Prijevod značenja časnog Kur'ana - Kazahski prijevod - Halifa Altaj * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. суратуль-Фатиха - Sura el-Fatiha 2. суратуль-Бақара - Sura el-Bekara 3. сурату Әли Ъимран - Sura Alu Imran 4. суратун-Ниса - Sura en-Nisa 5. суратуль-Мәида - Sura el-Maida 6. суратуль-Әнғам - Sura el-En'am 7. суратуль-Әғраф - Sura el-A'araf 8. суратуль-Әнфәл - Sura el-Enfal 9. суратут-Тәуба - Sura et-Tevba 10. сурату Юнус - Sura Junus 11. сурату Һуд - Sura Hud 12. сурату Юсуф - Sura Jusuf 13. суратур-Рағд - Sura er-Ra'd 14. сурату Ибраһим - Sura Ibrahim 15. суратуль-Хижр - Sura el-Hidžr 16. суратун-Нәхл - Sura en-Nahl 17. суратуль-Исраа - Sura el-Isra 18. суратуль-Кәһф - Sura el-Kehf 19. сурату Мәрьям - Sura Merjem 20. сурату Таһа - Sura Ta-Ha 21. суратуль-Әнбия - Sura el-Enbija 22. суратуль-Хәж - Sura el-Hadždž 23. суратуль-Му`минун - Sura el-Mu'minun 24. суратун-Нур - Sura en-Nur 25. суратуль-Фурқан - Sura el-Furkan 26. суратуш-Шуғараа - Sura eš-Šuara 27. суратун-Нәмл - Sura en-Neml 28. суратуль-Қасас - Sura el-Kasas 29. суратуль-Ъанкәбут - Sura el-Ankebut 30. суратур-Рум - Sura er-Rum 31. сурату Луқман - Sura Lukman 32. суратус-Сажда - Sura es-Sedžda 33. суратуль-Әхзәб - Sura el-Ahzab 34. сурату Сәбә - Sura Sebe 35. сурату Фатыр - Sura Fatir 36. сурату Ясин - Sura Ja-Sin 37. суратус-Сафат - Sura es-Saffat 38. сурату Сад - Sura Sad 39. суратуз-Зумәр - Sura ez-Zumer 40. сурату Ғафир - Sura Gafir 41. сурату Фуссиләт - Sura Fussilet 42. суратуш-Шура - Sura eš-Šura 43. суратуз-Зухруф - Sura ez-Zuhruf 44. суратуд-Духан - Sura ed-Duhan 45. суратуль-Жәсия - Sura el-Džasija 46. суратуль-Әхқаф - Sura el-Ahkaf 47. сурату Мухаммад - Sura Muhammed 48. суратуль-Фәтх - Sura el-Feth 49. суратуль-Хужурат - Sura el-Hudžurat 50. сурату Қаф - Sura Kaf 51. суратуз-Зәрият - Sura ez-Zarijat 52. суратут-Тур - Sura et-Tur 53. суратун-Нәжм - Sura en-Nedžm 54. суратуль-Қамар - Sura el-Kamer 55. суратур-Рахман - Sura er-Rahman 56. суратуль-Уақиға - Sura el-Vakia 57. суратуль-Хәдид - Sura el-Hadid 58. суратуль-Мужәдилә - Sura el-Mudžadela 59. суратуль-Хәшр - Sura el-Hašr 60. суратуль-Мумтәхәнә - Sura el-Mumtehina 61. суратус-Саф - Sura es-Saff 62. суратуль-Жумуъа - Sura el-Džuma 63. суратуль-Мунафиқун - Sura el-Munafikun 64. суратут-Тағабун - Sura et-Tegabun 65. суратут-Талақ - Sura et-Talak 66. суратут-Тәхрим - Sura et-Tahrim 67. суратуль-Мулк - Sura el-Mulk 68. суратуль-Қалам - Sura el-Kalem 69. суратуль-Хаққа - Sura el-Hakka 70. суратуль-Мағариж - Sura el-Mearidž 71. сурату Нух - Sura Nuh 72. суратуль-Жин - Sura el-Džinn 73. суратуль-Муззәммиль - Sura el-Muzzemmil 74. суратуль-Муддәссир - Sura el-Muddessir 75. суратуль-Қиямә - Sura el-Kijama 76. суратуль-Инсән - Sura el-Insan 77. суратуль-Мурсәләт - Sura el-Murselat 78. суратун-Нәбә - Sura en-Nebe 79. суратун-Нәзиғат - Sura en-Naziat 80. сурату Ъабаса - Sura Abese 81. суратут-Тәкуир - Sura et-Tekvir 82. суратуль-Инфитар - Sura el-Infitar 83. суратуль-Мутаффифин - Sura el-Mutaffifin 84. суратуль-Иншиқақ - Sura el-Inšikak 85. суратуль-Буруж - Sura el-Burudž 86. суратут-Тариқ - Sura et-Tarik 87. суратуль-Аълә - Sura el-A'la 88. суратуль-Ғашия - Sura el-Gašija 89. суратуль-Фәжр - Sura el-Fedžr 90. суратуль-Бәләд - Sura el-Beled 91. суратуш-Шәмс - Sura eš-Šems 92. суратуль-Ләйл - Sura el-Lejl 93. суратуд-Духа - Sura ed-Duha 94. суратуш-Шәрх - Sura eš-Šerh 95. суратут-Тин - Sura et-Tin 96. суратуль-Ъәләқ - Sura el-Alek 97. суратуль-Қадр - Sura el-Kadr 98. суратуль-Бәйинә - Sura el-Bejjina 99. суратуз-Зәлзәлә - Sura ez-Zelzela 100. суратуль-Ъадият - Sura el-Adijat 101. суратуль-Қариға - Sura el-Karia 102. суратут-Тәкәсур - Sura et-Tekasur 103. суратуль-Ъаср - Sura el-Asr 104. суратуль-Һумәзә - Sura el-Humeza 105. суратуль-Филь - Sura el-Fil 106. сурату Қурайш - Sura Kurejš 107. суратуль-Мағун - Sura el-Maun 108. суратуль-Кәусар - Sura el-Kevser 109. суратуль-Кәфирун - Sura el-Kafirun 110. суратун-Наср - Sura en-Nasr 111. суратуль-Мәсәд - Sura el-Mesed 112. суратуль-Ихлас - Sura el-Ihlas 113. суратуль-Фәләқ - Sura el-Felek 114. суратун-Нәс - Sura en-Nas
Zatvaranje