വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة الأشانتية * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. Al-Faatiha - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Al-Baqara - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Al-Imraan - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. An-Nisa - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Al-Ma’idah - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Al-An’am - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Al-A’araf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Al–Anfal - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. At-Tauba - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Yunus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Huud - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Yusuf - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Ar-Ra’d - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Ibrahim - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Al-Hijir - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. An-Nahl - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Al-Israa - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Al-Kahf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Mar’yam - സൂറത്ത് മർയം 20. Toahaa - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Al-Anbiyaa - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Al-Hajj - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Al-Muninuun - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. An-Nuur - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Al-Fur’qaan - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Ash-Shu’araa - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. An-Naml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Al-Qasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Al-Ankabuut - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Ar-Ruum - സൂറത്തു റൂം 31. Lukman - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. As-Sajdah - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Al-Ahzaab - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Sabai - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Faatir - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Yasiin - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. As-Soaafaat - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Soaad - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Az-Zumar - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Gaafir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Fussilat - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Ash-Shuraa - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Az-Zuhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Ad-Dukhaan - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Al-Jaathiya - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Al-Ahqaaf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Muhammad - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Al-Fathi - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Al-Hujuraat - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Qaaf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Zaariyaat - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. At-Tuur - സൂറത്തുത്തൂർ 53. An-Najim - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Al-Qamar - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Ar-Rahmaan - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Al-Waaqi’a - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Al-Hadiid - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Al-Mujaadila - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Al-Hashr - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Al-Mumtahana - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. As-Soaff - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Al-Jumu’a - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Al-Munaafiquun - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. At-Tagaabun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. At-Taoalaaq - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. At-Tahriim - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Al-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Al-Qalam - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Al-Haaqa - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Al-Ma’aarij - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Nuuh - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Al-Jinn - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Al-Muzammil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Al-Mudassir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Al-Qiyaama - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Al-Insaan - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Al-Mursalaat - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. An-Nabai - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. An-Naazi’aat - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Abasa - സൂറത്ത് അബസ 81. At-Takwir - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Al-Infitoaar - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Al-Mutoaffinfiin - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Al-Inshiqaaq - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Al-Buruuj - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. At-Toaariq - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Al-A’alaa - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Al-Ghaashiya - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Al-Fajr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Al-Balad - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. As-Shams - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Al-Lail - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Ad-Duhaa - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Al-Insiraah - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. At-Tin - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Al-Alaq - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Al-Qadr - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Al-Bayyina - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Az-Zilzaal - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Al-Aadiyaat - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Al-Qaari’a - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. At-Takaasur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Al-Asr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Al-Humaza - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Al-Fiil - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Quraish - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Al-Maa’uun - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Al-Kawsar - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Al-Kaafiruun - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. An-Nasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Al-Masad - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Al-Ikhlaas - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Al-Falaq - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. An-Naas - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക