ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - අශාන්ති පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. Al-Faatiha - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Al-Baqara - සූරා අල් බකරා 3. Al-Imraan - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. An-Nisa - සූරා අන් නිසා 5. Al-Ma’idah - සූරා අල් මාඉදා 6. Al-An’am - සූරා අල් අන්ආම් 7. Al-A’araf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Al–Anfal - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. At-Tauba - සූරා අත් තව්බා 10. Yunus - සූරා යූනුස් 11. Huud - සූරා හූද් 12. Yusuf - සූරා යූසුෆ් 13. Ar-Ra’d - සූරා අර් රඃද් 14. Ibrahim - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Al-Hijir - සූරා අල් හිජ්ර් 16. An-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Al-Israa - සූරා අල් ඉස්රා 18. Al-Kahf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Mar’yam - සූරා මර්යම් 20. Toahaa - සූරා තාහා 21. Al-Anbiyaa - සූරා අල් අන්බියා 22. Al-Hajj - සූරා අල් හජ් 23. Al-Muninuun - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. An-Nuur - සූරා අන් නූර් 25. Al-Fur’qaan - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Ash-Shu’araa - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. An-Naml - සූරා අන් නම්ල් 28. Al-Qasas - සූරා අල් කසස් 29. Al-Ankabuut - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Ar-Ruum - සූරා අර් රූම් 31. Lukman - සූරා ලුක්මාන් 32. As-Sajdah - සූරා අස්-සජදා 33. Al-Ahzaab - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Sabai - සූරා සබඃ 35. Faatir - සූරා ෆාතිර් 36. Yasiin - සූරා යාසීන් 37. As-Soaafaat - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Soaad - සූරා සාද් 39. Az-Zumar - සූරා අස් සුමර් 40. Gaafir - සූරා ගාෆිර් 41. Fussilat - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Ash-Shuraa - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Az-Zuhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Ad-Dukhaan - සූරා අද් දුකාන් 45. Al-Jaathiya - සූරා අල් ජාසියා 46. Al-Ahqaaf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Muhammad - සූරා මුහම්මද් 48. Al-Fathi - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Al-Hujuraat - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Qaaf - සූරා කාෆ් 51. Zaariyaat - සූරා අස්සාරියාත් 52. At-Tuur - සූරා අත් තූර් 53. An-Najim - සූරා අන් නජ්ම් 54. Al-Qamar - සූරා අල් කමර් 55. Ar-Rahmaan - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Al-Waaqi’a - සූරා අල් වාකිආ 57. Al-Hadiid - සූරා අල් හදීද් 58. Al-Mujaadila - සූරා අල් මුජාදලා 59. Al-Hashr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Al-Mumtahana - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. As-Soaff - සූරා අස් සෆ් 62. Al-Jumu’a - සූරා අල් ජුමුආ 63. Al-Munaafiquun - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. At-Tagaabun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. At-Taoalaaq - සූරා අත් තලාක් 66. At-Tahriim - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Al-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Al-Qalam - සූරා අල් කලම් 69. Al-Haaqa - සූරා අල් හාක්කා 70. Al-Ma’aarij - සූරා අල් මආරිජ් 71. Nuuh - සූරා නූහ් 72. Al-Jinn - සූරා අල් ජින් 73. Al-Muzammil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Al-Mudassir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Al-Qiyaama - සූරා අල් කියාමා 76. Al-Insaan - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Al-Mursalaat - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. An-Nabai - සූරා අන් නබඋ 79. An-Naazi’aat - සූරා අන් නාසිආත් 80. Abasa - සූරා අබස 81. At-Takwir - සූරා අත් තක්වීර් 82. Al-Infitoaar - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Al-Mutoaffinfiin - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Al-Inshiqaaq - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Al-Buruuj - සූරා අල් බුරූජ් 86. At-Toaariq - සූරා අත් තාරික් 87. Al-A’alaa - සූරා අල් අඃලා 88. Al-Ghaashiya - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Al-Fajr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Al-Balad - සූරා අල් බලද් 91. As-Shams - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Al-Lail - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Ad-Duhaa - සූරා අල් ළුහා 94. Al-Insiraah - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. At-Tin - සූරා අත් තීන් 96. Al-Alaq - සූරා අල් අලක් 97. Al-Qadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Al-Bayyina - සූරා අල් බය්යිනා 99. Az-Zilzaal - සූරා අස් සල්සලා 100. Al-Aadiyaat - සූරා අල් ආදියා 101. Al-Qaari’a - සූරා අල් කාරිආ 102. At-Takaasur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Al-Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Al-Humaza - සූරා අල් හුමසා 105. Al-Fiil - සූරා අල් ෆීල් 106. Quraish - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Al-Maa’uun - සූරා අල් මාඌන් 108. Al-Kawsar - සූරා අල් කව්සර් 109. Al-Kaafiruun - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. An-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Al-Masad - සූරා අල් මසද් 112. Al-Ikhlaas - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Al-Falaq - සූරා අල් ෆලක් 114. An-Naas - සූරා අන් නාස්
වසන්න