Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi kazakisht - Khalife Altaj * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren


Numri i faqes
1. суратуль-Фатиха - Suretu El Fatiha 2. суратуль-Бақара - Suretu El Bekare 3. сурату Әли Ъимран - Suretu Ali Imran 4. суратун-Ниса - Suretu En Nisa 5. суратуль-Мәида - Suretu El Maide 6. суратуль-Әнғам - Suretu El Enam 7. суратуль-Әғраф - Suretu El A’raf 8. суратуль-Әнфәл - Suretu El Enfal 9. суратут-Тәуба - Suretu Et Tevbe 10. сурату Юнус - Suretu Junus 11. сурату Һуд - Suretu Hud 12. сурату Юсуф - Suretu Jusuf 13. суратур-Рағд - Suretu Er Rad 14. сурату Ибраһим - Suretu Ibrahim 15. суратуль-Хижр - Suretu El Hixhr 16. суратун-Нәхл - Suretu En Nahl 17. суратуль-Исраа - Suretu El Isra 18. суратуль-Кәһф - Suretu El Kehf 19. сурату Мәрьям - Suretu Merjem 20. сурату Таһа - Suretu Taha 21. суратуль-Әнбия - Suretu El Enbija 22. суратуль-Хәж - Suretu El Haxh 23. суратуль-Му`минун - Suretu El Muminun 24. суратун-Нур - Suretu En Nur 25. суратуль-Фурқан - Suretu El Furkan 26. суратуш-Шуғараа - Suretu Esh Shuara 27. суратун-Нәмл - Suretu En Neml 28. суратуль-Қасас - Suretu El Kasas 29. суратуль-Ъанкәбут - Suretu El Ankebut 30. суратур-Рум - Suretu Er Rrum 31. сурату Луқман - Suretu Lukman 32. суратус-Сажда - Suretu Es Sexhde 33. суратуль-Әхзәб - Suretu El Ahzab 34. сурату Сәбә - Suretu Sebe’ 35. сурату Фатыр - Suretu Fatir 36. сурату Ясин - Suretu Jasin 37. суратус-Сафат - Suretu Es Saffat 38. сурату Сад - Suretu Sad 39. суратуз-Зумәр - Suretu Zumer 40. сурату Ғафир - Suretu Gafir 41. сурату Фуссиләт - Suretu Fussilet 42. суратуш-Шура - Suretu Esh Shura 43. суратуз-Зухруф - Suretu Ez Zuhruf 44. суратуд-Духан - Suretu Ed Duhan 45. суратуль-Жәсия - Suretu El Xhathije 46. суратуль-Әхқаф - Suretu El Ahkaf 47. сурату Мухаммад - Suretu Muhamed 48. суратуль-Фәтх - Suretu El Fet-h 49. суратуль-Хужурат - Suretu El Huxhurat 50. сурату Қаф - Suretu Kaf 51. суратуз-Зәрият - Suretu Edh Dharijat 52. суратут-Тур - Suretu Et Tur 53. суратун-Нәжм - Suretu En Nexhm 54. суратуль-Қамар - Suretu El Kamer 55. суратур-Рахман - Suretu Err Rrahman 56. суратуль-Уақиға - Suretu El Vakia 57. суратуль-Хәдид - Suretu El Hadid 58. суратуль-Мужәдилә - Suretu El Muxhadele 59. суратуль-Хәшр - Suretu El Hashr 60. суратуль-Мумтәхәнә - Suretu El Mumtehine 61. суратус-Саф - Suretu Es Saff 62. суратуль-Жумуъа - Suretu El Xhumua 63. суратуль-Мунафиқун - Suretu El Munafikun 64. суратут-Тағабун - Suretu Et Tegabun 65. суратут-Талақ - Suretu Et Talak 66. суратут-Тәхрим - Suretu Et Tahrim 67. суратуль-Мулк - Suretu El Mulk 68. суратуль-Қалам - Suretu El Kalem 69. суратуль-Хаққа - Suretu El Hakkah 70. суратуль-Мағариж - Suretu El Mearixh 71. сурату Нух - Suretu Nuh 72. суратуль-Жин - Suretu El Xhinn 73. суратуль-Муззәммиль - Suretu El Muzzemmil 74. суратуль-Муддәссир - Suretu El Mudethir 75. суратуль-Қиямә - Suretu El Kijame 76. суратуль-Инсән - Kaptina El Insan 77. суратуль-Мурсәләт - Suretu El Murselat 78. суратун-Нәбә - Suretu En Nebe’ 79. суратун-Нәзиғат - Suretu En Naziat 80. сурату Ъабаса - Suretu Abese 81. суратут-Тәкуир - Suretu Et Tekvir 82. суратуль-Инфитар - Suretu El Infitar 83. суратуль-Мутаффифин - Suretu El Mutaffifin 84. суратуль-Иншиқақ - Suretu El Inshikak 85. суратуль-Буруж - Suretu El Buruxh 86. суратут-Тариқ - Suretu Et Tarik 87. суратуль-Аълә - Suretu El A’la 88. суратуль-Ғашия - Suretu El Gashije 89. суратуль-Фәжр - Suretu El Fexhr 90. суратуль-Бәләд - Suretu El Beled 91. суратуш-Шәмс - Suretu Esh Shems 92. суратуль-Ләйл - Suretu El Lejl 93. суратуд-Духа - Suretu Ed Duha 94. суратуш-Шәрх - Suretu Esh Sherh 95. суратут-Тин - Suretu Et Tin 96. суратуль-Ъәләқ - Suretu El Alak 97. суратуль-Қадр - Suretu El Kadr 98. суратуль-Бәйинә - Suretu El Bejjine 99. суратуз-Зәлзәлә - Suretu Ez Zelzele 100. суратуль-Ъадият - Suretu El Adijat 101. суратуль-Қариға - Suretu El Karia 102. суратут-Тәкәсур - Suretu Et Tekathur 103. суратуль-Ъаср - Suretu El Asr 104. суратуль-Һумәзә - Suretu El Hemze 105. суратуль-Филь - Suretu El Fil 106. сурату Қурайш - Suretu Kurejsh 107. суратуль-Мағун - Suretu El Maun 108. суратуль-Кәусар - Suretu El Kevther 109. суратуль-Кәфирун - Suretu El Kafirun 110. суратун-Наср - Suretu En Nasr 111. суратуль-Мәсәд - Suretu El Mesed 112. суратуль-Ихлас - Suretu El Ihlas 113. суратуль-Фәләқ - Suretu El Felek 114. суратун-Нәс - Suretu En Nas
Mbyll