വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ബംഗാളി പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. সূরা আল-ফাতেহা - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. সূরা আল-বাকারা - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. সূরা আলে ইমরান - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. সূরা আন-নিসা - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. সূরা আল-মায়েদা - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. সূরা আল-আনআম - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. সূরা আল-আরাফ - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. সূরা আল-আনফাল - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. সূরা আত-তাওবা - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. সূরা ইউনুস - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. সূরা হুদ - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. সূরা ইউসূফ - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. সূরা আর-রাদ - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. সূরা ইবরাহীম - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. সূরা আল-হিজর - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. সূরা আন-নাহল - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. সূরা আল- ইসরা - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. সূরা আল-কাহাফ - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. সূরা মারইয়াম - സൂറത്ത് മർയം 20. সূরা ত্বা-হা - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. সূরা আল-আম্বিয়া - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. সূরা আল-হজ্ব - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. সূরা আল-মুমিনুন - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. সূরা আন-নূর - സൂറത്തുന്നൂർ 25. সূরা আল-ফোরকান - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. সূরা আশ-শুআরা - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. সূরা আন-নামল - സൂറത്തുന്നംല് 28. সূরা আল-কাসাস - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. সূরা আল-আনকাবুত - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. সূরা আর-রূম - സൂറത്തു റൂം 31. সূরা লুকমান - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. সূরা আস-সাজদাহ - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. সূরা আল-আহযাব - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. সূরা সাবা - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. সূরা ফাতির - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. সূরা ইয়াসীন - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. সূরা আস-সাফফাত - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. সূরা সা-দ - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. সূরা আয-যুমার - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. সূরা গাফের - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. সূরা ফুসসিলাত - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. সূরা আশ-শুরা - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. সূরা আয-যুখরুফ - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. সূরা আদ-দুখান - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. সূরা আল-জাসিয়া - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. সূরা আল-আহকাফ - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. সূরা মুহাম্মাদ - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. সূরা আল-ফাতহ - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. সূরা আল-হুজুরাত - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. সূরা ক্বাফ - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. সূরা আজ-জারিয়াত - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. সূরা আত-তূর - സൂറത്തുത്തൂർ 53. সূরা আন-নাজম - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. সূরা আল-কামার - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. সূরা আর-রাহমান - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. সূরা আল-ওয়াকিয়াহ - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. সূরা আল-হাদীদ - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. সূরা আল-মুজাদালাহ - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. সূরা আল-হাশর - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. সূরা আল-মুমতাহিনাহ - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. সূরা আস-সাফ - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. সূরা আল-জুমুআ - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. সূরা আল-মুনাফিকুন - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. সূরা আত-তাগাবুন - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. সূরা আত-তালাক - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. সূরা আত-তাহরীম - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. সূরা আল-মুলক - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. সূরা আল-কলম - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. সূরা আল-হাক্কাহ - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. সূরা আল-মাআরিজ - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. সূরা নূহ - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. সূরা আল-জীন - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. সূরা আল-মুযযাম্মিল - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. সূরা আল-মুদ্দাসসির - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. সূরা আল-কিয়ামাহ - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. সূরা আল-ইনসান - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. সূরা আল-মুরসালাত - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. সূরা আন-নাবা - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. সূরা আন-নাযেআত - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. সূরা আবাসা - സൂറത്ത് അബസ 81. সূরা আত-তাকবীর - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. সূরা আল-ইনফিতার - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. সূরা আল-মুতাফফিফীন - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. সূরা আল-ইনশিকাক - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. সূরা আল-বুরুজ - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. সূরা আত-তারেক - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. সূরা আল-আলা - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. সূরা আল-গাশিয়াহ - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. সূরা আল-ফাজর - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. সূরা আল-বালাদ - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. সূরা আশ-শামস - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. সূরা আল-লাইল - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. সূরা আদ-দুহা - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. সূরা আশ শারহ - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. সূরা আত-তীন - സൂറത്തുത്തീൻ 96. সূরা আল-আলাক - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. সূরা আল-কদর - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. সূরা আল-বাইয়েনাহ - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. সূরা আয-যালযালাহ - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. সূরা আল-আদিয়াত - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. সূরা আল-কারিআহ - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. সূরা আত-তাকাসুর - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. সূরা আল-আসর - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. সূরা আল-হুমাযাহ - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. সূরা আল-ফীল - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. সূরা কুরাইশ - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. সূরা আল-মাউন - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. সূরা আল-কাউসার - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. সূরা আল-কাফেরূন - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. সূরা আন-নাসর - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. সূরা আল-মাসাদ - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. সূরা আল-ইখলাছ - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. সূরা আল-ফালাক - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. সূরা আন-নাস - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക