Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassara a Yaren Khazakiyaci * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar


Lambar shafi
1. суратуль-Фатиха - Suratu Al'fatiha 2. суратуль-Бақара - Suratu Al'bakara 3. сурату Әли Ъимран - Suratu Aal'Imran 4. суратун-Ниса - Suratu Al'nisaa 5. суратуль-Мәида - Suratu Al'ma'ida 6. суратуль-Әнғам - Suratu Al'an'am 7. суратуль-Әғраф - Suratu Al'a'raf 8. суратуль-Әнфәл - Suratu Al'anfal 9. суратут-Тәуба - Suratu Al'taubah 10. сурату Юнус - Suratu Yunus 11. сурату Һуд - Suratu Houd 12. сурату Юсуф - Suratu Yusuf 13. суратур-Рағд - Suratu Al'ra'ad 14. сурату Ибраһим - Suratu Ibrahim 15. суратуль-Хижр - Suratu Alhijr 16. суратун-Нәхл - Suratu Al'nahl 17. суратуль-Исраа - Suratu Al'israa 18. суратуль-Кәһф - Suratu Al'kahf 19. сурату Мәрьям - Suratu Maryam 20. сурату Таһа - Suratu Daha 21. суратуль-Әнбия - Suratu Al'anbiyaa 22. суратуль-Хәж - Suratu Alhajj 23. суратуль-Му`минун - Suratu Almu'aminoun 24. суратун-Нур - Suratu Al'nour 25. суратуль-Фурқан - Suratu Al'furqan 26. суратуш-Шуғараа - Suratu Al'shu'araa 27. суратун-Нәмл - Suratu Al'naml 28. суратуль-Қасас - Sura tu Al'qasas 29. суратуль-Ъанкәбут - Suratu Al'ankabout 30. суратур-Рум - Suratu Al'roum 31. сурату Луқман - Suratu Luqman 32. суратус-Сажда - Suratu Al'sajadah 33. суратуль-Әхзәб - Suratu Al'ahzab 34. сурату Сәбә - Suratu Saba'i 35. сурату Фатыр - Suratu Fadir 36. сурату Ясин - Suratu Yaseen 37. суратус-Сафат - Suratu Al'safat 38. сурату Сад - Suratu Saad 39. суратуз-Зумәр - Suratu Al'zumar 40. сурату Ғафир - Suratu Ghafir 41. сурату Фуссиләт - Suratu Fussilat 42. суратуш-Шура - Suratu Al'shuraa 43. суратуз-Зухруф - Suratu Al'zukhruf 44. суратуд-Духан - Suratu Al'dukhan 45. суратуль-Жәсия - Suratu Al'Jathiyah 46. суратуль-Әхқаф - Suratu Al'ahkab 47. сурату Мухаммад - Suratu Muhammad 48. суратуль-Фәтх - Suratu Al'fath 49. суратуль-Хужурат - Suratu Al'hujurat 50. сурату Қаф - Suratu Qaaf 51. суратуз-Зәрият - Suratu Al'thariyat 52. суратут-Тур - Suratu Al'dour 53. суратун-Нәжм - Suratu Al'najm 54. суратуль-Қамар - Suratu Al'kamar 55. суратур-Рахман - Suratu Al'rahman 56. суратуль-Уақиға - Suratu Al'waki'ah 57. суратуль-Хәдид - Suratu Alhadid 58. суратуль-Мужәдилә - Suratu Al'mujadalah 59. суратуль-Хәшр - Suratu Al'hashr 60. суратуль-Мумтәхәнә - Suratu Al'mumtahanah 61. суратус-Саф - Suratu Al'saff 62. суратуль-Жумуъа - Suratu Al'Jumu'a 63. суратуль-Мунафиқун - Suratu Al'munafikoun 64. суратут-Тағабун - Suratu Al'taghaboun 65. суратут-Талақ - Suratu Al'dalaq 66. суратут-Тәхрим - Suratu Al'tahreem 67. суратуль-Мулк - Suratu Al'mulk 68. суратуль-Қалам - Suratu Al'kalam 69. суратуль-Хаққа - Suratu Al'haqah 70. суратуль-Мағариж - Suratu Al'ma'arij 71. сурату Нух - Suratu Nouh 72. суратуль-Жин - Suratu Al'jinn 73. суратуль-Муззәммиль - Suratu Al'muzammil 74. суратуль-Муддәссир - Suratu Al'mudathir 75. суратуль-Қиямә - Suratu Alkiyama 76. суратуль-Инсән - Suratu Al'insan 77. суратуль-Мурсәләт - Suratu Almursala 78. суратун-Нәбә - Suratu Al'naba'i 79. суратун-Нәзиғат - Suratu Al'nazi'at 80. сурату Ъабаса - Suratu Abasa 81. суратут-Тәкуир - Suratu Al'takweer 82. суратуль-Инфитар - Suratu Al'ifidar 83. суратуль-Мутаффифин - Suratu Almudaffifeen 84. суратуль-Иншиқақ - Suratu Alishiqaq 85. суратуль-Буруж - Suratu Al'burouj 86. суратут-Тариқ - Suratu Al'dariq 87. суратуль-Аълә - Suratu Al'a'ala 88. суратуль-Ғашия - Suratu Algashiyah 89. суратуль-Фәжр - Suratu Al'fajr 90. суратуль-Бәләд - Suratu Al'balad 91. суратуш-Шәмс - Suratu Al'shams 92. суратуль-Ләйл - Suratu Al'lail 93. суратуд-Духа - Suratu Al'dhuha 94. суратуш-Шәрх - Suratu Al'sharh 95. суратут-Тин - Suratu Al'teen 96. суратуль-Ъәләқ - Suratu Al'alaq 97. суратуль-Қадр - Suratu Al'qadar 98. суратуль-Бәйинә - Suratu Al'bayyinah 99. суратуз-Зәлзәлә - Suratu Al'zalzala 100. суратуль-Ъадият - Suratu Al'adiyat 101. суратуль-Қариға - Suratu Al'qari'ah 102. суратут-Тәкәсур - Suratu Al'takathur 103. суратуль-Ъаср - Suratu Al'asr 104. суратуль-Һумәзә - Suratu Al'humazah 105. суратуль-Филь - Suratu Al'feel 106. сурату Қурайш - Suratu Quraish 107. суратуль-Мағун - Suratu Al'maaoun 108. суратуль-Кәусар - Suratu Al'kauthar 109. суратуль-Кәфирун - Suratu Alkafiroun 110. суратун-Наср - Suratu Al'nasr 111. суратуль-Мәсәд - Suratu Al'masad 112. суратуль-Ихлас - Suratu Al'ikhlas 113. суратуль-Фәләқ - Suratu Al'falaq 114. суратун-Нәс - Suratu Al'nas
Rufewa