அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான சீன மொழிபெயர்ப்பு * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. 法提哈 - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. 拜格勒 - ஸூரா அல்பகரா 3. 阿里欧姆拉尼 - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. 尼萨仪 - ஸூரா அந்நிஸா 5. 玛仪戴 - ஸூரா அல்மாயிதா 6. 艾奈尔姆 - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. 艾尔拉夫 - ஸூரா அல்அஃராப் 8. 安法里 - ஸூரா அல்அன்பால் 9. 讨拜 - ஸூரா அத்தவ்பா 10. 优努斯 - ஸூரா யூனுஸ் 11. 呼德 - ஸூரா ஹூத் 12. 优素福 - ஸூரா யூஸுப் 13. 拉尔德 - ஸூரா அர்ரஃத் 14. 易卜拉欣 - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. 哈吉拉 - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. 奈哈里 - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. 伊斯拉仪 - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. 开海菲 - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. 麦尔彦 - ஸூரா மர்யம் 20. 塔哈 - ஸூரா தாஹா 21. 安比亚仪 - ஸூரா அல்அன்பியா 22. 哈吉 - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. 穆米尼奈 - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. 奴尔 - ஸூரா அந்நூர் 25. 福勒嘎里 - ஸூரா அல்புர்கான் 26. 舍尔拉仪 - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. 奈姆里 - ஸூரா அந்நம்ல் 28. 盖萨斯 - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. 尔开布特 - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. 罗姆 - ஸூரா அர்ரூம் 31. 鲁格玛尼 - ஸூரா லுக்மான் 32. 赛智德 - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. 艾哈拉布 - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. 赛拜艾 - ஸூரா ஸபஉ 35. 嘎推勒 - ஸூரா பாதிர் 36. 亚斯 - ஸூரா யாஸீன் 37. 隋法提 - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. 隋德 - ஸூரா ஸாத் 39. 宰姆拉 - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. 艾菲拉 - ஸூரா ஆஃபிர் 41. 嘎萨特 - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. 舒拉 - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. 宰哈柔福 - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. 杜哈尼 - ஸூரா அத்துகான் 45. 嘉斯亚 - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. 艾哈嘎夫 - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. 穆罕默德 - ஸூரா முஹம்மத் 48. 法提哈 - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. 哈吉拉特 - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. 嘎夫 - ஸூரா காஃப் 51. 扎勒亚提 - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. 图勒 - ஸூரா அத்தூர் 53. 奈智姆 - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. 嘎姆勒 - ஸூரா அல்கமர் 55. 拉哈迈尼 - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. 瓦格尔 - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. 哈地德 - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. 穆扎底拉 - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. 哈舍拉 - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. 穆姆泰哈戴 - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. 蒜夫 - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. 朱姆尔 - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. 穆奈夫古奈 - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. 塔哈仪尼 - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. 泰拉格 - ஸூரா அத்தலாக் 66. 塔哈勒姆 - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. 迈立克 - ஸூரா அல்முல்க் 68. 盖拉姆 - ஸூரா அல்கலம் 69. 哈格 - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. 穆阿智姆 - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. 努哈 - ஸூரா நூஹ் 72. 金尼 - ஸூரா அல்ஜின் 73. 穆资米拉 - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. 穆丹斯拉 - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. 给亚迈 - ஸூரா அல்கியாமா 76. 印萨尼 - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. 穆勒萨拉提 - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. 奈拜艾 - ஸூரா அந்நபஃ 79. 奈扎尔提 - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. 阿拜萨 - ஸூரா அபஸ 81. 泰嘎唯拉 - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. 印菲塔尔 - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. 穆团菲给尼 - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. 印舍嘎格 - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. 布柔智 - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. 塔勒格 - ஸூரா அத்தாரிக் 87. 艾尔拉 - ஸூரா அல்அஃலா 88. 阿舍也 - ஸூரா அல்காஷியா 89. 法吉尔 - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. 拜莱德 - ஸூரா அல்பலத் 91. 舍姆斯 - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. 莱仪拉 - ஸூரா அல்லைல் 93. 杜哈 - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. 舍拉哈 - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. 提尼 - ஸூரா அத்தீன் 96. 塔拉格 - ஸூரா அல்அலக் 97. 盖德尔 - ஸூரா அல்கத்ர் 98. 伴仪奈 - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. 则里扎莱 - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. 阿迪亚特 - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. 嘎勒尔 - ஸூரா அல்காரிஆ 102. 泰开苏尔 - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. 阿苏尔 - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. 哈姆宰 - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. 菲里 - ஸூரா அல்பீல் 106. 古莱氏 - ஸூரா குரைஷ் 107. 玛欧奈 - ஸூரா அல்மாஊன் 108. 考赛尔 - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. 卡菲柔乃 - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. 奈苏尔 - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. 麦赛德 - ஸூரா அல்மஸத் 112. 仪赫拉斯 - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. 法莱格 - ஸூரா அல்பலக் 114. 奈斯 - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக