அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்


பக்க எண்
1. সূরা আল-ফাতেহা - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. সূরা আল-বাকারা - ஸூரா அல்பகரா 3. সূরা আলে ইমরান - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. সূরা আন-নিসা - ஸூரா அந்நிஸா 5. সূরা আল-মায়েদা - ஸூரா அல்மாயிதா 6. সূরা আল-আনআম - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. সূরা আল-আরাফ - ஸூரா அல்அஃராப் 8. সূরা আল-আনফাল - ஸூரா அல்அன்பால் 9. সূরা আত-তাওবা - ஸூரா அத்தவ்பா 10. সূরা ইউনুস - ஸூரா யூனுஸ் 11. সূরা হুদ - ஸூரா ஹூத் 12. সূরা ইউসূফ - ஸூரா யூஸுப் 13. সূরা আর-রাদ - ஸூரா அர்ரஃத் 14. সূরা ইবরাহীম - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. সূরা আল-হিজর - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. সূরা আন-নাহল - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. সূরা আল- ইসরা - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. সূরা আল-কাহাফ - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. সূরা মারইয়াম - ஸூரா மர்யம் 20. সূরা ত্বা-হা - ஸூரா தாஹா 21. সূরা আল-আম্বিয়া - ஸூரா அல்அன்பியா 22. সূরা আল-হজ্ব - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. সূরা আল-মুমিনুন - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. সূরা আন-নূর - ஸூரா அந்நூர் 25. সূরা আল-ফোরকান - ஸூரா அல்புர்கான் 26. সূরা আশ-শুআরা - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. সূরা আন-নামল - ஸூரா அந்நம்ல் 28. সূরা আল-কাসাস - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. সূরা আল-আনকাবুত - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. সূরা আর-রূম - ஸூரா அர்ரூம் 31. সূরা লুকমান - ஸூரா லுக்மான் 32. সূরা আস-সাজদাহ - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. সূরা আল-আহযাব - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. সূরা সাবা - ஸூரா ஸபஉ 35. সূরা ফাতির - ஸூரா பாதிர் 36. সূরা ইয়াসীন - ஸூரா யாஸீன் 37. সূরা আস-সাফফাত - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. সূরা সা-দ - ஸூரா ஸாத் 39. সূরা আয-যুমার - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. সূরা গাফের - ஸூரா ஆஃபிர் 41. সূরা ফুসসিলাত - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. সূরা আশ-শুরা - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. সূরা আয-যুখরুফ - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. সূরা আদ-দুখান - ஸூரா அத்துகான் 45. সূরা আল-জাসিয়া - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. সূরা আল-আহকাফ - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. সূরা মুহাম্মাদ - ஸூரா முஹம்மத் 48. সূরা আল-ফাতহ - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. সূরা আল-হুজুরাত - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. সূরা ক্বাফ - ஸூரா காஃப் 51. সূরা আজ-জারিয়াত - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. সূরা আত-তূর - ஸூரா அத்தூர் 53. সূরা আন-নাজম - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. সূরা আল-কামার - ஸூரா அல்கமர் 55. সূরা আর-রাহমান - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. সূরা আল-ওয়াকিয়াহ - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. সূরা আল-হাদীদ - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. সূরা আল-মুজাদালাহ - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. সূরা আল-হাশর - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. সূরা আল-মুমতাহিনাহ - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. সূরা আস-সাফ - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. সূরা আল-জুমুআ - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. সূরা আল-মুনাফিকুন - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. সূরা আত-তাগাবুন - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. সূরা আত-তালাক - ஸூரா அத்தலாக் 66. সূরা আত-তাহরীম - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. সূরা আল-মুলক - ஸூரா அல்முல்க் 68. সূরা আল-কলম - ஸூரா அல்கலம் 69. সূরা আল-হাক্কাহ - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. সূরা আল-মাআরিজ - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. সূরা নূহ - ஸூரா நூஹ் 72. সূরা আল-জীন - ஸூரா அல்ஜின் 73. সূরা আল-মুযযাম্মিল - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. সূরা আল-মুদ্দাসসির - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. সূরা আল-কিয়ামাহ - ஸூரா அல்கியாமா 76. সূরা আল-ইনসান - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. সূরা আল-মুরসালাত - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. সূরা আন-নাবা - ஸூரா அந்நபஃ 79. সূরা আন-নাযেআত - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. সূরা আবাসা - ஸூரா அபஸ 81. সূরা আত-তাকবীর - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. সূরা আল-ইনফিতার - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. সূরা আল-মুতাফফিফীন - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. সূরা আল-ইনশিকাক - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. সূরা আল-বুরুজ - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. সূরা আত-তারেক - ஸூரா அத்தாரிக் 87. সূরা আল-আলা - ஸூரா அல்அஃலா 88. সূরা আল-গাশিয়াহ - ஸூரா அல்காஷியா 89. সূরা আল-ফাজর - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. সূরা আল-বালাদ - ஸூரா அல்பலத் 91. সূরা আশ-শামস - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. সূরা আল-লাইল - ஸூரா அல்லைல் 93. সূরা আদ-দুহা - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. সূরা আশ শারহ - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. সূরা আত-তীন - ஸூரா அத்தீன் 96. সূরা আল-আলাক - ஸூரா அல்அலக் 97. সূরা আল-কদর - ஸூரா அல்கத்ர் 98. সূরা আল-বাইয়েনাহ - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. সূরা আয-যালযালাহ - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. সূরা আল-আদিয়াত - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. সূরা আল-কারিআহ - ஸூரா அல்காரிஆ 102. সূরা আত-তাকাসুর - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. সূরা আল-আসর - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. সূরা আল-হুমাযাহ - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. সূরা আল-ফীল - ஸூரா அல்பீல் 106. সূরা কুরাইশ - ஸூரா குரைஷ் 107. সূরা আল-মাউন - ஸூரா அல்மாஊன் 108. সূরা আল-কাউসার - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. সূরা আল-কাফেরূন - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. সূরা আন-নাসর - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. সূরা আল-মাসাদ - ஸூரா அல்மஸத் 112. সূরা আল-ইখলাছ - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. সূরা আল-ফালাক - ஸூரா அல்பலக் 114. সূরা আন-নাস - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக