Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Bengali * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. সূরা আল-ফাতেহা - Chương Al-Fatihah 2. সূরা আল-বাকারা - Chương Al-Baqarah 3. সূরা আলে ইমরান - Chương Ali 'Imran 4. সূরা আন-নিসা - Chương Al-Nisa' 5. সূরা আল-মায়েদা - Chương Al-Ma-idah 6. সূরা আল-আনআম - Chương Al-An-'am 7. সূরা আল-আরাফ - Chương Al-'Araf 8. সূরা আল-আনফাল - Chương Al-Anfal 9. সূরা আত-তাওবা - Chương Al-Tawbah 10. সূরা ইউনুস - Chương Yunus 11. সূরা হুদ - Chương Hud 12. সূরা ইউসূফ - Chương Yusuf 13. সূরা আর-রাদ - Chương Al-R'ad 14. সূরা ইবরাহীম - Chương Ibrahim 15. সূরা আল-হিজর - Chương Al-Hijr 16. সূরা আন-নাহল - Chương Al-Nahl 17. সূরা আল- ইসরা - Chương Al-Isra' 18. সূরা আল-কাহাফ - Chương Al-Kahf 19. সূরা মারইয়াম - Chương Mar-yam 20. সূরা ত্বা-হা - Chương Taha 21. সূরা আল-আম্বিয়া - Chương Al-Ambiya' 22. সূরা আল-হজ্ব - Chương Al-Hajj 23. সূরা আল-মুমিনুন - Chương Al-Muminun 24. সূরা আন-নূর - Chương Al-Nur 25. সূরা আল-ফোরকান - Chương Al-Furqan 26. সূরা আশ-শুআরা - Chương Al-Shu-'ara' 27. সূরা আন-নামল - Chương Al-Naml 28. সূরা আল-কাসাস - Chương Al-Qasas 29. সূরা আল-আনকাবুত - Chương Al-'Ankabut 30. সূরা আর-রূম - Chương Al-Rum 31. সূরা লুকমান - Chương Luqman 32. সূরা আস-সাজদাহ - Chương Al-Sajadah 33. সূরা আল-আহযাব - Chương Al-Ahzab 34. সূরা সাবা - Chương Saba' 35. সূরা ফাতির - Chương Fatir 36. সূরা ইয়াসীন - Chương Yasin 37. সূরা আস-সাফফাত - Chương Saffat 38. সূরা সা-দ - Chương Sad 39. সূরা আয-যুমার - Chương Al-Zumar 40. সূরা গাফের - Chương Ghafir 41. সূরা ফুসসিলাত - Chương Fussilat 42. সূরা আশ-শুরা - Chương Al-Shura 43. সূরা আয-যুখরুফ - Chương Al-Zukhruf 44. সূরা আদ-দুখান - Chương Al-Dukhan 45. সূরা আল-জাসিয়া - Chương Al-Jathiyah 46. সূরা আল-আহকাফ - Chương Al-Ahqaf 47. সূরা মুহাম্মাদ - Chương Muhammad 48. সূরা আল-ফাতহ - Chương Al-Fat-h 49. সূরা আল-হুজুরাত - Chương Al-Hujurat 50. সূরা ক্বাফ - Chương Qaf 51. সূরা আজ-জারিয়াত - Chương Al-Zariyat 52. সূরা আত-তূর - Chương Al-Tur 53. সূরা আন-নাজম - Chương Al-Najm 54. সূরা আল-কামার - Chương Al-Qamar 55. সূরা আর-রাহমান - Chương Al-Rahman 56. সূরা আল-ওয়াকিয়াহ - Chương Al-Waqi-'ah 57. সূরা আল-হাদীদ - Chương Al-Hadid 58. সূরা আল-মুজাদালাহ - Chương Al-Mujadalah 59. সূরা আল-হাশর - Chương Al-Hashr 60. সূরা আল-মুমতাহিনাহ - Chương Al-Mumtahinah 61. সূরা আস-সাফ - Chương Al-Saf 62. সূরা আল-জুমুআ - Chương Al-Jumu-'ah 63. সূরা আল-মুনাফিকুন - Chương Al-Munafiqun 64. সূরা আত-তাগাবুন - Chương Al-Taghabun 65. সূরা আত-তালাক - Chương Al-Talaq 66. সূরা আত-তাহরীম - Chương Al-Tahrim 67. সূরা আল-মুলক - Chương Al-Mulk 68. সূরা আল-কলম - Chương Al-Qalam 69. সূরা আল-হাক্কাহ - Chương Al-Haqah 70. সূরা আল-মাআরিজ - Chương Al-Ma-'arij 71. সূরা নূহ - Chương Nuh 72. সূরা আল-জীন - Chương Al-Jinn 73. সূরা আল-মুযযাম্মিল - Chương Al-Muzzammil 74. সূরা আল-মুদ্দাসসির - Chương Al-Muddaththir 75. সূরা আল-কিয়ামাহ - Chương Al-Qiyamah 76. সূরা আল-ইনসান - Chương Al-Insan 77. সূরা আল-মুরসালাত - Chương Al-Mursalat 78. সূরা আন-নাবা - Chương Al-Naba' 79. সূরা আন-নাযেআত - Chương Al-Nazi-'at 80. সূরা আবাসা - Chương 'Abasa 81. সূরা আত-তাকবীর - Chương Al-Takwir 82. সূরা আল-ইনফিতার - Chương Al-Infitar 83. সূরা আল-মুতাফফিফীন - Chương Al-Mutaffifin 84. সূরা আল-ইনশিকাক - Chương Al-Inshiqaq 85. সূরা আল-বুরুজ - Chương Al-Buruj 86. সূরা আত-তারেক - Chương Al-Tariq 87. সূরা আল-আলা - Chương Al-'Ala 88. সূরা আল-গাশিয়াহ - Chương Al-Ghashiyah 89. সূরা আল-ফাজর - Chương Al-Fajr 90. সূরা আল-বালাদ - Chương Al-Balad 91. সূরা আশ-শামস - Chương Al-Shams 92. সূরা আল-লাইল - Chương Al-Lail 93. সূরা আদ-দুহা - Chương Al-Dhuha 94. সূরা আশ শারহ - Chương Al-Sharh 95. সূরা আত-তীন - Chương Al-Tin 96. সূরা আল-আলাক - Chương Al-'Alaq 97. সূরা আল-কদর - Chương Al-Qadar 98. সূরা আল-বাইয়েনাহ - Chương Al-Baiyinah 99. সূরা আয-যালযালাহ - Chương Al-Zalzalah 100. সূরা আল-আদিয়াত - Chương Al-'Adiyat 101. সূরা আল-কারিআহ - Chương Al-Qari-'ah 102. সূরা আত-তাকাসুর - Chương Al-Takathur 103. সূরা আল-আসর - Chương Al-'Asr 104. সূরা আল-হুমাযাহ - Chương Al-Humazah 105. সূরা আল-ফীল - Chương Al-Fil 106. সূরা কুরাইশ - Chương Quraish 107. সূরা আল-মাউন - Chương Al-Ma-'un 108. সূরা আল-কাউসার - Chương Al-Kawthar 109. সূরা আল-কাফেরূন - Chương Al-Kafirun 110. সূরা আন-নাসর - Chương Al-Nasr 111. সূরা আল-মাসাদ - Chương Al-Masad 112. সূরা আল-ইখলাছ - Chương Al-Ikhlas 113. সূরা আল-ফালাক - Chương Al-Falaq 114. সূরা আন-নাস - Chương Al-Nas
Đóng lại