ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි බංගාලි පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆීල්
වාක්‍යය:
 

সূরা আল-ফীল

සූරාවෙහි අරමුණු:
بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرّم.
উপদেশ ও অনুগ্রহ হিসাবে আল্লাহর চিরসম্মানিত ঘর হিফাজতে তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ
১. হে রাসূল! আপনি কি জানেন না যে, আপনার প্রতিপালক আবরাহা ও তার সাথী হস্তী বাহিনীর সাথে তখন কী আচরণ করেছেন যখন তারা কাবাঘর বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলো?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ
২. আল্লাহ কি তাদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেন নি?! ফলে তারা যেমন মুনুষকে কাবা থেকে বিমুখ করার স্বার্থ উদ্ধার করতে পারলো না তেমনিভাবে এর কোনরূপ ক্ষতি সাধনেও তারা ব্যর্থ হলো।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ
৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ
৪. যেগুলো তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করে।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ
৫. ফলে সেগুলো হয়ে গেলো মাড়িয়ে ফেলা চর্বিত ঘাসের ন্যায়।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• خسران من لم يتصفوا بالإيمان وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.
ক. যারা ঈমান, নেক আমল, সত্যকে ধরে থাকা ও তার উপর ধৈর্য ধারণের বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়নি তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

• تحريم الهَمْز واللَّمْز في الناس.
খ. মানুষকে সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে নিন্দা বা দোষারোপ করা হারাম।

• دفاع الله عن بيته الحرام، وهذا من الأمن الذي قضاه الله له.
গ. আল্লাহ তাঁর মহা সম্মানিত ঘরের প্রতিরক্ষা করেন। এটি আল্লাহর নিরাপত্তামূলক ফায়সালা।


 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆීල්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි බංගාලි පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. - පරිවර්තන පටුන

අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි බංගාලි පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී.

වසන්න