وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی کازاخی - خەليفە ئەلتای * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌


ژمارەی پەڕە
1. суратуль-Фатиха - سورەتی الفاتحة 2. суратуль-Бақара - سورەتی البقرة 3. сурату Әли Ъимран - سورەتی آل عمران 4. суратун-Ниса - سورەتی النساء 5. суратуль-Мәида - سورەتی المائدة 6. суратуль-Әнғам - سورەتی الأنعام 7. суратуль-Әғраф - سورەتی الأعراف 8. суратуль-Әнфәл - سورەتی الأنفال 9. суратут-Тәуба - سورەتی التوبة 10. сурату Юнус - سورەتی یونس 11. сурату Һуд - سورەتی هود 12. сурату Юсуф - سورەتی یوسف 13. суратур-Рағд - سورەتی الرعد 14. сурату Ибраһим - سورەتی إبراهیم 15. суратуль-Хижр - سورەتی الحجر 16. суратун-Нәхл - سورەتی النحل 17. суратуль-Исраа - سورەتی الإسراء 18. суратуль-Кәһф - سورەتی الكهف 19. сурату Мәрьям - سورەتی مریم 20. сурату Таһа - سورەتی طه 21. суратуль-Әнбия - سورەتی الأنبياء 22. суратуль-Хәж - سورەتی الحج 23. суратуль-Му`минун - سورەتی المؤمنون 24. суратун-Нур - سورەتی النور 25. суратуль-Фурқан - سورەتی الفرقان 26. суратуш-Шуғараа - سورەتی الشعراء 27. суратун-Нәмл - سورەتی النمل 28. суратуль-Қасас - سورەتی القصص 29. суратуль-Ъанкәбут - سورەتی العنكبوت 30. суратур-Рум - سورەتی الروم 31. сурату Луқман - سورەتی لقمان 32. суратус-Сажда - سورەتی السجدة 33. суратуль-Әхзәб - سورەتی الأحزاب 34. сурату Сәбә - سورەتی سبأ 35. сурату Фатыр - سورەتی فاطر 36. сурату Ясин - سورەتی یس 37. суратус-Сафат - سورەتی الصافات 38. сурату Сад - سورەتی ص 39. суратуз-Зумәр - سورەتی الزمر 40. сурату Ғафир - سورەتی غافر 41. сурату Фуссиләт - سورەتی فصلت 42. суратуш-Шура - سورەتی الشوری 43. суратуз-Зухруф - سورەتی الزخرف 44. суратуд-Духан - سورەتی الدخان 45. суратуль-Жәсия - سورەتی الجاثیة 46. суратуль-Әхқаф - سورەتی الأحقاف 47. сурату Мухаммад - سورەتی محمد 48. суратуль-Фәтх - سورەتی الفتح 49. суратуль-Хужурат - سورەتی الحجرات 50. сурату Қаф - سورەتی ق 51. суратуз-Зәрият - سورەتی الذاریات 52. суратут-Тур - سورەتی الطور 53. суратун-Нәжм - سورەتی النجم 54. суратуль-Қамар - سورەتی القمر 55. суратур-Рахман - سورەتی الرحمن 56. суратуль-Уақиға - سورەتی الواقعة 57. суратуль-Хәдид - سورەتی الحدید 58. суратуль-Мужәдилә - سورەتی المجادلة 59. суратуль-Хәшр - سورەتی الحشر 60. суратуль-Мумтәхәнә - سورەتی الممتحنة 61. суратус-Саф - سورەتی الصف 62. суратуль-Жумуъа - سورەتی الجمعة 63. суратуль-Мунафиқун - سورەتی المنافقون 64. суратут-Тағабун - سورەتی التغابن 65. суратут-Талақ - سورەتی الطلاق 66. суратут-Тәхрим - سورەتی التحریم 67. суратуль-Мулк - سورەتی الملك 68. суратуль-Қалам - سورەتی القلم 69. суратуль-Хаққа - سورەتی الحاقة 70. суратуль-Мағариж - سورەتی المعارج 71. сурату Нух - سورەتی نوح 72. суратуль-Жин - سورەتی الجن 73. суратуль-Муззәммиль - سورەتی المزمل 74. суратуль-Муддәссир - سورەتی المدثر 75. суратуль-Қиямә - سورەتی القیامة 76. суратуль-Инсән - سورەتی الإنسان 77. суратуль-Мурсәләт - سورەتی المرسلات 78. суратун-Нәбә - سورەتی النبأ 79. суратун-Нәзиғат - سورەتی النازعات 80. сурату Ъабаса - سورەتی عبس 81. суратут-Тәкуир - سورەتی التكویر 82. суратуль-Инфитар - سورەتی الإنفطار 83. суратуль-Мутаффифин - سورەتی المطففین 84. суратуль-Иншиқақ - سورەتی الانشقاق 85. суратуль-Буруж - سورەتی البروج 86. суратут-Тариқ - سورەتی الطارق 87. суратуль-Аълә - سورەتی الأعلى 88. суратуль-Ғашия - سورەتی الغاشیة 89. суратуль-Фәжр - سورەتی الفجر 90. суратуль-Бәләд - سورەتی البلد 91. суратуш-Шәмс - سورەتی الشمس 92. суратуль-Ләйл - سورەتی اللیل 93. суратуд-Духа - سورەتی الضحی 94. суратуш-Шәрх - سورەتی الشرح 95. суратут-Тин - سورەتی التین 96. суратуль-Ъәләқ - سورەتی العلق 97. суратуль-Қадр - سورەتی القدر 98. суратуль-Бәйинә - سورەتی البینة 99. суратуз-Зәлзәлә - سورەتی الزلزلة 100. суратуль-Ъадият - سورەتی العادیات 101. суратуль-Қариға - سورەتی القارعة 102. суратут-Тәкәсур - سورەتی التكاثر 103. суратуль-Ъаср - سورەتی العصر 104. суратуль-Һумәзә - سورەتی الهمزة 105. суратуль-Филь - سورەتی الفیل 106. сурату Қурайш - سورەتی قریش 107. суратуль-Мағун - سورەتی الماعون 108. суратуль-Кәусар - سورەتی الكوثر 109. суратуль-Кәфирун - سورەتی الكافرون 110. суратун-Наср - سورەتی النصر 111. суратуль-Мәсәд - سورەتی المسد 112. суратуль-Ихлас - سورەتی الإخلاص 113. суратуль-Фәләқ - سورەتی الفلق 114. суратун-Нәс - سورەتی الناس
داخستن