қаф - සූරා කාෆ් 51. суратуз-Зәрият - සූරා අස්සාරියාත් 52. суратут-Тур - සූරා අත් තූර් 53. суратун-Нәжм - සූරා අන් නජ්ම් 54. суратуль-Қамар - සූරා අල් කමර් 55. суратур-Рахман - සූරා අර් රහ්මාන් 56. суратуль-Уақиға - සූරා අල් වාකිආ 57. суратуль-Хәдид - සූරා අල් හදීද් 58. суратуль-Мужәдилә - සූරා අල් මුජාදලා 59. суратуль-Хәшр - සූරා අල් හෂ්ර් 60. суратуль-Мумтәхәнә - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. суратус-Саф - සූරා අස් සෆ් 62. суратуль-Жумуъа - සූරා අල් ජුමුආ 63. суратуль-Мунафиқун - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. суратут-Тағабун - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. суратут-Талақ - සූරා අත් තලාක් 66. суратут-Тәхрим - සූරා අත් තහ්රීම් 67. суратуль-Мулк - සූරා අල් මුල්ක් 68. суратуль-Қалам - සූරා අල් කලම් 69. суратуль-Хаққа - සූරා අල් හාක්කා 70. суратуль-Мағариж - සූරා අල් මආරිජ් 71. сурату Нух - සූරා නූහ් 72. суратуль-Жин - සූරා අල් ජින් 73. суратуль-Муззәммиль - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. суратуль-Муддәссир - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. суратуль-Қиямә - සූරා අල් කියාමා 76. суратуль-Инсән - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. суратуль-Мурсәләт - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. суратун-Нәбә - සූරා අන් නබඋ 79. суратун-Нәзиғат - සූරා අන් නාසිආත් 80. сурату Ъабаса - සූරා අබස 81. суратут-Тәкуир - සූරා අත් තක්වීර් 82. суратуль-Инфитар - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. суратуль-Мутаффифин - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. суратуль-Иншиқақ - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. суратуль-Буруж - සූරා අල් බුරූජ් 86. суратут-Тариқ - සූරා අත් තාරික් 87. суратуль-Аълә - සූරා අල් අඃලා 88. суратуль-Ғашия - සූරා අල් ඝාෂියා 89. суратуль-Фәжр - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. суратуль-Бәләд - සූරා අල් බලද් 91. суратуш-Шәмс - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. суратуль-Ләйл - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. суратуд-Духа - සූරා අල් ළුහා 94. суратуш-Шәрх - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. суратут-Тин - සූරා අත් තීන් 96. суратуль-Ъәләқ - සූරා අල් අලක් 97. суратуль-Қадр - සූරා අල් කද්ර් 98. суратуль-Бәйинә - සූරා අල් බය්යිනා 99. суратуз-Зәлзәлә - සූරා අස් සල්සලා 100. суратуль-Ъадият - සූරා අල් ආදියා 101. суратуль-Қариға - සූරා අල් කාරිආ 102. суратут-Тәкәсур - සූරා අත් තකාසුර් 103. суратуль-Ъаср - සූරා අල් අස්ර් 104. суратуль-Һумәзә - සූරා අල් හුමසා 105. суратуль-Филь - සූරා අල් ෆීල් 106. сурату Қурайш - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. суратуль-Мағун - සූරා අල් මාඌන් 108. суратуль-Кәусар - සූරා අල් කව්සර් 109. суратуль-Кәфирун - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. суратун-Наср - සූරා අන් නස්ර් 111. суратуль-Мәсәд - සූරා අල් මසද් 112. суратуль-Ихлас - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. суратуль-Фәләқ - සූරා අල් ෆලක් 114. суратун-Нәс - සූරා අන් නාස්
වසන්න