വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (56) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ
それで礼拝の務めを完全に守り、定めの施しをして、何であれ使徒に従い、禁じられたことはすべて避けるように。そうすれば、あなた方はアッラーのお慈悲を授かるだろう。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الاهتداء.
●使徒(アッラーの祝福と平安あれ)に従うことは、正しい道にあるという証である。

• على الداعية بذل الجهد في الدعوة، والنتائج بيد الله.
●唱道する人の責務は呼びかけることであるが、その結果はアッラーの手中にある。

• الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن.
●信仰と正しい行いは、地上で権威を獲得し、平安を得る方法となる。

• تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس.
●人のプライバシーが失われる時間帯の、召使いや子供の行動には規律が必要である。

 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (56) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുന്നൂർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക