വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - കാസാഖ് വിവർത്തനം - ഖലീഫ അൽത്വായ് * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. суратуль-Фатиха - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. суратуль-Бақара - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. сурату Әли Ъимран - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. суратун-Ниса - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. суратуль-Мәида - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. суратуль-Әнғам - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. суратуль-Әғраф - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. суратуль-Әнфәл - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. суратут-Тәуба - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. сурату Юнус - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. сурату Һуд - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. сурату Юсуф - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. суратур-Рағд - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. сурату Ибраһим - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. суратуль-Хижр - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. суратун-Нәхл - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. суратуль-Исраа - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. суратуль-Кәһф - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. сурату Мәрьям - സൂറത്ത് മർയം 20. сурату Таһа - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. суратуль-Әнбия - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. суратуль-Хәж - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. суратуль-Му`минун - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. суратун-Нур - സൂറത്തുന്നൂർ 25. суратуль-Фурқан - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. суратуш-Шуғараа - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. суратун-Нәмл - സൂറത്തുന്നംല് 28. суратуль-Қасас - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. суратуль-Ъанкәбут - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. суратур-Рум - സൂറത്തു റൂം 31. сурату Луқман - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. суратус-Сажда - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. суратуль-Әхзәб - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. сурату Сәбә - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. сурату Фатыр - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. сурату Ясин - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. суратус-Сафат - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. сурату Сад - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. суратуз-Зумәр - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. сурату Ғафир - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. сурату Фуссиләт - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. суратуш-Шура - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. суратуз-Зухруф - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. суратуд-Духан - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. суратуль-Жәсия - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. суратуль-Әхқаф - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. сурату Мухаммад - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. суратуль-Фәтх - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. суратуль-Хужурат - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. сурату Қаф - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. суратуз-Зәрият - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. суратут-Тур - സൂറത്തുത്തൂർ 53. суратун-Нәжм - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. суратуль-Қамар - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. суратур-Рахман - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. суратуль-Уақиға - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. суратуль-Хәдид - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. суратуль-Мужәдилә - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. суратуль-Хәшр - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. суратуль-Мумтәхәнә - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. суратус-Саф - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. суратуль-Жумуъа - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. суратуль-Мунафиқун - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. суратут-Тағабун - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. суратут-Талақ - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. суратут-Тәхрим - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. суратуль-Мулк - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. суратуль-Қалам - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. суратуль-Хаққа - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. суратуль-Мағариж - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. сурату Нух - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. суратуль-Жин - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. суратуль-Муззәммиль - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. суратуль-Муддәссир - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. суратуль-Қиямә - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. суратуль-Инсән - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. суратуль-Мурсәләт - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. суратун-Нәбә - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. суратун-Нәзиғат - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. сурату Ъабаса - സൂറത്ത് അബസ 81. суратут-Тәкуир - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. суратуль-Инфитар - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. суратуль-Мутаффифин - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. суратуль-Иншиқақ - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. суратуль-Буруж - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. суратут-Тариқ - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. суратуль-Аълә - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. суратуль-Ғашия - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. суратуль-Фәжр - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. суратуль-Бәләд - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. суратуш-Шәмс - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. суратуль-Ләйл - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. суратуд-Духа - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. суратуш-Шәрх - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. суратут-Тин - സൂറത്തുത്തീൻ 96. суратуль-Ъәләқ - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. суратуль-Қадр - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. суратуль-Бәйинә - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. суратуз-Зәлзәлә - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. суратуль-Ъадият - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. суратуль-Қариға - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. суратут-Тәкәсур - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. суратуль-Ъаср - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. суратуль-Һумәзә - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. суратуль-Филь - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. сурату Қурайш - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. суратуль-Мағун - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. суратуль-Кәусар - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. суратуль-Кәфирун - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. суратун-Наср - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. суратуль-Мәсәд - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. суратуль-Ихлас - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. суратуль-Фәләқ - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. суратун-Нәс - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക