Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Kazakhstan - Khalifah Altai * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. суратуль-Фатиха - Chương Al-Fatihah 2. суратуль-Бақара - Chương Al-Baqarah 3. сурату Әли Ъимран - Chương Ali 'Imran 4. суратун-Ниса - Chương Al-Nisa' 5. суратуль-Мәида - Chương Al-Ma-idah 6. суратуль-Әнғам - Chương Al-An-'am 7. суратуль-Әғраф - Chương Al-'Araf 8. суратуль-Әнфәл - Chương Al-Anfal 9. суратут-Тәуба - Chương Al-Tawbah 10. сурату Юнус - Chương Yunus 11. сурату Һуд - Chương Hud 12. сурату Юсуф - Chương Yusuf 13. суратур-Рағд - Chương Al-R'ad 14. сурату Ибраһим - Chương Ibrahim 15. суратуль-Хижр - Chương Al-Hijr 16. суратун-Нәхл - Chương Al-Nahl 17. суратуль-Исраа - Chương Al-Isra' 18. суратуль-Кәһф - Chương Al-Kahf 19. сурату Мәрьям - Chương Mar-yam 20. сурату Таһа - Chương Taha 21. суратуль-Әнбия - Chương Al-Ambiya' 22. суратуль-Хәж - Chương Al-Hajj 23. суратуль-Му`минун - Chương Al-Muminun 24. суратун-Нур - Chương Al-Nur 25. суратуль-Фурқан - Chương Al-Furqan 26. суратуш-Шуғараа - Chương Al-Shu-'ara' 27. суратун-Нәмл - Chương Al-Naml 28. суратуль-Қасас - Chương Al-Qasas 29. суратуль-Ъанкәбут - Chương Al-'Ankabut 30. суратур-Рум - Chương Al-Rum 31. сурату Луқман - Chương Luqman 32. суратус-Сажда - Chương Al-Sajadah 33. суратуль-Әхзәб - Chương Al-Ahzab 34. сурату Сәбә - Chương Saba' 35. сурату Фатыр - Chương Fatir 36. сурату Ясин - Chương Yasin 37. суратус-Сафат - Chương Saffat 38. сурату Сад - Chương Sad 39. суратуз-Зумәр - Chương Al-Zumar 40. сурату Ғафир - Chương Ghafir 41. сурату Фуссиләт - Chương Fussilat 42. суратуш-Шура - Chương Al-Shura 43. суратуз-Зухруф - Chương Al-Zukhruf 44. суратуд-Духан - Chương Al-Dukhan 45. суратуль-Жәсия - Chương Al-Jathiyah 46. суратуль-Әхқаф - Chương Al-Ahqaf 47. сурату Мухаммад - Chương Muhammad 48. суратуль-Фәтх - Chương Al-Fat-h 49. суратуль-Хужурат - Chương Al-Hujurat 50. сурату Қаф - Chương Qaf 51. суратуз-Зәрият - Chương Al-Zariyat 52. суратут-Тур - Chương Al-Tur 53. суратун-Нәжм - Chương Al-Najm 54. суратуль-Қамар - Chương Al-Qamar 55. суратур-Рахман - Chương Al-Rahman 56. суратуль-Уақиға - Chương Al-Waqi-'ah 57. суратуль-Хәдид - Chương Al-Hadid 58. суратуль-Мужәдилә - Chương Al-Mujadalah 59. суратуль-Хәшр - Chương Al-Hashr 60. суратуль-Мумтәхәнә - Chương Al-Mumtahinah 61. суратус-Саф - Chương Al-Saf 62. суратуль-Жумуъа - Chương Al-Jumu-'ah 63. суратуль-Мунафиқун - Chương Al-Munafiqun 64. суратут-Тағабун - Chương Al-Taghabun 65. суратут-Талақ - Chương Al-Talaq 66. суратут-Тәхрим - Chương Al-Tahrim 67. суратуль-Мулк - Chương Al-Mulk 68. суратуль-Қалам - Chương Al-Qalam 69. суратуль-Хаққа - Chương Al-Haqah 70. суратуль-Мағариж - Chương Al-Ma-'arij 71. сурату Нух - Chương Nuh 72. суратуль-Жин - Chương Al-Jinn 73. суратуль-Муззәммиль - Chương Al-Muzzammil 74. суратуль-Муддәссир - Chương Al-Muddaththir 75. суратуль-Қиямә - Chương Al-Qiyamah 76. суратуль-Инсән - Chương Al-Insan 77. суратуль-Мурсәләт - Chương Al-Mursalat 78. суратун-Нәбә - Chương Al-Naba' 79. суратун-Нәзиғат - Chương Al-Nazi-'at 80. сурату Ъабаса - Chương 'Abasa 81. суратут-Тәкуир - Chương Al-Takwir 82. суратуль-Инфитар - Chương Al-Infitar 83. суратуль-Мутаффифин - Chương Al-Mutaffifin 84. суратуль-Иншиқақ - Chương Al-Inshiqaq 85. суратуль-Буруж - Chương Al-Buruj 86. суратут-Тариқ - Chương Al-Tariq 87. суратуль-Аълә - Chương Al-'Ala 88. суратуль-Ғашия - Chương Al-Ghashiyah 89. суратуль-Фәжр - Chương Al-Fajr 90. суратуль-Бәләд - Chương Al-Balad 91. суратуш-Шәмс - Chương Al-Shams 92. суратуль-Ләйл - Chương Al-Lail 93. суратуд-Духа - Chương Al-Dhuha 94. суратуш-Шәрх - Chương Al-Sharh 95. суратут-Тин - Chương Al-Tin 96. суратуль-Ъәләқ - Chương Al-'Alaq 97. суратуль-Қадр - Chương Al-Qadar 98. суратуль-Бәйинә - Chương Al-Baiyinah 99. суратуз-Зәлзәлә - Chương Al-Zalzalah 100. суратуль-Ъадият - Chương Al-'Adiyat 101. суратуль-Қариға - Chương Al-Qari-'ah 102. суратут-Тәкәсур - Chương Al-Takathur 103. суратуль-Ъаср - Chương Al-'Asr 104. суратуль-Һумәзә - Chương Al-Humazah 105. суратуль-Филь - Chương Al-Fil 106. сурату Қурайш - Chương Quraish 107. суратуль-Мағун - Chương Al-Ma-'un 108. суратуль-Кәусар - Chương Al-Kawthar 109. суратуль-Кәфирун - Chương Al-Kafirun 110. суратун-Наср - Chương Al-Nasr 111. суратуль-Мәсәд - Chương Al-Masad 112. суратуль-Ихлас - Chương Al-Ikhlas 113. суратуль-Фәләқ - Chương Al-Falaq 114. суратун-Нәс - Chương Al-Nas
Đóng lại