ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. সূরা আল-ফাতেহা - සූරා අල් ෆාතිහා 2. সূরা আল-বাকারা - සූරා අල් බකරා 3. সূরা আলে ইমরান - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. সূরা আন-নিসা - සූරා අන් නිසා 5. সূরা আল-মায়েদা - සූරා අල් මාඉදා 6. সূরা আল-আনআম - සූරා අල් අන්ආම් 7. সূরা আল-আরাফ - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. সূরা আল-আনফাল - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. সূরা আত-তাওবা - සූරා අත් තව්බා 10. সূরা ইউনুস - සූරා යූනුස් 11. সূরা হুদ - සූරා හූද් 12. সূরা ইউসূফ - සූරා යූසුෆ් 13. সূরা আর-রাদ - සූරා අර් රඃද් 14. সূরা ইবরাহীম - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. সূরা আল-হিজর - සූරා අල් හිජ්ර් 16. সূরা আন-নাহল - සූරා අන් නහ්ල් 17. সূরা আল- ইসরা - සූරා අල් ඉස්රා 18. সূরা আল-কাহাফ - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. সূরা মারইয়াম - සූරා මර්යම් 20. সূরা ত্বা-হা - සූරා තාහා 21. সূরা আল-আম্বিয়া - සූරා අල් අන්බියා 22. সূরা আল-হজ্ব - සූරා අල් හජ් 23. সূরা আল-মুমিনুন - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. সূরা আন-নূর - සූරා අන් නූර් 25. সূরা আল-ফোরকান - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. সূরা আশ-শুআরা - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. সূরা আন-নামল - සූරා අන් නම්ල් 28. সূরা আল-কাসাস - සූරා අල් කසස් 29. সূরা আল-আনকাবুত - සූරා අල් අන්කබූත් 30. সূরা আর-রূম - සූරා අර් රූම් 31. সূরা লুকমান - සූරා ලුක්මාන් 32. সূরা আস-সাজদাহ - සූරා අස්-සජදා 33. সূরা আল-আহযাব - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. সূরা সাবা - සූරා සබඃ 35. সূরা ফাতির - සූරා ෆාතිර් 36. সূরা ইয়াসীন - සූරා යාසීන් 37. সূরা আস-সাফফাত - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. সূরা সা-দ - සූරා සාද් 39. সূরা আয-যুমার - සූරා අස් සුමර් 40. সূরা গাফের - සූරා ගාෆිර් 41. সূরা ফুসসিলাত - සූරා ෆුස්සිලත් 42. সূরা আশ-শুরা - සූරා අෂ් ෂූරා 43. সূরা আয-যুখরুফ - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. সূরা আদ-দুখান - සූරා අද් දුකාන් 45. সূরা আল-জাসিয়া - සූරා අල් ජාසියා 46. সূরা আল-আহকাফ - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. সূরা মুহাম্মাদ - සූරා මුහම්මද් 48. সূরা আল-ফাতহ - සූරා අල් ෆත්හ් 49. সূরা আল-হুজুরাত - සූරා අල් හුජුරාත් 50. সূরা ক্বাফ - සූරා කාෆ් 51. সূরা আজ-জারিয়াত - සූරා අස්සාරියාත් 52. সূরা আত-তূর - සූරා අත් තූර් 53. সূরা আন-নাজম - සූරා අන් නජ්ම් 54. সূরা আল-কামার - සූරා අල් කමර් 55. সূরা আর-রাহমান - සූරා අර් රහ්මාන් 56. সূরা আল-ওয়াকিয়াহ - සූරා අල් වාකිආ 57. সূরা আল-হাদীদ - සූරා අල් හදීද් 58. সূরা আল-মুজাদালাহ - සූරා අල් මුජාදලා 59. সূরা আল-হাশর - සූරා අල් හෂ්ර් 60. সূরা আল-মুমতাহিনাহ - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. সূরা আস-সাফ - සූරා අස් සෆ් 62. সূরা আল-জুমুআ - සූරා අල් ජුමුආ 63. সূরা আল-মুনাফিকুন - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. সূরা আত-তাগাবুন - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. সূরা আত-তালাক - සූරා අත් තලාක් 66. সূরা আত-তাহরীম - සූරා අත් තහ්රීම් 67. সূরা আল-মুলক - සූරා අල් මුල්ක් 68. সূরা আল-কলম - සූරා අල් කලම් 69. সূরা আল-হাক্কাহ - සූරා අල් හාක්කා 70. সূরা আল-মাআরিজ - සූරා අල් මආරිජ් 71. সূরা নূহ - සූරා නූහ් 72. সূরা আল-জীন - සූරා අල් ජින් 73. সূরা আল-মুযযাম্মিল - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. সূরা আল-মুদ্দাসসির - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. সূরা আল-কিয়ামাহ - සූරා අල් කියාමා 76. সূরা আল-ইনসান - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. সূরা আল-মুরসালাত - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. সূরা আন-নাবা - සූරා අන් නබඋ 79. সূরা আন-নাযেআত - සූරා අන් නාසිආත් 80. সূরা আবাসা - සූරා අබස 81. সূরা আত-তাকবীর - සූරා අත් තක්වීර් 82. সূরা আল-ইনফিতার - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. সূরা আল-মুতাফফিফীন - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. সূরা আল-ইনশিকাক - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. সূরা আল-বুরুজ - සූරා අල් බුරූජ් 86. সূরা আত-তারেক - සූරා අත් තාරික් 87. সূরা আল-আলা - සූරා අල් අඃලා 88. সূরা আল-গাশিয়াহ - සූරා අල් ඝාෂියා 89. সূরা আল-ফাজর - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. সূরা আল-বালাদ - සූරා අල් බලද් 91. সূরা আশ-শামস - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. সূরা আল-লাইল - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. সূরা আদ-দুহা - සූරා අල් ළුහා 94. সূরা আশ শারহ - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. সূরা আত-তীন - සූරා අත් තීන් 96. সূরা আল-আলাক - සූරා අල් අලක් 97. সূরা আল-কদর - සූරා අල් කද්ර් 98. সূরা আল-বাইয়েনাহ - සූරා අල් බය්යිනා 99. সূরা আয-যালযালাহ - සූරා අස් සල්සලා 100. সূরা আল-আদিয়াত - සූරා අල් ආදියා 101. সূরা আল-কারিআহ - සූරා අල් කාරිආ 102. সূরা আত-তাকাসুর - සූරා අත් තකාසුර් 103. সূরা আল-আসর - සූරා අල් අස්ර් 104. সূরা আল-হুমাযাহ - සූරා අල් හුමසා 105. সূরা আল-ফীল - සූරා අල් ෆීල් 106. সূরা কুরাইশ - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. সূরা আল-মাউন - සූරා අල් මාඌන් 108. সূরা আল-কাউসার - සූරා අල් කව්සර් 109. সূরা আল-কাফেরূন - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. সূরা আন-নাসর - සූරා අන් නස්ර් 111. সূরা আল-মাসাদ - සූරා අල් මසද් 112. সূরা আল-ইখলাছ - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. সূরা আল-ফালাক - සූරා අල් ෆලක් 114. সূরা আন-নাস - සූරා අන් නාස්
වසන්න