அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - கசாக் மொழிபெயர்ப்பு - கலீஃபா அல்தாய் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்


பக்க எண்
1. суратуль-Фатиха - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. суратуль-Бақара - ஸூரா அல்பகரா 3. сурату Әли Ъимран - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. суратун-Ниса - ஸூரா அந்நிஸா 5. суратуль-Мәида - ஸூரா அல்மாயிதா 6. суратуль-Әнғам - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. суратуль-Әғраф - ஸூரா அல்அஃராப் 8. суратуль-Әнфәл - ஸூரா அல்அன்பால் 9. суратут-Тәуба - ஸூரா அத்தவ்பா 10. сурату Юнус - ஸூரா யூனுஸ் 11. сурату Һуд - ஸூரா ஹூத் 12. сурату Юсуф - ஸூரா யூஸுப் 13. суратур-Рағд - ஸூரா அர்ரஃத் 14. сурату Ибраһим - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. суратуль-Хижр - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. суратун-Нәхл - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. суратуль-Исраа - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. суратуль-Кәһф - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. сурату Мәрьям - ஸூரா மர்யம் 20. сурату Таһа - ஸூரா தாஹா 21. суратуль-Әнбия - ஸூரா அல்அன்பியா 22. суратуль-Хәж - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. суратуль-Му`минун - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. суратун-Нур - ஸூரா அந்நூர் 25. суратуль-Фурқан - ஸூரா அல்புர்கான் 26. суратуш-Шуғараа - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. суратун-Нәмл - ஸூரா அந்நம்ல் 28. суратуль-Қасас - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. суратуль-Ъанкәбут - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. суратур-Рум - ஸூரா அர்ரூம் 31. сурату Луқман - ஸூரா லுக்மான் 32. суратус-Сажда - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. суратуль-Әхзәб - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. сурату Сәбә - ஸூரா ஸபஉ 35. сурату Фатыр - ஸூரா பாதிர் 36. сурату Ясин - ஸூரா யாஸீன் 37. суратус-Сафат - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. сурату Сад - ஸூரா ஸாத் 39. суратуз-Зумәр - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. сурату Ғафир - ஸூரா ஆஃபிர் 41. сурату Фуссиләт - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. суратуш-Шура - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. суратуз-Зухруф - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. суратуд-Духан - ஸூரா அத்துகான் 45. суратуль-Жәсия - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. суратуль-Әхқаф - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. сурату Мухаммад - ஸூரா முஹம்மத் 48. суратуль-Фәтх - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. суратуль-Хужурат - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. сурату Қаф - ஸூரா காஃப் 51. суратуз-Зәрият - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. суратут-Тур - ஸூரா அத்தூர் 53. суратун-Нәжм - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. суратуль-Қамар - ஸூரா அல்கமர் 55. суратур-Рахман - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. суратуль-Уақиға - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. суратуль-Хәдид - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. суратуль-Мужәдилә - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. суратуль-Хәшр - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. суратуль-Мумтәхәнә - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. суратус-Саф - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. суратуль-Жумуъа - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. суратуль-Мунафиқун - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. суратут-Тағабун - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. суратут-Талақ - ஸூரா அத்தலாக் 66. суратут-Тәхрим - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. суратуль-Мулк - ஸூரா அல்முல்க் 68. суратуль-Қалам - ஸூரா அல்கலம் 69. суратуль-Хаққа - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. суратуль-Мағариж - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. сурату Нух - ஸூரா நூஹ் 72. суратуль-Жин - ஸூரா அல்ஜின் 73. суратуль-Муззәммиль - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. суратуль-Муддәссир - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. суратуль-Қиямә - ஸூரா அல்கியாமா 76. суратуль-Инсән - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. суратуль-Мурсәләт - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. суратун-Нәбә - ஸூரா அந்நபஃ 79. суратун-Нәзиғат - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. сурату Ъабаса - ஸூரா அபஸ 81. суратут-Тәкуир - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. суратуль-Инфитар - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. суратуль-Мутаффифин - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. суратуль-Иншиқақ - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. суратуль-Буруж - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. суратут-Тариқ - ஸூரா அத்தாரிக் 87. суратуль-Аълә - ஸூரா அல்அஃலா 88. суратуль-Ғашия - ஸூரா அல்காஷியா 89. суратуль-Фәжр - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. суратуль-Бәләд - ஸூரா அல்பலத் 91. суратуш-Шәмс - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. суратуль-Ләйл - ஸூரா அல்லைல் 93. суратуд-Духа - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. суратуш-Шәрх - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. суратут-Тин - ஸூரா அத்தீன் 96. суратуль-Ъәләқ - ஸூரா அல்அலக் 97. суратуль-Қадр - ஸூரா அல்கத்ர் 98. суратуль-Бәйинә - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. суратуз-Зәлзәлә - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. суратуль-Ъадият - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. суратуль-Қариға - ஸூரா அல்காரிஆ 102. суратут-Тәкәсур - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. суратуль-Ъаср - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. суратуль-Һумәзә - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. суратуль-Филь - ஸூரா அல்பீல் 106. сурату Қурайш - ஸூரா குரைஷ் 107. суратуль-Мағун - ஸூரா அல்மாஊன் 108. суратуль-Кәусар - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. суратуль-Кәфирун - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. суратун-Наср - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. суратуль-Мәсәд - ஸூரா அல்மஸத் 112. суратуль-Ихлас - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. суратуль-Фәләқ - ஸூரா அல்பலக் 114. суратун-Нәс - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக