Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - الترجمة الأشانتية * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar


Lambar shafi
1. Al-Faatiha - Suratu Al'fatiha 2. Al-Baqara - Suratu Al'bakara 3. Al-Imraan - Suratu Aal'Imran 4. An-Nisa - Suratu Al'nisaa 5. Al-Ma’idah - Suratu Al'ma'ida 6. Al-An’am - Suratu Al'an'am 7. Al-A’araf - Suratu Al'a'raf 8. Al–Anfal - Suratu Al'anfal 9. At-Tauba - Suratu Al'taubah 10. Yunus - Suratu Yunus 11. Huud - Suratu Houd 12. Yusuf - Suratu Yusuf 13. Ar-Ra’d - Suratu Al'ra'ad 14. Ibrahim - Suratu Ibrahim 15. Al-Hijir - Suratu Alhijr 16. An-Nahl - Suratu Al'nahl 17. Al-Israa - Suratu Al'israa 18. Al-Kahf - Suratu Al'kahf 19. Mar’yam - Suratu Maryam 20. Toahaa - Suratu Daha 21. Al-Anbiyaa - Suratu Al'anbiyaa 22. Al-Hajj - Suratu Alhajj 23. Al-Muninuun - Suratu Almu'aminoun 24. An-Nuur - Suratu Al'nour 25. Al-Fur’qaan - Suratu Al'furqan 26. Ash-Shu’araa - Suratu Al'shu'araa 27. An-Naml - Suratu Al'naml 28. Al-Qasas - Sura tu Al'qasas 29. Al-Ankabuut - Suratu Al'ankabout 30. Ar-Ruum - Suratu Al'roum 31. Lukman - Suratu Luqman 32. As-Sajdah - Suratu Al'sajadah 33. Al-Ahzaab - Suratu Al'ahzab 34. Sabai - Suratu Saba'i 35. Faatir - Suratu Fadir 36. Yasiin - Suratu Yaseen 37. As-Soaafaat - Suratu Al'safat 38. Soaad - Suratu Saad 39. Az-Zumar - Suratu Al'zumar 40. Gaafir - Suratu Ghafir 41. Fussilat - Suratu Fussilat 42. Ash-Shuraa - Suratu Al'shuraa 43. Az-Zuhruf - Suratu Al'zukhruf 44. Ad-Dukhaan - Suratu Al'dukhan 45. Al-Jaathiya - Suratu Al'Jathiyah 46. Al-Ahqaaf - Suratu Al'ahkab 47. Muhammad - Suratu Muhammad 48. Al-Fathi - Suratu Al'fath 49. Al-Hujuraat - Suratu Al'hujurat 50. Qaaf - Suratu Qaaf 51. Zaariyaat - Suratu Al'thariyat 52. At-Tuur - Suratu Al'dour 53. An-Najim - Suratu Al'najm 54. Al-Qamar - Suratu Al'kamar 55. Ar-Rahmaan - Suratu Al'rahman 56. Al-Waaqi’a - Suratu Al'waki'ah 57. Al-Hadiid - Suratu Alhadid 58. Al-Mujaadila - Suratu Al'mujadalah 59. Al-Hashr - Suratu Al'hashr 60. Al-Mumtahana - Suratu Al'mumtahanah 61. As-Soaff - Suratu Al'saff 62. Al-Jumu’a - Suratu Al'Jumu'a 63. Al-Munaafiquun - Suratu Al'munafikoun 64. At-Tagaabun - Suratu Al'taghaboun 65. At-Taoalaaq - Suratu Al'dalaq 66. At-Tahriim - Suratu Al'tahreem 67. Al-Mulk - Suratu Al'mulk 68. Al-Qalam - Suratu Al'kalam 69. Al-Haaqa - Suratu Al'haqah 70. Al-Ma’aarij - Suratu Al'ma'arij 71. Nuuh - Suratu Nouh 72. Al-Jinn - Suratu Al'jinn 73. Al-Muzammil - Suratu Al'muzammil 74. Al-Mudassir - Suratu Al'mudathir 75. Al-Qiyaama - Suratu Alkiyama 76. Al-Insaan - Suratu Al'insan 77. Al-Mursalaat - Suratu Almursala 78. An-Nabai - Suratu Al'naba'i 79. An-Naazi’aat - Suratu Al'nazi'at 80. Abasa - Suratu Abasa 81. At-Takwir - Suratu Al'takweer 82. Al-Infitoaar - Suratu Al'ifidar 83. Al-Mutoaffinfiin - Suratu Almudaffifeen 84. Al-Inshiqaaq - Suratu Alishiqaq 85. Al-Buruuj - Suratu Al'burouj 86. At-Toaariq - Suratu Al'dariq 87. Al-A’alaa - Suratu Al'a'ala 88. Al-Ghaashiya - Suratu Algashiyah 89. Al-Fajr - Suratu Al'fajr 90. Al-Balad - Suratu Al'balad 91. As-Shams - Suratu Al'shams 92. Al-Lail - Suratu Al'lail 93. Ad-Duhaa - Suratu Al'dhuha 94. Al-Insiraah - Suratu Al'sharh 95. At-Tin - Suratu Al'teen 96. Al-Alaq - Suratu Al'alaq 97. Al-Qadr - Suratu Al'qadar 98. Al-Bayyina - Suratu Al'bayyinah 99. Az-Zilzaal - Suratu Al'zalzala 100. Al-Aadiyaat - Suratu Al'adiyat 101. Al-Qaari’a - Suratu Al'qari'ah 102. At-Takaasur - Suratu Al'takathur 103. Al-Asr - Suratu Al'asr 104. Al-Humaza - Suratu Al'humazah 105. Al-Fiil - Suratu Al'feel 106. Quraish - Suratu Quraish 107. Al-Maa’uun - Suratu Al'maaoun 108. Al-Kawsar - Suratu Al'kauthar 109. Al-Kaafiruun - Suratu Alkafiroun 110. An-Nasr - Suratu Al'nasr 111. Al-Masad - Suratu Al'masad 112. Al-Ikhlaas - Suratu Al'ikhlas 113. Al-Falaq - Suratu Al'falaq 114. An-Naas - Suratu Al'nas
Rufewa