ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි චීන පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. 法提哈 - සූරා අල් ෆාතිහා 2. 拜格勒 - සූරා අල් බකරා 3. 阿里欧姆拉尼 - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. 尼萨仪 - සූරා අන් නිසා 5. 玛仪戴 - සූරා අල් මාඉදා 6. 艾奈尔姆 - සූරා අල් අන්ආම් 7. 艾尔拉夫 - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. 安法里 - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. 讨拜 - සූරා අත් තව්බා 10. 优努斯 - සූරා යූනුස් 11. 呼德 - සූරා හූද් 12. 优素福 - සූරා යූසුෆ් 13. 拉尔德 - සූරා අර් රඃද් 14. 易卜拉欣 - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. 哈吉拉 - සූරා අල් හිජ්ර් 16. 奈哈里 - සූරා අන් නහ්ල් 17. 伊斯拉仪 - සූරා අල් ඉස්රා 18. 开海菲 - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. 麦尔彦 - සූරා මර්යම් 20. 塔哈 - සූරා තාහා 21. 安比亚仪 - සූරා අල් අන්බියා 22. 哈吉 - සූරා අල් හජ් 23. 穆米尼奈 - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. 奴尔 - සූරා අන් නූර් 25. 福勒嘎里 - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. 舍尔拉仪 - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. 奈姆里 - සූරා අන් නම්ල් 28. 盖萨斯 - සූරා අල් කසස් 29. 尔开布特 - සූරා අල් අන්කබූත් 30. 罗姆 - සූරා අර් රූම් 31. 鲁格玛尼 - සූරා ලුක්මාන් 32. 赛智德 - සූරා අස්-සජදා 33. 艾哈拉布 - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. 赛拜艾 - සූරා සබඃ 35. 嘎推勒 - සූරා ෆාතිර් 36. 亚斯 - සූරා යාසීන් 37. 隋法提 - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. 隋德 - සූරා සාද් 39. 宰姆拉 - සූරා අස් සුමර් 40. 艾菲拉 - සූරා ගාෆිර් 41. 嘎萨特 - සූරා ෆුස්සිලත් 42. 舒拉 - සූරා අෂ් ෂූරා 43. 宰哈柔福 - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. 杜哈尼 - සූරා අද් දුකාන් 45. 嘉斯亚 - සූරා අල් ජාසියා 46. 艾哈嘎夫 - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. 穆罕默德 - සූරා මුහම්මද් 48. 法提哈 - සූරා අල් ෆත්හ් 49. 哈吉拉特 - සූරා අල් හුජුරාත් 50. 嘎夫 - සූරා කාෆ් 51. 扎勒亚提 - සූරා අස්සාරියාත් 52. 图勒 - සූරා අත් තූර් 53. 奈智姆 - සූරා අන් නජ්ම් 54. 嘎姆勒 - සූරා අල් කමර් 55. 拉哈迈尼 - සූරා අර් රහ්මාන් 56. 瓦格尔 - සූරා අල් වාකිආ 57. 哈地德 - සූරා අල් හදීද් 58. 穆扎底拉 - සූරා අල් මුජාදලා 59. 哈舍拉 - සූරා අල් හෂ්ර් 60. 穆姆泰哈戴 - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. 蒜夫 - සූරා අස් සෆ් 62. 朱姆尔 - සූරා අල් ජුමුආ 63. 穆奈夫古奈 - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. 塔哈仪尼 - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. 泰拉格 - සූරා අත් තලාක් 66. 塔哈勒姆 - සූරා අත් තහ්රීම් 67. 迈立克 - සූරා අල් මුල්ක් 68. 盖拉姆 - සූරා අල් කලම් 69. 哈格 - සූරා අල් හාක්කා 70. 穆阿智姆 - සූරා අල් මආරිජ් 71. 努哈 - සූරා නූහ් 72. 金尼 - සූරා අල් ජින් 73. 穆资米拉 - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. 穆丹斯拉 - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. 给亚迈 - සූරා අල් කියාමා 76. 印萨尼 - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. 穆勒萨拉提 - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. 奈拜艾 - සූරා අන් නබඋ 79. 奈扎尔提 - සූරා අන් නාසිආත් 80. 阿拜萨 - සූරා අබස 81. 泰嘎唯拉 - සූරා අත් තක්වීර් 82. 印菲塔尔 - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. 穆团菲给尼 - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. 印舍嘎格 - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. 布柔智 - සූරා අල් බුරූජ් 86. 塔勒格 - සූරා අත් තාරික් 87. 艾尔拉 - සූරා අල් අඃලා 88. 阿舍也 - සූරා අල් ඝාෂියා 89. 法吉尔 - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. 拜莱德 - සූරා අල් බලද් 91. 舍姆斯 - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. 莱仪拉 - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. 杜哈 - සූරා අල් ළුහා 94. 舍拉哈 - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. 提尼 - සූරා අත් තීන් 96. 塔拉格 - සූරා අල් අලක් 97. 盖德尔 - සූරා අල් කද්ර් 98. 伴仪奈 - සූරා අල් බය්යිනා 99. 则里扎莱 - සූරා අස් සල්සලා 100. 阿迪亚特 - සූරා අල් ආදියා 101. 嘎勒尔 - සූරා අල් කාරිආ 102. 泰开苏尔 - සූරා අත් තකාසුර් 103. 阿苏尔 - සූරා අල් අස්ර් 104. 哈姆宰 - සූරා අල් හුමසා 105. 菲里 - සූරා අල් ෆීල් 106. 古莱氏 - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. 玛欧奈 - සූරා අල් මාඌන් 108. 考赛尔 - සූරා අල් කව්සර් 109. 卡菲柔乃 - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. 奈苏尔 - සූරා අන් නස්ර් 111. 麦赛德 - සූරා අල් මසද් 112. 仪赫拉斯 - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. 法莱格 - සූරා අල් ෆලක් 114. 奈斯 - සූරා අන් නාස්
වසන්න