పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - చైనీసు అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. 法提哈 - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. 拜格勒 - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. 阿里欧姆拉尼 - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. 尼萨仪 - సూరహ్ అన్-నిసా 5. 玛仪戴 - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. 艾奈尔姆 - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. 艾尔拉夫 - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. 安法里 - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. 讨拜 - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. 优努斯 - సూరహ్ యూనుస్ 11. 呼德 - సూరహ్ హూద్ 12. 优素福 - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. 拉尔德 - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. 易卜拉欣 - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. 哈吉拉 - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. 奈哈里 - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. 伊斯拉仪 - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. 开海菲 - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. 麦尔彦 - సూరహ్ మర్యమ్ 20. 塔哈 - సూరహ్ తహా 21. 安比亚仪 - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. 哈吉 - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. 穆米尼奈 - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. 奴尔 - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. 福勒嘎里 - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. 舍尔拉仪 - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. 奈姆里 - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. 盖萨斯 - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. 尔开布特 - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. 罗姆 - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. 鲁格玛尼 - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. 赛智德 - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. 艾哈拉布 - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. 赛拜艾 - సూరహ్ సబా 35. 嘎推勒 - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. 亚斯 - సూరహ్ యా-సీన్ 37. 隋法提 - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. 隋德 - సూరహ్ సాద్ 39. 宰姆拉 - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. 艾菲拉 - సూరహ్ గాఫిర్ 41. 嘎萨特 - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. 舒拉 - సూరహ్ అష్-షురా 43. 宰哈柔福 - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. 杜哈尼 - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. 嘉斯亚 - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. 艾哈嘎夫 - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. 穆罕默德 - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. 法提哈 - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. 哈吉拉特 - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. 嘎夫 - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. 扎勒亚提 - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. 图勒 - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. 奈智姆 - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. 嘎姆勒 - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. 拉哈迈尼 - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. 瓦格尔 - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. 哈地德 - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. 穆扎底拉 - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. 哈舍拉 - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. 穆姆泰哈戴 - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. 蒜夫 - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. 朱姆尔 - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. 穆奈夫古奈 - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. 塔哈仪尼 - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. 泰拉格 - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. 塔哈勒姆 - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. 迈立克 - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. 盖拉姆 - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. 哈格 - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. 穆阿智姆 - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. 努哈 - సూరహ్ నూహ్ 72. 金尼 - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. 穆资米拉 - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. 穆丹斯拉 - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. 给亚迈 - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. 印萨尼 - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. 穆勒萨拉提 - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. 奈拜艾 - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. 奈扎尔提 - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. 阿拜萨 - సూరహ్ అబస 81. 泰嘎唯拉 - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. 印菲塔尔 - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. 穆团菲给尼 - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. 印舍嘎格 - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. 布柔智 - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. 塔勒格 - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. 艾尔拉 - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. 阿舍也 - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. 法吉尔 - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. 拜莱德 - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. 舍姆斯 - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. 莱仪拉 - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. 杜哈 - సూరహ్ అద్-దుహా 94. 舍拉哈 - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. 提尼 - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. 塔拉格 - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. 盖德尔 - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. 伴仪奈 - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. 则里扎莱 - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. 阿迪亚特 - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. 嘎勒尔 - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. 泰开苏尔 - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. 阿苏尔 - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. 哈姆宰 - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. 菲里 - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. 古莱氏 - సూరహ్ ఖురైష్ 107. 玛欧奈 - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. 考赛尔 - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. 卡菲柔乃 - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. 奈苏尔 - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. 麦赛德 - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. 仪赫拉斯 - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. 法莱格 - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. 奈斯 - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం