ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه قزاقی- مجمع الملک فهد * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید


شماره صفحه
1. суратуль-Фатиха - سوره فاتحه 2. суратуль-Бақара - سوره بقره 3. сурату Әли Ъимран - سوره آل عمران 4. суратун-Ниса - سوره نساء 5. суратуль-Мәида - سوره مائده 6. суратуль-Әнғам - سوره انعام 7. суратуль-Әғраф - سوره اعراف 8. суратуль-Әнфәл - سوره انفال 9. суратут-Тәуба - سوره توبه 10. сурату Юнус - سوره يونس 11. сурату Һуд - سوره هود 12. сурату Юсуф - سوره يوسف 13. суратур-Рағд - سوره رعد 14. сурату Ибраһим - سوره ابراهيم 15. суратуль-Хижр - سوره حجر 16. суратун-Нәхл - سوره نحل 17. суратуль-Исраа - سوره اسراء 18. суратуль-Кәһф - سوره كهف 19. сурату Мәрьям - سوره مريم 20. сурату Таһа - سوره طه 21. суратуль-Әнбия - سوره انبياء 22. суратуль-Хәж - سوره حج 23. суратуль-Му`минун - سوره مؤمنون 24. суратун-Нур - سوره نور 25. суратуль-Фурқан - سوره فرقان 26. суратуш-Шуғараа - سوره شعراء 27. суратун-Нәмл - سوره نمل 28. суратуль-Қасас - سوره قصص 29. суратуль-Ъанкәбут - سوره عنكبوت 30. суратур-Рум - سوره روم 31. сурату Луқман - سوره لقمان 32. суратус-Сажда - سوره سجده 33. суратуль-Әхзәб - سوره احزاب 34. сурату Сәбә - سوره سبأ 35. сурату Фатыр - سوره فاطر 36. сурату Ясин - سوره يس 37. суратус-Сафат - سوره صافات 38. сурату Сад - سوره ص 39. суратуз-Зумәр - سوره زمر 40. сурату Ғафир - سوره غافر 41. сурату Фуссиләт - سوره فصلت 42. суратуш-Шура - سوره شورى 43. суратуз-Зухруф - سوره زخرف 44. суратуд-Духан - سوره دخان 45. суратуль-Жәсия - سوره جاثيه 46. суратуль-Әхқаф - سوره احقاف 47. сурату Мухаммад - سوره محمد 48. суратуль-Фәтх - سوره فتح 49. суратуль-Хужурат - سوره حجرات 50. сурату Қаф - سوره ق 51. суратуз-Зәрият - سوره ذاريات 52. суратут-Тур - سوره طور 53. суратун-Нәжм - سوره نجم 54. суратуль-Қамар - سوره قمر 55. суратур-Рахман - سوره رحمن 56. суратуль-Уақиға - سوره واقعه 57. суратуль-Хәдид - سوره حديد 58. суратуль-Мужәдилә - سوره مجادله 59. суратуль-Хәшр - سوره حشر 60. суратуль-Мумтәхәнә - سوره ممتحنه 61. суратус-Саф - سوره صف 62. суратуль-Жумуъа - سوره جمعه 63. суратуль-Мунафиқун - سوره منافقون 64. суратут-Тағабун - سوره تغابن 65. суратут-Талақ - سوره طلاق 66. суратут-Тәхрим - سوره تحريم 67. суратуль-Мулк - سوره ملك 68. суратуль-Қалам - سوره قلم 69. суратуль-Хаққа - سوره حاقه 70. суратуль-Мағариж - سوره معارج 71. сурату Нух - سوره نوح 72. суратуль-Жин - سوره جن 73. суратуль-Муззәммиль - سوره مزمل 74. суратуль-Муддәссир - سوره مدثر 75. суратуль-Қиямә - سوره قيامه 76. суратуль-Инсән - سوره انسان 77. суратуль-Мурсәләт - سوره مرسلات 78. суратун-Нәбә - سوره نبأ 79. суратун-Нәзиғат - سوره نازعات 80. сурату Ъабаса - سوره عبس 81. суратут-Тәкуир - سوره تكوير 82. суратуль-Инфитар - سوره انفطار 83. суратуль-Мутаффифин - سوره مطففين 84. суратуль-Иншиқақ - سوره انشقاق 85. суратуль-Буруж - سوره بروج 86. суратут-Тариқ - سوره طارق 87. суратуль-Аълә - سوره اعلى 88. суратуль-Ғашия - سوره غاشيه 89. суратуль-Фәжр - سوره فجر 90. суратуль-Бәләд - سوره بلد 91. суратуш-Шәмс - سوره شمس 92. суратуль-Ләйл - سوره ليل 93. суратуд-Духа - سوره ضحى 94. суратуш-Шәрх - سوره شرح 95. суратут-Тин - سوره تين 96. суратуль-Ъәләқ - سوره علق 97. суратуль-Қадр - سوره قدر 98. суратуль-Бәйинә - سوره بينه 99. суратуз-Зәлзәлә - سوره زلزله 100. суратуль-Ъадият - سوره عاديات 101. суратуль-Қариға - سوره قارعه 102. суратут-Тәкәсур - سوره تكاثر 103. суратуль-Ъаср - سوره عصر 104. суратуль-Һумәзә - سوره همزه 105. суратуль-Филь - سوره فيل 106. сурату Қурайш - سوره قريش 107. суратуль-Мағун - سوره ماعون 108. суратуль-Кәусар - سوره كوثر 109. суратуль-Кәфирун - سوره كافرون 110. суратун-Наср - سوره نصر 111. суратуль-Мәсәд - سوره مسد 112. суратуль-Ихлас - اخلاص 113. суратуль-Фәләқ - سوره فلق 114. суратун-Нәс - سوره ناس
بستن