وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی ئەشانتی * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌


ژمارەی پەڕە
1. Al-Faatiha - سورەتی الفاتحة 2. Al-Baqara - سورەتی البقرة 3. Al-Imraan - سورەتی آل عمران 4. An-Nisa - سورەتی النساء 5. Al-Ma’idah - سورەتی المائدة 6. Al-An’am - سورەتی الأنعام 7. Al-A’araf - سورەتی الأعراف 8. Al–Anfal - سورەتی الأنفال 9. At-Tauba - سورەتی التوبة 10. Yunus - سورەتی یونس 11. Huud - سورەتی هود 12. Yusuf - سورەتی یوسف 13. Ar-Ra’d - سورەتی الرعد 14. Ibrahim - سورەتی إبراهیم 15. Al-Hijir - سورەتی الحجر 16. An-Nahl - سورەتی النحل 17. Al-Israa - سورەتی الإسراء 18. Al-Kahf - سورەتی الكهف 19. Mar’yam - سورەتی مریم 20. Toahaa - سورەتی طه 21. Al-Anbiyaa - سورەتی الأنبياء 22. Al-Hajj - سورەتی الحج 23. Al-Muninuun - سورەتی المؤمنون 24. An-Nuur - سورەتی النور 25. Al-Fur’qaan - سورەتی الفرقان 26. Ash-Shu’araa - سورەتی الشعراء 27. An-Naml - سورەتی النمل 28. Al-Qasas - سورەتی القصص 29. Al-Ankabuut - سورەتی العنكبوت 30. Ar-Ruum - سورەتی الروم 31. Lukman - سورەتی لقمان 32. As-Sajdah - سورەتی السجدة 33. Al-Ahzaab - سورەتی الأحزاب 34. Sabai - سورەتی سبأ 35. Faatir - سورەتی فاطر 36. Yasiin - سورەتی یس 37. As-Soaafaat - سورەتی الصافات 38. Soaad - سورەتی ص 39. Az-Zumar - سورەتی الزمر 40. Gaafir - سورەتی غافر 41. Fussilat - سورەتی فصلت 42. Ash-Shuraa - سورەتی الشوری 43. Az-Zuhruf - سورەتی الزخرف 44. Ad-Dukhaan - سورەتی الدخان 45. Al-Jaathiya - سورەتی الجاثیة 46. Al-Ahqaaf - سورەتی الأحقاف 47. Muhammad - سورەتی محمد 48. Al-Fathi - سورەتی الفتح 49. Al-Hujuraat - سورەتی الحجرات 50. Qaaf - سورەتی ق 51. Zaariyaat - سورەتی الذاریات 52. At-Tuur - سورەتی الطور 53. An-Najim - سورەتی النجم 54. Al-Qamar - سورەتی القمر 55. Ar-Rahmaan - سورەتی الرحمن 56. Al-Waaqi’a - سورەتی الواقعة 57. Al-Hadiid - سورەتی الحدید 58. Al-Mujaadila - سورەتی المجادلة 59. Al-Hashr - سورەتی الحشر 60. Al-Mumtahana - سورەتی الممتحنة 61. As-Soaff - سورەتی الصف 62. Al-Jumu’a - سورەتی الجمعة 63. Al-Munaafiquun - سورەتی المنافقون 64. At-Tagaabun - سورەتی التغابن 65. At-Taoalaaq - سورەتی الطلاق 66. At-Tahriim - سورەتی التحریم 67. Al-Mulk - سورەتی الملك 68. Al-Qalam - سورەتی القلم 69. Al-Haaqa - سورەتی الحاقة 70. Al-Ma’aarij - سورەتی المعارج 71. Nuuh - سورەتی نوح 72. Al-Jinn - سورەتی الجن 73. Al-Muzammil - سورەتی المزمل 74. Al-Mudassir - سورەتی المدثر 75. Al-Qiyaama - سورەتی القیامة 76. Al-Insaan - سورەتی الإنسان 77. Al-Mursalaat - سورەتی المرسلات 78. An-Nabai - سورەتی النبأ 79. An-Naazi’aat - سورەتی النازعات 80. Abasa - سورەتی عبس 81. At-Takwir - سورەتی التكویر 82. Al-Infitoaar - سورەتی الإنفطار 83. Al-Mutoaffinfiin - سورەتی المطففین 84. Al-Inshiqaaq - سورەتی الانشقاق 85. Al-Buruuj - سورەتی البروج 86. At-Toaariq - سورەتی الطارق 87. Al-A’alaa - سورەتی الأعلى 88. Al-Ghaashiya - سورەتی الغاشیة 89. Al-Fajr - سورەتی الفجر 90. Al-Balad - سورەتی البلد 91. As-Shams - سورەتی الشمس 92. Al-Lail - سورەتی اللیل 93. Ad-Duhaa - سورەتی الضحی 94. Al-Insiraah - سورەتی الشرح 95. At-Tin - سورەتی التین 96. Al-Alaq - سورەتی العلق 97. Al-Qadr - سورەتی القدر 98. Al-Bayyina - سورەتی البینة 99. Az-Zilzaal - سورەتی الزلزلة 100. Al-Aadiyaat - سورەتی العادیات 101. Al-Qaari’a - سورەتی القارعة 102. At-Takaasur - سورەتی التكاثر 103. Al-Asr - سورەتی العصر 104. Al-Humaza - سورەتی الهمزة 105. Al-Fiil - سورەتی الفیل 106. Quraish - سورەتی قریش 107. Al-Maa’uun - سورەتی الماعون 108. Al-Kawsar - سورەتی الكوثر 109. Al-Kaafiruun - سورەتی الكافرون 110. An-Nasr - سورەتی النصر 111. Al-Masad - سورەتی المسد 112. Al-Ikhlaas - سورەتی الإخلاص 113. Al-Falaq - سورەتی الفلق 114. An-Naas - سورەتی الناس
داخستن