పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - అసంటే ట్వి అనువాదం * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి


పేజీ నెంబరు
1. Al-Faatiha - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Al-Baqara - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Al-Imraan - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. An-Nisa - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Al-Ma’idah - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Al-An’am - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Al-A’araf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Al–Anfal - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. At-Tauba - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Yunus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Huud - సూరహ్ హూద్ 12. Yusuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Ar-Ra’d - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Ibrahim - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Al-Hijir - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. An-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Al-Israa - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Al-Kahf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Mar’yam - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Toahaa - సూరహ్ తహా 21. Al-Anbiyaa - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Al-Hajj - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Al-Muninuun - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. An-Nuur - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Al-Fur’qaan - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Ash-Shu’araa - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. An-Naml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Al-Qasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Al-Ankabuut - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Ar-Ruum - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Lukman - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. As-Sajdah - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Al-Ahzaab - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Sabai - సూరహ్ సబా 35. Faatir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Yasiin - సూరహ్ యా-సీన్ 37. As-Soaafaat - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Soaad - సూరహ్ సాద్ 39. Az-Zumar - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Gaafir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Fussilat - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Ash-Shuraa - సూరహ్ అష్-షురా 43. Az-Zuhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Ad-Dukhaan - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Al-Jaathiya - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Al-Ahqaaf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Muhammad - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Al-Fathi - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Al-Hujuraat - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Qaaf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Zaariyaat - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. At-Tuur - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. An-Najim - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Al-Qamar - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Ar-Rahmaan - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Al-Waaqi’a - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Al-Hadiid - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Al-Mujaadila - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Al-Hashr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Al-Mumtahana - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. As-Soaff - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Al-Jumu’a - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Al-Munaafiquun - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. At-Tagaabun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. At-Taoalaaq - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. At-Tahriim - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Al-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Al-Qalam - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Al-Haaqa - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Al-Ma’aarij - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Nuuh - సూరహ్ నూహ్ 72. Al-Jinn - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Al-Muzammil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Al-Mudassir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Al-Qiyaama - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Al-Insaan - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Al-Mursalaat - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. An-Nabai - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. An-Naazi’aat - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Abasa - సూరహ్ అబస 81. At-Takwir - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Al-Infitoaar - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Al-Mutoaffinfiin - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Al-Inshiqaaq - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Al-Buruuj - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. At-Toaariq - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Al-A’alaa - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Al-Ghaashiya - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Al-Fajr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Al-Balad - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. As-Shams - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Al-Lail - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Ad-Duhaa - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Al-Insiraah - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. At-Tin - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Al-Alaq - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Al-Qadr - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Al-Bayyina - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Az-Zilzaal - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Al-Aadiyaat - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Al-Qaari’a - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. At-Takaasur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Al-Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Al-Humaza - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Al-Fiil - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Quraish - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Al-Maa’uun - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Al-Kawsar - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Al-Kaafiruun - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. An-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Al-Masad - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Al-Ikhlaas - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Al-Falaq - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. An-Naas - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం